Asystent, Autoryzowany podatnik i Portal

Asystent, Autoryzowany podatnik i Portal

[05.09.2014] Ostatni miesiąc przyniósł wiele ciekawych informacji z zakresu projektowanych zmian w ordynacji podatkowej, w tym plany wprowadzenia kompleksowych regulacji służących przeciwdziałaniu unikania opodatkowania.

Projektowane zmiany będą rewolucyjne, gdyż w przypadku zastosowania przez organy podatkowe klauzuli obejścia prawa wyłączona będzie ochrona interpretacji indywidualnej. Pojawiło się również kilka nowych propozycji Rządu i Ministra Finansów np. pomysł instytucji Asystenta czy Autoryzowanego Podatnika.

Ponadto, w niniejszym artykule pragniemy zwrócić uwagę na często nurtujące podatników zagadnienie nieodpłatnego piastowania funkcji Członka Zarządu i Rady Nadzorczej  w spółkach kapitałowych. Na zakończenie zostanie omówiony wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący zarządzania Spółką komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza Spółkę z o.o. za wynagrodzeniem i zagrożeniach wynikających z tego faktu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Projektowane zmiany w ordynacji podatkowej

Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej z 9 lipca 2014 r. wprowadza szereg regulacji obejmujących zmiany w obowiązujących przepisach, jak i ustanowienie nowych instytucji mających na celu zwiększenie efektywności sytemu poboru podatków.

Warto podkreślić, iż jedną z podstawowych zmian jest wprowadzenie kompleksowych regulacji mających na celu ochronę interesu fiskalnego państwa poprzez wprowadzenie klauzuli obejścia prawa. Jest to już druga próba włączenia podobnej regulacji do polskiego porządku prawnego. Ponadto ma powstać kolegialny organ Rada do spraw Unikania Opodatkowania.

Co ważne, zmiany w przepisach ordynacji podatkowej dotyczą również wydawania interpretacji indywidualnych i ogólnych. Przedmiotem interpretacji indywidualnej nie będą mogły być przepisy stanowiące o właściwości oraz prawach i obowiązkach organów. Wejście w życie nowelizacji planowane jest na 1 czerwca 2015 r., za wyjątkiem niektórych przepisów (np. regulacje dotyczące unikania opodatkowania wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.).

Asystent, Autoryzowany podatnik i Portal

Inne projektowane zmiany dotyczą nowych instytucji prawnych takich jak: Asystent Podatnika oraz Autoryzowany (Zaufany) Podatnika. Asystent miałby wspierać podatników w kontaktach z fiskusem. Pomysł jest głównie skierowany do nowych firm. Co więcej, asystent będzie mógł też uczestniczyć w kontroli, "Po to, aby wesprzeć tych podatników w wykonaniu swych obowiązków wobec państwa, jeżeli sobie z tym nie radzą" – wyjaśnił Minister Szczurek. Nie jest jednak jeszcze znany zakres uprawnień Asystenta.

W odniesieniu do Autoryzowanego Podatnika wspomniano, iż "taki podatnik będzie miał szereg przywilejów, podobnie jak ma to miejsce w obrocie celnym już dziś; szybsze zwroty VAT, może niższe odsetki przy korektach błędów. Ta lista jest otwarta".

Bardzo pozytywnie należy ocenić fakt uruchomienia Portalu Podatkowego przez Ministerstwo Finansów. Jest to pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Co istotne, pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdować mają się wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka organu spółki 

Bardzo popularna w ostatnich miesiącach jest problematyka nieodpłatnego pełnienia funkcji członka organu spółki kapitałowej, wobec tego warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 22.01.2014 r., sygn. akt  I SA/WR 2061/13.

Sprawa dotyczyła spółki, w której dwaj Członkowie Rady Nadzorczej pełnili swe funkcje nieodpłatnie (w wyniku zrzeczenia się wynagrodzenia). Pozostali Członkowie Rady otrzymywali wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji. Należy również wskazać, że osoby pełniące funkcję Członków Rady Nadzorczej nieodpłatnie nie były akcjonariuszami spółki i nie przysługiwało im prawo do udziału w jej zyskach.

Sąd uznał, iż wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki, bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, w tym w przypadku rezygnacji z tego wynagrodzenia, stanowi dla spółki przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z o podatku dochodowym od osób prawnych wskazując, iż podatkowe pojęcie "nieodpłatne świadczenie" ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż niniejszy wyrok dotyczy Członków Rady Nadzorczej, ale należy uznać, iż wykładnia przedstawiona w tym orzeczeniu będzie miała odpowiednie zastosowanie do Członków Zarządu, którzy piastują swoje funkcje nieodpłatnie i nie są wspólnikami spółki. W naszej opinii należy podzielić kształtującą się linię orzecznictwa sądów administracyjnych, iż nieodpłatne piastowanie funkcji członka organu spółki kapitałowej przez osobę nie będącą wspólnikiem tej spółki powoduje powstanie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Sytuacja ta powoduje konieczność zmian w aktach wewnętrznych Spółek w celu zminimalizowania zagrożeń podatkowych.

Zarządzanie S.K.A a VAT

Na zakończenie wydaje się, iż warto odnotować wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący zarządzania za wynagrodzeniem spółką komandytowo-akcyjną, przez jej komplementariusza będącego spółką z o.o., i zagrożenia płynące z tego faktu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 876/13 odniósł się do kwestii, czy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki komandytowo-akcyjnej przez jej komplementariusza będącego spółką z o.o., są usługami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Co ważne, kwestią sporną było określenie w jakim charakterze, z punktu widzenia podatku od towarów i usług, działa komplementariusz otrzymujący wynagrodzenie za prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż czynności komplementariusza stanowią formę wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto komplementariusz ponosi także ryzyko gospodarcze, a jego usług świadczone są niezależnie.

W związku z powyższym, chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż czynności polegające na prowadzeniu spraw i reprezentowaniu spółki komandytowo-akcyjnej przez jej komplementariusza, będącego spółką z o.o., wykonywane za wynagrodzeniem są usługami w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, podlegają opodatkowaniu.

W naszej opinii wyrok Sądu jest trafny i wykładnia zaprezentowana przez Sąd może mieć odpowiednie zastosowanie do spółek komandytowych. Warto pamiętać, iż wspólnicy zakładając przedmiotowe spółki, mając na uwadze planowanie podatkowe, powinni odpowiednio konstruować akta statutowe i określać status komplementariusza w tych spółkach.

Treści dostarcza: Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej


Oceń ten artykuł: