Otrzymany rabat a podatek dochodowy

Otrzymany rabat a podatek dochodowy

[03.11.2016] Rabat posprzedażowy uzyskany od kontrahenta za np. korzystne wyniki dalszej sprzedaży. Brzmi jak premia, a jak premia to przychód, ale w rzeczywistości podatkowej rabat przychodem nie jest. Jest korektą kosztów. Trzeba wiedzieć, w którym momencie takiej korekty dokonać.

Od 2016 r. korekty kosztów firmowych spowodowanej otrzymaniem rabatu dokonuje się na bieżąco, a nie wstecz. Do niedawna trzeba było wracać z dokumentującą rabat fakturą korygującą do momentu pierwotnego zakupu, co nierzadko oznaczało korektę zeznań podatkowych, a nawet powstawały zaległości podatkowe z odsetkami. Najwięcej nabywcę "kosztowało" rozliczenie upustów dotyczących już zamkniętego finansowo okresu.

Aktualnie gdy korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, nabywca dokonuje korekty poprzez zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (art. 22 ust. 7c ustawy o PIT i art. 15 ust. 4i ustawy o CIT). Zatem jeśli kontrahent udzielił nam w październiku rabatu za zakupy z lipca, fakturę korygującą informującą o rabacie rozliczymy (netto) w październiku. Kwota rabatu bez VAT-u powinna pojawić się w kolumnie 10 "zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" księgi przychodów i rozchodów.

W przypadku przedsiębiorców opłacających PIT nie ma znaczenia, czy sprzedali już dalej zakupiony towar, na który po zakupie otrzymali rabat, czy nie. Nie można już tego powiedzieć o podatnikach CIT-u.

Korekta w spółce z o. o.

Przedsiębiorcy na "pełnej" księdze, kiedy otrzymują rabat w związku z zakupionym towarem, który póki co trafił do magazynu, ale jeszcze nie obniżył kosztów firmowych, taki rabat rozliczą w miesiącu uzyskania przychodu, kiedy towar zostanie zaliczony do kosztów firmy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do sięgnięcia jeszcze do ustawy o rachunkowości. Art. 28 ust. 2 mówi m.in., że cenę zakupu składnika aktywów obniża się o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia. Co za tym idzie, gdy np. spółka z o. o. otrzyma od sprzedawcy rabat, to zobowiązana jest odpowiednio skorygować wartość nabytych towarów – o ile nadal znajdują się one na stanie magazynu – gdyż rabat musi już uwzględniać cena jednostkowa towaru w momencie sprzedaży. W sytuacji natomiast, kiedy zostały sprzedane i ich wartość obciążyła już koszty, to koszty te należy odpowiednio zmniejszyć.

Jeśli w okresie rozliczeniowym, w którym wpływa faktura korygująca z rabatem, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 7c ustawy o PIT I art. 15 ust. 4j ustawy o CIT).

Katarzyna Miazek

Treœści dostarcza: Tax Care

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: