Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

[12.08.2014] Ministerstwo Finansów chce wprowadzić klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.  Podatnik będzie mógł uzyskać od administracji podatkowej tzw. opinię zabezpieczającą w kwestii planowanych przez siebie transakcji, do których potencjalnie będzie miała zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uzyskanie tej opinii będzie sporym wydatkiem dla podatników.

Rządowy  projekt zmian w Ordynacji podatkowej oraz w innych ustawach ma na celu między innymi wprowadzenie do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. 

Opinie zabezpieczające

Chodzi o zunifikowanie zwalczania unikania opodatkowania, ponieważ zdaniem Ministerstwa Finansów obecnie obowiązujące umowy o unikaniu opodatkowania nie wystarczają do walki z obchodzeniem przepisów podatkowych. Projekt zmian przewiduje wprowadzenie tzw. opinii zabezpieczających, które umożliwią podatnikom poznanie stanowiska ministra finansów w kwestii planowanych przez nich transakcji, do których potencjalnie będzie miała zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej będzie musiał posiadać m.in. dokładny opis planowanej konstrukcji prawnej wraz ze wskazaniem podmiotów, które będą w niej uczestniczyły oraz z uwzględnieniem powiązań między nimi, jak również wskazanie już dokonanych czynności prawnych w związku z planowaną konstrukcją prawną. Konstrukcją prawną w rozumieniu proponowanych zmian będzie jednostronna lub wielostronna czynność prawna lub zespół czynności prawnych, dotyczący zdarzeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub uczestnictwem w jej prowadzeniu (udziały, akcje lub zarządzanie podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą).

Opinia zabezpieczająca będzie zawierała ocenę, czy planowana konstrukcja prawna stanowi nadużycie swobody kształtowania stosunków prawnych, która uzasadnia zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Opinia zabezpieczająca będzie wydawana w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej sporządzenie.  Za wydanie tej opinii trzeba będzie zapłacić:

  • 30 000 zł – jeżeli przynajmniej jedna czynność prawna wchodząca w skład planowanej konstrukcji prawnej ma być dokonana z podmiotami będącymi nierezydentami lub z podmiotami kontrolowanymi lub zarządzanymi przez nierezydentów,
  • 15 000 zł – w pozostałych wypadkach.

Zastosowanie się przez podatnika do opinii zabezpieczającej nie będzie mogło mu szkodzić, także w razie nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Powołana będzie Rada do Spraw Unikania Opodatkowania, która zajmie się wydawaniem opinii w sprawie zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach. Resort finansów podkreśla, że Rada ma mieć charakter niezależny od administracji podatkowej. Z uwagi jednak na fakt, że członków Rady będzie powoływał prezes Rady Ministrów można mieć wątpliwości w kwestii ich bezstronności. Warto dodać, że podobne rady funkcjonują tylko w kilku krajach – w Australii, Kanadzie i we Francji.

Projekt wyłącza ochronę prawną z tytułu zastosowania się do interpretacji podatkowej, jeżeli dotyczy ona zdarzenia, w zakresie którego organy podatkowe zastosowały klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Pozostałe proponowane zmiany

W myśl projektu nowelizacji, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych będzie obniżona do wysokości 50 % stawki podstawowej. O ile podatnik przejawia inicjatywę w skorygowaniu nieprawidłowości w deklaracji – złoży korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji, jak również zapłaci zaległość podatkową w ciągu 7 dni od złożenia korekty.

Podwojona będzie stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych do 200 % dla podatników VAT oraz podatku akcyzowego, którzy nie wywiązują się z obowiązku składania deklaracji lub zaniżają wysokość zobowiązania.

Wprowadzona zostanie także możliwość wystąpienia ze wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej przez dwóch lub więcej podatników, którzy uczestniczą w tym samym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w jednym stanie faktycznym. Obecne przepisy dają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej tylko jednemu podatnikowi w jego indywidualnej sprawie.

Ponadto będzie implementowany do polskiego prawa art. 8 Dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracji w dziedzinie opodatkowania. Chodzi o przekazywanie przez ministra finansów w drodze wymiany informacji o dochodach z tytułu zatrudnienia, świadczeń emerytalnych i rentowych oraz wynagrodzenia dyrektorów w odniesieniu do osób zamieszkałych w państwie członkowskim, któremu przekazuje informacje. Powyższe dane będą obejmowały okres po 1 stycznia 2014 r.

Omawiany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw trafi teraz pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Oceń ten artykuł: