Jak przeprowadzić korektę błędnej faktury?

Jak przeprowadzić korektę błędnej faktury?

[06.04.2016] Nota korygująca. To ratunek dla przedsiębiorcy, który popełni na fakturze błąd, który dotyczy określenia nazwy podatnika lub mylnego numeru identyfikacyjnego. W takim przypadku należy wystawić notę, a następnie przekazać kontrahentowi do akceptacji za pomocą faktury korygującej.

Podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, mają obowiązek wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę tej czynności, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16).

Dopuszczalne metody korygowania błędów w fakturach

Faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Pełnią szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT dlatego też istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Praktyka pokazuje jednak, że przy dokumentowaniu przez podatników obrotu gospodarczego zdarzają się pomyłki. Na taką ewentualność ustawodawca przewidział dwie możliwości korygowania błędów w fakturach VAT:

– za pomocą faktury korygującej oraz
– za pomocą noty korygującej.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: