Ogłoszenie strajku

Ogłoszenie strajku

[23.09.2015] W celu zorganizowania legalnego strajku nie wystarczy dopełnić drogi mającej na celu polubowne rozwiązanie sporu zbiorowego polegającego na właściwym wszczęciu sporu zbiorowego oraz przeprowadzenia w ramach tego sporu rokowań i mediacji.

Konieczne jest także dokonanie ogłoszenie strajku w drodze art. 20 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Ogłoszenia strajku dokonuje w zależności od rodzaju sporu zbiorowego organizacja związkowa lub wielozakładowy związek zawodowy.

W przypadku strajku przeprowadzanego na poziomie jednego zakładu pracy konieczne w celu ogłoszenia strajku jest przeprowadzenie przez organizację zakładową głosowania, wśród załogi pracowniczej, w ramach którego pracownicy będą mogli stwierdzić czy uważają za konieczne przeprowadzenie strajku. Przeprowadzenie takiego głosowania ma na celu uzyskanie zgody pracowników na zorganizowanie strajku.

Warunkiem obligatoryjnym dla ważności przeprowadzonego głosowania jest konieczność wzięcia w tym głosowaniu udziału przez co najmniej połowę pracowników zakładu pracy, w którym ma zostać zorganizowany strajk. W przypadku gdy organizacja związkowa nie zdoła zgromadzić wymaganego quorum nie spełni warunku koniecznego do uzyskania uprawnienia do przeprowadzenia legalnego strajku.

Strajk należy uznać za legalny w przypadku gdy za jego zorganizowaniem opowie się większość biorących udział w głosowaniu. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 roku, sygn. akt I PK 209/06 proces organizacji oraz przeprowadzania tak zwanego referendum strajkowego podlega kontroli sądowej.

Strajk wielozakładowy natomiast może zostać ogłoszony po przeprowadzeniu referendum strajkowego w ramach którego wymagane kworum w wysokości 50% pracowników musi zostać zebrane w każdym zakładzie pracy który ma zostać objęty strajkiem. W każdym zakładzie pracy mającym zostać objętym strajkiem za zorganizowaniem strajku musi opowiedzieć się większość głosujących.

W związku z koniecznością uzyskania quorum w wysokości 50% pracowników oraz z koniecznością uzyskania zwykłej większości głosów należy uznać, iż konieczność uzyskania zgody pracowników na zorganizowanie strajku nie jest szczególnie uciążliwym warunkiem, w rzeczywistości wystarczy, że za zorganizowaniem strajku opowie się zaledwie 25% zatrudnionych pracowników plus jeden.

Warunkiem koniecznym do uznania strajku za legalny jest uprzedzenie pracodawcy o akcji strajkowej co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem strajku. Ma to dwojaką role, na tle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w pierwszej kolejności jest to ustawowy obowiązek, w drugiej natomiast samo powiadomienie pracodawcy o organizacji strajku ma cechy nacisku na pracodawcę. Pracodawca świadom, iż w najbliższych dniach, w jego zakładzie pracy dojdzie do strajku może zrozumieć, iż ustępstwa są koniecznie w innym wypadku może ponieść duże straty. Z tego powodu zasadnym jest dążenie do jak najwcześniejszego ogłaszania strajku nie tylko w celu zachowania ustawowych regulacji lecz także w celu rozwiązania sporu zbiorowego.

Autor: Krzysztof Sosnowski, redaktor iuslaboris.pl

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Treści dostarcza: www.iuslaboris.pl Sp. z o.o., patron merytoryczny Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Oceń ten artykuł: