Mediacje po zmianie art. 187 kodeksu postępowania cywilnego

Mediacje po zmianie art. 187 kodeksu postępowania cywilnego

[30.05.2016] Od 1 stycznia 2016 roku uległy zmianie przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie mediacji. Zamieszczenie w pozwie informacji o tym czy strony próbowały dojść do porozumienia w sposób ugodowy stało się wymogiem formalnym pozwu.

Zgodnie z treścią artykułu 187 § 1 pkt. 3 k.p.c., powód ma obowiązek wskazać w pozwie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia.

W związku z tym pojawia się problem, jak spełnić wymóg formalny pozwu w zakresie art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c., gdy strony nie są gotowe na żadne mediacje, nie potrafią, bądź też nie chcą podjąć próby mediacji, a jedyną instytucją, która może rozwiązać powstały pomiędzy nimi spór jest Sąd.

W sytuacji gdy roszczenie ma charakter majątkowy, aby dochować wymogów formalnych pozwu w zakresie art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c., wystarczy, że powód skieruje w stosunku do zobowiązanego wezwanie do zapłaty czy też do podjęcia określonego działania. Nie ma wymogu, aby druga strona na nie odpowiedziała. Już samo wezwanie pozwala na przyjęcie, że powód próbował ugodowo rozwiązać spór, jeszcze przed wytoczeniem powództwa. Wezwanie takie powinno zostać dołączone do pozwu, najlepiej wraz z potwierdzeniem nadania dla adresata. Warto w wezwaniu wskazać, że wezwanie jest jednocześnie zawezwaniem do podjęcia mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu w rozumieniu art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.

Kwestia ta jest o tyle istotna, że niedochowanie przez stronę powodową wymogu zamieszczenia informacji o której mowa w art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c., doprowadzi do zwrotu pozwu. Praktyka pozwala jednak przyjąć, że dla Sądu, wystarczające jest  jedno krótkie zdanie w tym zakresie umieszczone w pozwie, aby uznać, że spełnia on wymogi formalne.

Treści dostarcza: Synergius Kancelaria Adwokacka adw. Ryszard Kramkowski

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: