Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie po zmianach od dnia 1 stycznia 2016 roku


Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie po zmianach od dnia 1 stycznia 2016 roku

[25.04.2016] Z dniem 1 stycznia 2016 roku uległa zmianie regulacja zawarta w kodeksie cywilnym dotycząca odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie.

Te pierwsze należą się wierzycielowi co do zasady o ile strony tak się umówiły, lub konieczność ich zapłaty wynika z przepisu prawnego lub decyzji (art. 359 k.c.). Te drugie, należą się wówczas, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia o charakterze pieniężnym a strony inaczej nie umówią się w zakresie należnych wierzycielowi odsetek (art. 481 k.c.). Odsetki ustawowe wynoszą obecnie 5 % w stosunku rocznym. Natomiast ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 7 % w stosunku rocznym.

Regulacja ta jest istotna także dla stron postępowań sądowych jak i ich pełnomocników. Powództwo wniesione po dniu 1 stycznia 2016 roku, powinno ściśle określać rodzaj dochodzonych odsetek. Z reguły, jeśli wnosimy o zasądzenie określonej kwoty pieniężnej, będziemy domagać się ustawowych odsetek za opóźnienie.

W przypadku, gdy powództwo zostało wniesione przed dniem 1 stycznia 2016 roku, powinno się zmodyfikować roszczenie w zakresie odsetek, mając na względzie wskazaną na wstępie datę. Formuła takiego żądania może wyglądać np.:

– "wnoszę o zasądzenie kwoty 1000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty".

Tak samo winno być sformułowane powództwo wniesione po dniu 1 stycznia 2016 roku, jeżeli roszczenie stało się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2016 roku.

Strony procesu muszą zwrócić uwagę na pozwy, które według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, powinny zostać wniesione na formularzu. Formularze dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, nie uwzględniają obecnie zmian przepisów kodeksu cywilnego. Należy zatem uwzględnić tę okoliczność w uzasadnieniu pozwu wniesionego na formularzu urzędowym. Odnosząc się do praktyki Sądów powszechnych niejednokrotnie można spotkać się z sytuacją, gdy Sąd, widząc sformułowanie w rubryce 6.1. formularza – żądanie zasądzenia odsetek ustawowych, wzywa stronę lub jej pełnomocnika, aby wskazała na jakiej podstawie wnosi o zasądzenie odsetek, jeśli okoliczność ta nie jest dostatecznie wyjaśniona w uzasadnieniu pozwu.

Zdarzają się również sytuacje, że niektóre Sądy w sprawach wszczętych przed 1 stycznia 2016 roku oddalają roszczenia odsetkowe za okres po 1 stycznia 2016 roku, jeśli strona lub jej pełnomocnik nie sprecyzują w toku sprawy podstawy żądania zasądzenia tychże odsetek. Praktykę taką należy ocenić jednoznacznie krytycznie.

Podsumowując, po 1 stycznia 2016 roku wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w skali roku, a wysokość odsetek za opóźnienie 7%. Wnosząc pozew po 1 stycznia 2016 roku, należy określić w pozwie jakich odsetek się domagamy. W przypadku pozwów wniesionych przed tą datą, a będących nadal przedmiotem rozpoznania przez Sąd, należy zmodyfikować żądanie pozwu w zakresie odsetek. Pamiętajmy, że pozwy wnoszone na formularzach urzędowych, winny zawierać wyjaśnienie podstawy żądania odsetek, które należy zamieścić w uzasadnieniu.

Treści dostarcza: Synergius Kancelaria Adwokacka adw. Ryszard Kramkowski


Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: