Sprawdź czy wydałeś świadectwa pracy


Sprawdź czy wydałeś świadectwa pracy

[25.03.2013] Od dnia 21 marca 2013 roku, jako daty kluczowej po nowelizacji zasad wydawania świadectw pracy, warto dokonać przeglądu dokumentacji pracowniczej, ponieważ w przypadku uchybienia nowym przepisom istnieje ryzyko nałożenia kary grzywny.

Ważne: nowe przepisy mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 21 marca 2011 roku.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. Nr 36, poz. 181), która zaczęła obowiązywać 21 marca 2011 roku dodała do art. 97 Kodeksu pracy, regulującego zasady wydawania świadectw pracy § 2 i § 3 oraz zmieniła brzmienie § 1. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów terminowych (na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy), zawartych z tym samym pracodawcą w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Świadectwo pracy powinno zostać wydane w dniu upływu powyższego terminu, chyba że rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, wtedy świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Niemniej jednak, jeżeli umowa z pracownikiem rozwiąże się lub wygaśnie przed upływem 24 miesięcy, a pracodawca nie zamierza kontynuować zatrudnienia z danym pracownikiem, nie ma przeszkód by wydał świadectwo pracy wcześniej. Niezależnie od powyższego, pracownik jest uprawniony, w każdym czasie, do żądania wydania świadectwa pracy, w ciągu 7 dni od złożenia pisemnego wniosku do pracodawcy.

Co jednak powyższe zmiany oznaczają dla praktyki? Przed wejściem w życie nowych przepisów, pracodawca miał obowiązek wydać świadectwo pracy w dniu zakończenia stosunku pracy lub, jeżeli nie było to możliwe, w ciągu 7 dni od tej daty, chyba, że nawiązywał kolejną umowę o pracę, z tym samym pracownikiem, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej.

Pracodawca miał zatem jasność, że gdy umowa terminowa rozwiązuje się lub wygasa:

  • a nie zostaje zawarta kolejna umowa – ma obowiązek wydać świadectwo pracy;
  • kolejna umowa zostanie zawarta po przerwie – ma obowiązek wydać świadectwo pracy;
  • kolejna umowa zostaje zawarta bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej – świadectwo pracy wyda dopiero po zakończeniu trwania kolejnej umowy.

Natomiast po zmianach, wbrew intencjom ustawodawcy, który zmierzał do uproszczenia procedury wydawania świadectw pracy, pracodawca ma jednak wciąż skomplikowaną sytuację. Może się bowiem zdarzyć przypadek, kiedy pracodawca zawarł umowę terminową, która zakończyła się np. po upływie 6 miesięcy i rozważał ponowne zatrudnienie pracownika w następnym miesiącu (kiedy np. pojawi się zlecenie klienta).

W tym przypadku, uznając, że zatrudni pracownika ponownie przed upływem 24 miesięcznego terminu, stwierdził, że wyda mu świadectwo pracy dopiero po zakończeniu kolejnej umowy. Jeżeli jednak pracownik nie został zatrudniony ponownie, pracodawca zapomniał o obowiązku wydania świadectwa, a pracownik nie zażądał jego wydania, pracodawca w konsekwencji dopuścił się wykroczenia przeciwko prawom pracownika. W przypadku kontroli może zostać na niego nałożona kara grzywny od 1 do 30 tysięcy złotych (art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy).

Warto więc, szczególnie teraz, dokonać przeglądu dokumentów pracowniczych, aby upewnić się, że nie ma w tym zakresie uchybień, grożących konsekwencjami finansowymi.

Treści dostarcza: Kancelaria Prawa Pracy – Sylwia Puzynowska

Oceń ten artykuł: