Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny

[13.07.2016] Od 1 lipca 2016 r. wprowadzony został Jednolity Plik Kontrolny (JPK) a zatem rozwiązanie (jednolity format danych elektronicznych) pozwalające kontrolującym przedsiębiorców organom podatkowym na automatyzację i zwiększenie efektywności kontroli.

W myśl art. 193a Ordynacji Podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (link: https://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny). JPK jest zatem zbiorem danych, który powinien zawierać informacje o operacjach gospodarczych za dany okres oraz posiadać umożliwiający łatwe przetwarzanie układ i format.

Nowe obowiązki wiążą się z koniecznością wyposażenia programów księgowych w nową  funkcję umożliwiającą utworzenie JPK. W niektórych przypadkach, podatnicy będą musieli  przekształcić  zasady prowadzenia ksiąg i metodę dokumentowania transakcji handlowych.

Do stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1 lipca 2016 r. zobowiązane będą duże podmioty. Natomiast małe i średnie firmy będą stosować je fakultatywnie do 30 czerwca 2018 r. Od 1 lipca 2018 r. obowiązek przekazywania danych organom podatkowym w postaci JPK będzie obejmował wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Zgodnie z art. 105 ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej  małe przedsiębiorstwo to takie, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. Z kolei  w myśl art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za średniego przedsiębiorcę uznaje się  firmę, która zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.     

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej 250 pracowników lub ich roczny obrót przekracza 50 mln euro lub ich roczna suma bilansowa przewyższa wartość 43mln euro uznawani są za dużych przedsiębiorców.

Obowiązek przekazania danych w JPK będzie, co do zasady, dotyczył każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego.

Projekty struktur tzw. struktury logiczne, opublikowane przez Ministerstwo Finansów określają zakres i format danych, których organy podatkowe od 1 lipca 2016 r. będą mogły żądać od przedsiębiorców. Struktur jest siedem, a dotyczą m.in. ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji magazynowych, wyciągów z rachunków bankowych czy faktur, ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

Głównymi celami, którymi kierowano się wprowadzając JPK, są: skrócenie czasu kontroli, obniżenie kosztów oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli. Wprowadzone rozwiązanie ma przyspieszyć oraz uskutecznić reakcję przede wszystkim na oszustwa karuzelowe i przenoszenie dochodów.

Treści dostarcza: Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej


Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: