Księga przychodów i rozchodów – kto musi ją prowadzić?

Księga przychodów i rozchodów – kto musi ją prowadzić?

[28.06.2016] Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to uproszczona metoda ewidencjonowania operacji gospodarczych prowadzonych przez przedsiębiorcę. Jednak nie każdy podatnik może skorzystać z tej formy rozliczenia.

Dla kogo PKPiR?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest metodą rozliczania się z urzędem skarbowym dostępną dla określonych kategorii podatników. KPiR mogą prowadzić podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz spółki cywilne i jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się na zasadach ogólnych lub liniowo. Warunkiem jest nieprzekroczenie limitu 5 092 440 zł zł przychodów (1 200 000 x 4,2437 zł w 2015 roku). Gdy limit ten zostanie przekroczony, powstaje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w formie ksiąg rachunkowych. 

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są zobowiązani podatnicy wykonujący swoją działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar jej prowadzenia, duchowni, którzy zrezygnowali z rozliczania się ryczałtem, a także rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli przychód z tej działalności nie przekracza 10 tys. zł. 

Podatnicy, którzy zobligowali się do rozliczania podatku ryczałtem, nie muszą prowadzić księgi. Z prowadzenia jej są również zwolnieni podatnicy wykonujący usługi przewozu osób i towarów za pomocą wyłącznie taboru konnego, adwokaci wykonujący swój zawód wyłącznie w zespołach adwokackich, a także osoby, które dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności gospodarczej. 

W wyjątkowych okolicznościach naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić podatnika z prowadzenia księgi lub wykonywania niektórych czynności związanych z jej prowadzeniem. Może być to związane z wiekiem bądź stanem zdrowia podatnika albo rodzajem i rozmiarem prowadzonej działalności. Zwolnienie odbywa się na wniosek podatnika. Musi on zostać złożony przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego ma dotyczyć zwolnienie, a w przypadku rozpoczęcia działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi, w terminie 14 dni od daty, kiedy powstał ten obowiązek.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: