Zacieśnia się kontrola nad parabankami

Zacieśnia się kontrola nad parabankami

[11.06.2014] Wzmocnienie nadzoru nad parabankami oraz zwiększenie wobec nich wymogów – przewidują przyjęte przez rząd założenia zmian w prawie. KNF będzie mogła sprawdzać informacje dotyczące parabanków w razie powzięcia podejrzeń popełnienia przestępstwa na szkodę klientów.

Rządowe  założenia zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw rozszerzają uprawnienia nadzorcze Komisji Nadzoru Bankowego na wszystkie sektory rynku, co oznacza poddanie parabanków kontroli ze strony KNF.

KNF będzie mogła sprawdzać informacje dotyczące parabanków w razie powzięcia podejrzeń popełnienia przestępstwa na szkodę klientów.

Utrudnianie w zdobyciu przez KNF takich informacji będzie karane karą pozbawienia wolności do 2 lat lub grzywną do 500 tys. zł.

Kary za prowadzenie działalności bez zezwolenia

Za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia będzie groziła kara 5 lat pozbawienia wolności. Wyższa ma być w takim wypadku grzywna, która ma wynosić do 10 mln zł.

Wyższe wymogi wobec parabanków

Aby prowadzić działalność polegającą na udzielaniu pożyczek firma będzie musiała być spółką kapitałową z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 200 tys. zł. Pieniądze na ten kapitał nie będą mogły być przyjęte przez spółkę (np. w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji) albo pochodzić ze źródeł nieujawnionych. Osoby, które wchodzą w skład zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej firmy parabankowej będą musiały legitymować się niekaralnością za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub obrotowi pieniędzy i papierów wartościowych, przestępstwa skarbowe oraz oszustwa.

Odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki

Wysokość odsetek za opóźnienia nie będzie mogła przekroczyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Natomiast pozaodsetkowe koszty nie będą mogły przekroczyć wartości sumy, na którą składają się:

            – 25% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego,

– 30% całkowitej kwoty tego kredytu w stosunku rocznym. 

W celu ograniczenia udzielania tzw. chwilówek projekt przewiduje rozwiązania polegające na tym, aby:

– w przypadku prolongaty spłaty kredytu na kolejne okresy spłaty w okresie 120 dni od wypłaty kredytu – całkowitą kwotę kredytu stanowiła pierwsza wypłata. Do całkowitego kosztu kredytu (z wyłączeniem odsetek) wliczane mają być wszystkie koszty, w tym opłaty wynikające z wydłużenia okresu kredytowania, naliczane w stosunku do całkowitej kwoty kredytu i pobrane w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu,

– w razie udzielenia konsumentowi kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego kredytu, tylko w sytuacji, w której konsument nie dokonał pełnej spłaty pierwszego kredytu, całkowitą kwotę kredytu stanowił pierwszy kredyt, natomiast całkowity koszt kredytu (z wyłączeniem odsetek) będzie sumą całkowitych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.

Z  omawianego projektu założeń zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw powstanie teraz projekt zmian w tej ustawie, który trafi pod obrady rządu.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Oceń ten artykuł: