Czy zmiany w informatyzacji aparatu skarbowego uszczelnią system podatkowy?

Czy zmiany w informatyzacji aparatu skarbowego uszczelnią system podatkowy?

[29.08.2016] 12 czerwca br. weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

– Zmiany w informatyzacji mają pomóc administracji podatkowej, służbie celnej i kontroli skarbowej w zwalczaniu takich zjawisk jak oszustwa i wyłudzenia podatku VAT, oraz przyczynić się do uszczelnienia systemu poboru tego podatku – mówi mecenas Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec, specjalizującej się m.in. w doradztwie podatkowym.

Chodzi o ustawę z 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 781).

Spółka celowa

Projekty informatyczne obejmujące zasadnicze zmiany w informatyzacji dla aparatu skarbowego będą powierzone spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w tym celu przez Skarb Państwa. Spółka ta przeprowadzi zmiany w informatyzacji poprzez realizację zadań z zakresu budowy systemów teleinformatycznych, jak również rozbudowy lub unowocześnienia już istniejących.

Spółka celowa będzie mogła uzyskiwać dane ze zbiorów danych izb rozliczeniowych tworzonych na podstawie art. 67 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawa bankowego.

– W celu wykonywania zadań spółki, omawiana spółka celowa będzie mogła przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą – zaznacza mec. Nogacki. Spółka będzie przetwarzała dane osobowe przez okres, w którym są one niezbędne do wykonywania zadań spółki. Będzie również dokonywała, nie rzadziej niż co 2 lata, weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania tych danych, usuwając informacje zbędne.

Uprawnienia pełnomocnika spółki

Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez spółkę z omawianą ustawą, jak również z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych sprawować będzie pełnomocnik.

Pełnomocnika powoła rada nadzorcza omawianej spółki.

W ramach nadzoru pełnomocnik będzie prowadził rzetelną, obiektywną i niezależną kontrolę prawidłowości przetwarzania przez spółkę danych osobowych, a przede wszystkim ich przechowywania, weryfikacji i usuwania. Pełnomocnik będzie miał prawo przede wszystkim do:

  • wglądu do wszelkich dokumentów związanych z wykonywaną kontrolą;
  • swobodnego wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanej jednostki organizacyjnej spółki celowej;
  • żądania pisemnych wyjaśnień.

W razie stwierdzenia naruszenia ustawy, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lub przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych, pełnomocnik będzie podejmował działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie zarząd spółki celowej, radę nadzorczą spółki celowej i ministra finansów.

Pełnomocnik będzie przedstawiał corocznie do 31 marca zarządowi omawianej spółki, radzie nadzorczej spółki i ministrowi finansów sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu tym pełnomocnik będzie przedstawiał stan ochrony danych osobowych w spółce celowej oraz wszystkie przypadki naruszenia przepisów w tym zakresie.

Należy pamiętać, że podczas kontroli podatkowych nietrudno o naruszenia. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy będą czuwać, by czynności sprawdzające prowadzone były prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem.

Autorem jest:
Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

Kancelaria Prawna Skarbiec Potrzebujesz pomocy w zakresie kontroli podatkowych?
Kancelaria Prawna Skarbiec Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kancelaria Prawna Skarbiec Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: