Odwołanie z urlopu a zwrot wypłaconego świadczenia urlopowego

Odwołanie z urlopu a zwrot wypłaconego świadczenia urlopowego

[12.08.2014] Świadczenia urlopowe są świadczeniami wypłacanymi pracownikom w związku z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

Świadczenie  przysługuje pracownikom w stosunkowo małych zakładach pracy zatrudniających mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli u pracodawcy nie działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZFŚS). Pracodawca może jednak zwolnić się z obowiązku wypłaty świadczeń jeśli powiadomi o tym pracowników do 31 stycznia danego roku. Maksymalną wysokość świadczenia urlopowego określa kwota odpisu podstawowego na ZFŚS, która w stosunku do pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy w 2014 roku wynosi 1093,93 zł.

Czy w przypadku, gdy pracodawca wypłacił świadczenie urlopowe, a następnie odwołuje pracownika z urlopu ze względu na szczególne okoliczności nieprzewidziane w chwili jego udzielania może następnie żądać zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego?

Wydaje się, że pracodawca nie będzie uprawniony do żądania zwrotu wypłaconego świadczenia. Należy bowiem pamiętać, iż w rozpatrywanej sytuacji pracownik korzystający z urlopu zgodnie z prawem (ustalonym u pracodawcy planem urlopowym lub złożonym wnioskiem) nie wykorzystuje wymaganych 14 dni urlopu doznając przeszkód leżących po stronie pracodawcy. Ryzyko gospodarcze związane z działalnością zakładu pracy, w tym wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uzasadniających odwoływanie pracowników z urlopu leży po stronie pracodawcy. 

Żądanie zwrotu wypłaconego świadczenia może być zatem kwalifikowane jako próba niezgodnego z prawem przerzucenia odpowiedzialności za to ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa na pracownika.

Autor: Jakub Wiewióra, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.

Stan prawny: 6 sierpnia 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163)

Treści dostarcza: www.iuslaboris.pl Sp. z o.o., patron merytoryczny Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Oceń ten artykuł: