Interpretacje indywidualne w zakresie cen transferowych – efektywne narzędzie ograniczenia ryzyka podatkowego?

Interpretacje indywidualne w zakresie cen transferowych – efektywne narzędzie ograniczenia ryzyka podatkowego?

[11.07.2016] Interpretacje indywidualne skoncentrowane są na wykładnię przepisów podatkowych, stąd możliwość skutecznego wnioskowania o wydanie interpretacji w przypadku próby potwierdzenia prawidłowości stosowania cen jest raczej ograniczona.

Instytucja interpretacji indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów nie jest już nowością. Każdy zainteresowany podatnik, płatnik bądź każdy inny podmiot (w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskie) może złożyć pisemny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Ordynacji podatkowej w dziale II zgodnie, z którymi Dyrektor Izby Skarbowej jest zobowiązany do wydania pisemnej interpretacji w zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa jak również nie jest przedmiotem postępowania przed sądem administracyjnym.

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż każdy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego powinien być oparty o przedstawienie pełnego i wyczerpującego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego jak również zawierać własne stanowisko w sprawie. Na tej podstawie organ właściwy do wydawania interpretacji odnosi się do stanowiska podatnika przedstawiając jego ocenę prawną z przytoczeniem przepisów prawa.

Mając na uwadze fakt, iż zagadnienia związane z cenami transferowymi często związane są z szeregiem interakcji pomiędzy podatnikami a ich podmiotami powiązanymi, pełne przedstawienie opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego może okazać się prawdziwym wyzwaniem, a tylko to niestety może zagwarantować, iż organ wydający interpretacje uzyska pełen ogląd sytuacji.

Z tego też względu większość podatników, decydujących się o skierowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie związanym z cenami transferowymi, zawiera we wniosku jedynie element, w postaci opisu relacji zachodzących w grupie, który przysparza największych wątpliwości interpretacyjnych.

Z przeprowadzonej przez KPMG analizy interpretacji indywidualnych wydanych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 marca 2016 r. wynika, iż znaczna część problemów interpretacyjnych związanych było w szczególności z:

  1. Określeniem powstania obowiązku dokumentacyjnego w przypadku zawierania określonych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, których jednostkowa wartość nie przekracza ustawowych limitów;
  2. Konsekwencji na gruncie przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie cen transferowych w związku z uczestnictwem podmiotów w strukturach zarządzania środkami finansowymi (tzw. cash-pooling). W tym również w przypadkach, gdy podmiotem dokonującym rozliczeń jest niepowiązany bank.
  3. Ustalenia czy w związku z umorzeniem akcji podmiotu powiązanego będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące cen transferowych.

W tym miejscu należy zauważyć, iż te i inne poruszane kwestie nie dotykają problemów z potwierdzeniem prawidłowości przyjętej metody ustalania cen bądź rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. W tym zakresie, organy uprawnione do wydawania interpretacji twierdzą, że pytania w tym zakresie prowadziłyby do potwierdzenia na poziomie wydanej interpretacji wysokości ceny transakcyjnej stosowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi. A to z kolei nie może stanowić przedmiotu wydanej interpretacji indywidualnej.

Jednakże z uwagi na fakt, iż w ramach aktualnego brzmienia Ordynacji podatkowej brak jest przepisów wyłączających możliwość kierowania do Ministra finansów zapytań dotyczących metody ustalania cen, część podatników zdecydowała się na doprowadzenie do rozstrzygnięcia powstałego sporu przed Sądami Administracyjnymi, które w tej sprawie potwierdzają, iż interpretacje indywidualne co do zasady wydawane są w sprawach związanych interpretowaniem przepisów prawa podatkowego, natomiast weryfikacja zgodności ustalonej metody kreowania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami może być przeprowadzona w oparciu o przepisy art. 20a – 20r Ordynacji podatkowej, czyli przepisy dotyczące postępowania o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (np. Wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. II FSK 1049/10).

Wnioski

Zagadnienia związane z cenami transferowymi w dalszym ciągu budzą wiele kontrowersji, w szczególności w zakresie ustalania metod kalkulacji cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi jak również powstania obowiązków dokumentacyjnych w określonych sytuacjach.

Jednakże czy istnieją narzędzia pozwalające skutecznie zabezpieczyć podatnika i potwierdzić, iż stosowane przez niego metody rozliczeń z podmiotami powiązanymi oraz wysokość stosowanych cen są poprawne?

Na chwilę obecną podatnicy chcący potwierdzić prawidłowość stosowanych rozliczeń mogą ubiegać się o uzyskania uprzedniego porozumienia cenowego. Jednakże, dla tych, którzy chcą jedynie potwierdzić prawidłowość interpretacji przepisów prawa podatkowego dostępna jest omawiana w ramach niniejszego artykułu interpretacja indywidualna. Jednak bez znaczenia, które narzędzie zostanie wybrane przez podatnika, kluczowe jest aby wszelkie podejmowane czynności zostały przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem.

Monika Palmowska
dyrektor w zespole ds. cen transferowych
Jakub Roszkiewicz
ekspert w zespole ds. cen transferowych

Podstawa prawna
Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Tekst jednolity z dani 8 kwietnia 2015 r. (Dz. U.. 2015 poz. 613)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., tekst jednolity z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 851)

Treści dostarcza: KPMG

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: