Nowy pomysł na usprawnienie egzekucji

Nowy pomysł  na usprawnienie egzekucji

[02.07.2014] Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Przewiduje on podział kancelarii komorniczych na trzy kategorie w celu racjonalizacji wpływu spraw do poszczególnych komorników oraz przyspieszenia postępowań egzekucyjnych.

Obecne przepisy dają wierzycielowi prawo wyboru komornika na terytorium Polski z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik wybrany przez wierzyciela nie może co do zasady odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się.

Aktualnie obowiązujące przepisy co prawda zwiększyły konkurencję pomiędzy komornikami, ale doprowadziły do skumulowania spraw o egzekucję w największych kancelariach komorniczych. Obecnie 1 127 758 spraw o egzekucję znajduje się w jedynie 11 kancelariach komorniczych i jest to spowodowane wyborem wierzycieli. Tymczasem to średniej wielkości kancelarie komornicze z wpływem spraw pomiędzy 2010 a 5000 są najbardziej efektywne, jeśli chodzi o skuteczność egzekucji.

Proponowane zmiany

Złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przewiduje wprowadzenie trzech kategorii spraw komorniczych.

W myśl proponowanych zmian komornik wybrany przez wierzyciela odmówi wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych  czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

  • wpływ spraw do jego kancelarii w roku uprzednim przekroczył 2 000 spraw, a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 35 %
  • wpływ spraw do jego kancelarii w roku uprzednim przekroczył 5 000 spraw, a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła  40 %.

Zaległość ta obliczana będzie poprzez podzielenie liczby spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. Minimalny próg  skuteczności egzekucji w ostatnim roku statystycznym liczony jest jako odsetek załatwień poprzez wyegzekwowanie świadczenia w odniesieniu do wpływu.

Konsekwencje proponowanych zmian

W pierwszej grupie znajdą się kancelarie z wpływem 2000 spraw. Dla tej kategorii  kancelarii z małym wpływem lub komorników, którzy dopiero co zaczynają działalność proponowana zmiana oznaczałaby liberalizację w kwestii przyjmowania spraw spoza rewiru. Zniosłaby bowiem obecnie istniejący wymóg zaległości mniejszej niż 6-miesięczna w poprzedzającym półroczu.

Następna grupa kancelarii z wpływem od 2001 do 5000 spraw rocznie aby przyjmować sprawy spoza rewiru będzie związana nie tylko dziś istniejącym wymogiem zaległości mniejszej niż 6-miesięczna w poprzedzającym półroczu, ale również koniecznością osiągnięcia skuteczności na poziomie co najmniej 35 %. Dla ostatniej kategorii z wpływem powyżej 5000 spraw w/w próg skuteczności będzie ustalony  na poziomie co najmniej 40 %.

Wprowadzenie omawianych zmian ma doprowadzić do powstania większej liczby najskuteczniejszych kancelarii komorniczych znajdujących się w przedziale wpływu spraw między 2000-5000 rocznie.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji po pierwszym czytaniu w Sejmie trafił do prac w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Oceń ten artykuł: