Zawezwanie do próby ugodowej sposobem na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń


Zawezwanie do próby ugodowej sposobem na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

[14.07.2016] Termin przedawnienia roszczeń dotyczących świadczeń okresowych oraz roszczeń z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynosi jak wiadomo 3 lata. Termin trzyletni biegnie od dnia wymagalności płatności.

W przypadku świadczeń okresowych, termin przedawnienia wynosi 3 lata, należy jednak odrębnie liczyć termin przedawnienia dla każdej poszczególnej płatności – każda z rat przedawnia się bowiem po upływie trzech lat od dnia jej wymagalności tj., co do zasady, od umówionego terminu jej płatności. Sytuacja ta, dotyczy zarówno umów zawieranych przez osoby fizyczne – konsumentów w obrocie gospodarczym, z podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i tzw. umów dwustronnie gospodarczych. W przypadku płatności jednorazowych (np. płatność faktury za sprzedany towar), termin przedawnienia liczony jest jednolicie w stosunku do całego zobowiązania i wynosi w takim przypadku 3 lata od dnia terminu płatności.

Wierzyciel, wiedząc, że zbliża się termin przedawnienia dochodzonego roszczenia może się przed tym bronić, nawet jeśli nie dysponuje aktualnie środkami na rozpoczęcie sprawy sądowej o wysokiej wartości przedmiotu sporu a co za tym idzie o spodziewanej wysokiej opłacie od pozwu. Wierzyciel może w takiej sytuacji złożyć do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Gdy strony w ramach takiego postępowania nie dojdą do porozumienia, Sąd uznaje, że nie nie doszło do zawarcia ugody i umarza postępowania.

Plusem dla wierzyciela jest w takiej sytuacji że dochodzi do przerwania biegu przedawnienia, które biegnie na nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania. 3-letni termin przedawnienia roszczenia biegnie zatem od nowa i ponownie wynosi 3 lata. Pamiętać należy jednak w tym miejscu, że z dniem 1 stycznia 2016 roku, zmianie uległa opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Jeżeli kwota dochodzonego roszczenia wynosi do 10 000 złotych, wniosek taki podlega opłacie w kwocie 40 złotych.

Natomiast jeżeli kwota dochodzonego roszczenia jest wyższa, aniżeli 10 000 złotych, wniosek taki podlega opłacie w wysokości 300 złotych. Jeśli więc zawezwanie do próby ugodowej ma na celu jedynie przerwanie biegu przedawnienia a wierzyciel nie liczy na ugodę z dłużnikiem, takie działanie opłacalne jest w zasadzie dla roszczeń o wartości do 10 000 złotych, lub roszczeń znacznie przekraczających kwotę 10 000 złotych. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego.

Nie musi on jednak, w przeciwieństwie do pozwu, zawierać szczegółowego przedstawienia dowodów na poparcie racji wierzyciela. Ważne jest jednak, aby szczegółowo opisać źródło roszczeń, stanowiących podstawę do zawezwania do próby ugodowej. Nie jest wskazane, żeby we wniosku podawać jedynie, iż jest to np. "roszczenie z tytułu sprzedaży", jeśli do próby ugodowej wzywamy kontrahenta, z którym łączą nas stałe relacje handlowe. W razie późniejszego sporu możemy mieć kłopoty z ustaleniem, którego zobowiązania dotyczyło przerwanie biegu przedawnienia. Dłużnik zawsze może się bowiem bronić, że przedawnieniu uległa wierzytelność z tytułu sprzedaży objętej fakturą nr 1 a nie fakturą nr 2.

Treści dostarcza: Synergius Kancelaria Adwokacka adw. Ryszard Kramkowski


Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: