Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa

[14.10.2015] Umowa deweloperska z przyszłym nabywcą lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego winna zawierać wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 14 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) – zwaną też ustawą deweloperską – umowa deweloperska z przyszłym nabywcą lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego winna zawierać wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Istotnym jest także, iż w przypadku jakiejkolwiek zmiany powierzchni użytkowej lokalu względem opublikowanego wcześniej przez dewelopera prospektu informacyjnego a treścią zawieranej umowy, zmiany te muszą być wyraźnie podkreślone w sposób jednoznaczny i widoczny. Co więcej, nabywca jest związany tymi zmianami, jedynie w przypadku gdy wyraził na nie zgodę. Powołana wyżej ustawa wprowadziła również zmiany w ustawie prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).

Zgodnie ze znowelizowaną treścią prawa budowlanego dokonanie pomiaru powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462). § 11 powołanego rozporządzenia przewiduje dokonanie pomiaru powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych obliczonych według Polskiej Normy PN-ISO 9836: 1997 jednakże z pewnym zastrzeżeniem.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Ustawodawca postanowił więc dokonać odstępstwa od wskazanej wyżej normy, w zakresie liczenia powierzchni użytkowej lokalu, jedynie co do wysokości lokalu. Przy dalszych rozważaniach będzie wydawać się to istotnym. Co więcej ustawodawca wyłączył zastosowanie powyższych przepisów przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, jeżeli zasady te nie były stosowane w tych budynkach i lokalach oddanych do użytkowania przed dniem wejścia w życie powołanego rozporządzenia, tj. w dniu 29 kwietnia 2012 r.

Powołane wyżej przepisy prawa budowlanego i szczegółowe rozporządzenia odnoszących się do projektowanych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych nie korespondują wprost z przepisami na podstawie których dokonuje się ewidencji lokali i domów jednorodzinnych w starostwach i miastach na prawie powiatu.

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 520) wprowadza powszechny nakaz ewidencjonowania budynków i lokali. W przypadku budynków ewidencja winna obejmować ich położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i ogólne dane techniczne – w których mieści się również informacja o powierzchni użytkowej, natomiast w przypadku lokali ich położenie, funkcje użytkowe oraz powierzchnię użytkową. Na podstawie art. 26 ust. 2 powołanej ustawy wydane zostały przepisy wykonawcze tj. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 542).

Powyższe rozporządzenie przewiduje, iż  pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust 1 pkt 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150) i wyraża się w metrach kwadratowych z precyzją zapisu do dwóch miejsc po przecinku. Przechodząc zatem do odesłanego przepisu ustawy o ochronie lokatorów, znajdujemy informację, iż przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Ustawa przewiduje jednak, że za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Ustawa, jednocześnie precyzuje sposób pomiaru powierzchni użytkowej, wskazując na konieczność dokonania pomiaru w świetle wyprawionych ścian, jak również przyjęcie, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast pomieszczenia o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. W pozostałym zakresie ustawa odsyła do stosowania Polskiej Normy odpowiedniej do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie, czyli do wcześniej wspomnianej już normy PN-ISO 9836: 1997.

Pojawia się zatem pytanie czy przepisy te są ze sobą sprzeczne czy może jednak nieścisłości można w sposób racjonalny wyjaśnić i uporządkować? W mojej ocenie należy się odwołać bezpośrednio do definicji kondygnacji i antresoli – określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j .Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem przez antresolę rozumie się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. Rozporządzenie definiuje również pojęcie kondygnacji, która stanowi poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku.

Wobec braku jednoznacznych odniesień do Polskiej Normy PN-ISO 9836: 1997 w treści tego rozporządzenia, należy zwrócić uwagę, iż zostało ono wydane w wyniku delegacji ustawowej zamieszczonej w art. 7 ust. 2 pkt 1 prawo budowlane. Powyżej już zostało wspomniane, iż ustawa prawo budowlane odwołuje się za pośrednictwem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które wskazuje na stosowanie Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997. Polska Norma PN-ISO 9836:1997 nie definiuje pojęcia antresoli, natomiast operuje pojęciem kondygnacji.

W konsekwencji dokonanej analizy systemowej powołanych przepisów należy uznać, iż antresola nie będzie mogła być wliczona do powierzchni użytkowej domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych. Nawet w przypadku gdy część pomieszczenia między podłogą a antresolą posiada wysokość 2.20 m i część pomieszczenia między podłogą antresoli a stropem również posiada 2,20 m ( należy uwzględnić także wysokość samej konstrukcji podłogi antresoli). Zawsze zatem należy zwrócić uwagę czy przedmiotem zakupu nabywcy jest mieszkanie dwukondygnacyjne (dwupoziomowe) czy jednokondygnacyjne z antresolą. Może się oczywiście zdarzyć , że deweloper zbywa mieszkanie o znacznej wysokości, z w pełni funkcjonalną antresolą o wysokości 2,20 m, natomiast wskazana w akcie notarialnym powierzchnia użytkowa winna być określona bez powierzchni antresoli.

Z powierzchnią użytkową lokalu, nierozerwalnie związany jest także udział nabywcy lokalu w częściach  wspólnych liczony właśnie w oparciu o powierzchnie lokalu w stosunku do powierzchni budynku. Pomimo więc większej liczby faktycznej przestrzeni życiowej, w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu nabywca będzie miał kilka plusów i minusów. Korzystnie będzie to odzwierciedlone w przypadku opłat, gdyż będzie on ponosił niższe koszty związane z utrzymaniem lokalu, a liczone od powierzchni użytkowej lokalu. Warto jednak pamiętać, że nabywca takiego lokalu będzie miał mniejszy głos podczas podejmowania uchwał wspólnoty, co jednak w przypadku dużych inwestycji mieszkaniowych, z dużą liczbą właścicieli lokali, pozostaje w zasadzie bez znaczenia.

Odmiennie natomiast wygląda sytuacja w przypadku mieszkań dwukondygnacyjnych, gdzie powierzchnia liczona jest dla obu poziomów. Warto zwrócić uwagę, że kondygnacja powinna spełniać normy prawa budowlanego i nie  może być dowolnie określana przez dewelopera jako raz kondygnacja, a raz antresola. Zdarzały się przypadki, kiedy to deweloper mając problem ze zbyciem mieszkań dwukondygnacyjnych, zmniejszał ich powierzchnię użytkową poprzez zmianę kondygnacji na antresolą. W świetle uregulowań ustawy deweloperskiej wydaje się, że takie dowolne zabiegi dokonywania zmian charakterystyki lokali nie będą mogły mieć miejsca, a jeżeli już, będzie się to wiązało z ze zmianą wysokości udziałów w części wspólnej oraz uzyskaniem  nowego zaświadczenia o samodzielności lokalu.

Należy zwrócić uwagę, iż w rezultacie zmiany treść przepisów dotyczących antresoli, w szczególności w zakresie stosowania uprzedniej Polskiej Normy PN-70/B-02365 oraz nowej Normy PN-ISO 9836:1997 nie zaszły w rezultacie istotne zmiany. Zarówno wcześniej, jak i w chwili obecnej antresole nie mogą być uznane za część powierzchni użytkowej lokalu lub budynku jednorodzinnego. 

Rafał Woźniacki
aplikant adwokacki

Treści dostarcza Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci Spółka Partnerska

Oceń ten artykuł: