Zmiany dotyczące opłaty sądowej w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych

Zmiany dotyczące opłaty sądowej w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych

[28.06.2016] Z dniem 15 kwietnia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości opłaty sądowej w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 421). Nowelizacja dotyczy podmiotów, które zamierzają dochodzić w sądach roszczeń wynikających z czynności bankowych.

Do czynność bankowych można zaliczyć m. in.  udzielanie kredytów, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, świadczenie usług płatniczych czy wydawanie pieniądza elektronicznego.

Według dotychczasowych regulacji, w sprawach o roszczenia  wynikające z czynności bankowych, pobierana była opłata stosunkowa w wysokości 5 procent wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.

Górna granica wysokości opłaty sądowej w tych sprawach została ograniczona do 1000 złotych, co jest znacznym udogodnieniem, gdyż maksymalna wysokość opłaty sądowej obliczonej na zasadach ogólnych wynosi 100 000 złotych. 

Preferencyjny sposób obliczenia opłaty stosunkowej znajdował zastosowanie w stosunku do wszystkich podmiotów wytaczających powództwo w sprawach związanych z czynnościami bankowymi. Wartość przedmiotu sporu w roszczeniach związanych z czynnościami bankowymi, ze względu na ich specyfikę jest z reguły wysoka, w związku z tym uiszczenie opłaty od pozwu wynoszącej  kilkadziesiąt tysięcy złotych stanowiło dla wielu podmiotów istotną przeszkodę w dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej.  Ograniczenie maksymalnego wymiaru opłaty do 1000 złotych było istotnym ułatwieniem rozstrzygania takich sporów.

Nowelizacja ustawy zawęziła grono podmiotów korzystających z uprzywilejowanej stawki do konsumentów i osób fizycznych prowadzące rodzinne gospodarstwo rolne. Art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w nowym brzmieniu "opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (…) dochodzone przez konsumenta albo osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych".

Oznacza to, iż od 15 kwietnia 2016 roku osoby które nie są konsumentami oraz nie prowadzą indywidualnego gospodarstwa rolnego, będą zobowiązane do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu obliczonej na zasadach ogólnych, a więc w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu nie więcej niż do 100 000 złotych.

Celem nowelizacji jest stworzenie sytuacji, w której konsument  jest objęty szczególną ochroną i ma realną możliwość dochodzenia swoich praw nawet w sytuacji, gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa jego możliwości finansowe.  Ograniczenie podmiotów korzystających z preferencyjnego sposobu obliczenia opłaty miało na celu wyeliminowane uprzywilejowania instytucji bankowych w tego typu sporach a tym samym zapewnienie szczególnej ochrony konsumentom. 

Należy jednak zauważyć, że nowelizacja jest szczególnie niekorzystna dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy zobowiązani do uiszczania opłaty sądowej na zasadach ogólnych, nie będą w stanie ponieść ciężaru tak wysokiej opłaty od pozwu  (zwłaszcza w przypadkach sporów związanych z kredytami zaciągniętymi na finansowanie działalności gospodarczej) a w konsekwencji będzie to uniemożliwiało im dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

Dominika Zbonik
aplikant radcowski

Treści dostarcza von Zanthier Kancelaria Prawnicza sp.k.


Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: