APA czyli skuteczne zabezpieczenie transakcji podatników

APA czyli skuteczne zabezpieczenie transakcji podatników

Na początku 2017 r. zaostrzono obowiązki podatnika dotyczące dokumentowania transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi. Wynika to z intensyfikacji działań organów w zakresie kontroli tego rodzaju transakcji. Skutecznym narzędziem zabezpieczającym przed zakwestionowaniem stosowanych cen transferowych jest APA – uprzednie porozumienie cenowe.

Transakcje z podmiotami powiązanymi pod lupą fiskusa

Rok 2017 przyniósł wiele zmian dotyczących realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Po pierwsze, podatnicy zostali zobowiązani do dokładniejszego dokumentowania tego rodzaju transakcji. Muszą sporządzać trzystopniową dokumentację podatkową oraz przeprowadzać analizy danych porównawczych. Ponadto są zobowiązani również do przygotowania benchmarków. Z drugiej strony, fiskus również podejmuje dodatkowe działania mające usprawnić weryfikację prawidłowości przeprowadzanych transakcji. Wykorzystuje w tym celu doświadczonych pracowników i zaawansowane narzędzia analityczne. Wszystko po to, aby ograniczyć optymalizację podatkową, która – w przeciwieństwie do uchylania się od płacenia podatków – jest w Polsce legalna.

Przedmiotem przeprowadzanych kontroli jest prawidłowe zastosowanie wysokości cen transferowych w konkretnej transakcji. W przypadku transakcji opiewających na miliony złotych nawet najmniejsza, liczona w ułamku procenta korekta marży bądź ceny skutkuje powstaniem sporych zaległości podatkowych. Dlatego o wiele bardziej komfortową sytuacją dla przedsiębiorców jest pewność, że stosowane ceny transferowe są na właściwym poziomie.

Czym jest APA?

Procedurę porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych regulują art. 20a.–20r. Ordynacji podatkowej. W dużym uproszczeniu, APA to decyzja administracyjna potwierdzająca prawidłowość cen transferowych wykorzystanych w konkretnej transakcji. Decyzję taką od 1 marca 2017 r. wydaje szef KAS, o co musi wnioskować sam podatnik. Zawarcie porozumienia cenowego z samym fiskusem jest najskuteczniejszym sposobem na zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed zakwestionowaniem zastosowanych cen. Porozumienie jest wydawane na maksymalnie 5 lat. Po upływie tego okresu możliwe jest przedłużenie uzgodnionych postanowień.

Przedmiotem wniosku o APA nie może być transakcja, która zakończyła się przed dniem złożenia wniosku lub taka, która była już rozpoczęta i wobec której zostało już wszczęte postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa bądź postępowanie przed sądem administracyjnym.

Porozumienie jedno-, dwu- lub wielostronne

Rodzaj zawartego porozumienia zależy od liczby podmiotów zaangażowanych w jego wypracowanie.

W przypadku wariantu jednostronnego całe postępowanie ogranicza się do wydania decyzji potwierdzającej prawidłowość stosowanych cen transferowych z punktu widzenia krajowej administracji. Chociaż porozumienie jednostronne ogranicza ryzyko zakwestionowania cen transakcji między podmiotami krajowymi, to nie daje gwarancji uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku prowadzenia interesów z zagranicznym podmiotem. Być może z tego względu w ostatnim czasie spada zainteresowanie wariantami jednostronnego porozumienia na rzecz porozumień dwu- i wielostronnych (w latach 2006–2015 wydano 39 tego rodzaju porozumień, a w dwóch ostatnich latach jedynie 7).

Porozumienia dwu- i wielostronne dotyczą transakcji realizowanych pomiędzy podmiotem krajowym a podmiotami zagranicznymi. Ten wariant APA pozwala wyeliminować ryzyko podwójnego opodatkowania transakcji. Zaletą porozumień dwu- i wielostronnych jest przeniesienie jego ustaleń na poziom przepisów krajowych każdego z państw uczestniczących w rozmowach.

Pełna ochrona

Zaletą APA jest objęcie ochroną każdego podstawowego elementu działań realizowanych przez podmiot. Całościowa analiza profilu funkcjonalnego podmiotów powiązanych, algorytmu kalkulacji ceny oraz inne reguły stosowania metody ustalania cen pozwala podatnikowi osiągnąć stuprocentową pewność, że w przypadku wydania pozytywnej decyzji organ podatkowy nie będzie miał podstaw do zakwestionowania stosowanych cen transferowych.

Kluczową kwestią jest również możliwość zastosowania zasady roll back w kontekście ochrony zagwarantowanej przez APA. Na wniosek podatnika porozumieniem może zostać objęty okres liczony od dnia złożenia wniosku. Możliwość skorzystania z tej możliwości znacznie niweluje negatywne skutki przeciągających się procedur pozyskania porozumienia. Wprawdzie zgodnie z art. 20j. Ordynacji podatkowej postępowanie w sprawie wydania porozumienia powinno być zakończone maksymalnie w ciągu pół roku w przypadku porozumień jednostronnych, roku – w przypadku porozumień dwustronnych, półtora roku – w przypadku porozumień wielostronnych, to w praktyce powyższe terminy nie zawsze są przestrzegane. Długi okres oczekiwania może zniechęcać podatników do skorzystania z narzędzia.

Wysoka cena

Inną wadą APA, która jest często podnoszona przez podatników, jest wysoki koszt zawarcia porozumienia. Wraz ze złożeniem wniosku konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 1% wartości transakcji, której ma dotyczyć porozumienie. Koszt pozyskania APA jest zależny od wariantu porozumienia i waha się w przedziale 5 000–200 000 zł. Warto też pamiętać, że biorąc udział w procedurze pozyskania porozumienia warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnopodatkowej. Wprawdzie skorzystanie z jej usług powiększy nieco całościowe koszty pozyskania APA, jednak doświadczeni doradcy mogą okazać się bezcenni nie tylko w trakcie przygotowania wniosku, ale przede wszystkim w trakcie prowadzenia rozmów z Ministerstwem Finansów.

Ze względu na wysoki koszt, APA zainteresowani są z reguły duzi podatnicy, którzy nie odczują zbytnio kosztu procedury. Tym bardziej, że samo zawnioskowanie o wydanie porozumienia nie gwarantuje pozyskania pozytywnej decyzji.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu,
w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz
optymalizacji podatkowej

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: