Sprawdź, kiedy zapłacisz podatek za nowo powstały dom

Sprawdź, kiedy zapłacisz podatek za nowo powstały dom

[27.02.2012] W przypadku nowo powstałych budynków lub ich części oraz budowli, obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Oznacza to, iż jeśli zakończenie budowy lub użytkowanie budynku nastąpiło z dniem np. 2 stycznia 2011 r. lub 31 grudnia 2011 r., obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2012 r., przy czym powyższa ulga nie dotyczy budynków istniejących poddanych remontowi, lecz tylko "nowo powstałych".

Zakończenie budowy

Wątpliwości powstają w zakresie ustalenia momentu "zakończenia budowy", który to moment nie został zdefiniowany w  Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.  Moment zakończenia budowy można natomiast ustalić na  podstawie prawa budowlanego. Z przepisu art. 54 Prawa budowlanego wynika, że inwestor po wybudowaniu obiektu budowlanego na podstawie pozwolenia na budowę, powinien zawiadomić organ administracji architektoniczno-budowlanej. Do zawiadomienia należy dołączyć szereg dokumentów wymienionych w ustawie.

Złożenie zawiadomienia potwierdza, że budowa została zakończona. O zakończeniu budowy można jednak mówić jeszcze przed złożeniem zawiadomienia, tj. w momencie,  gdy spełnione zostaną warunki do jego złożenia. Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2008 r. (sygn. akt II SA/Sz 1089/07) "O zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Obiekt powinien być w takim stanie techniczno-budowlanym, by mógł być przeprowadzony jego odbiór i aby można było go przekazać do normalnej eksploatacji i użytkowania".

Rozpoczęcie użytkowania budynku

Obowiązek podatkowy powstaje również w momencie rozpoczęcia użytkowania budynku przed jego  ostatecznym wykończeniem. Użytkowanie budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego następuje natomiast zawsze po zakończeniu budowy, przy czym użytkowanie może dotyczyć części budynku, np. jednego piętra. Rozpoczęcie użytkowania, spowoduje jednak powstanie obowiązku podatkowego dla całego budynku.

Przeniesienie prawa własności a obowiązek podatkowy

Należy odróżnić nowo wybudowany budynek od budynku już istniejącego. Wybudowanie budynku i przeniesienie jego własności na nabywcę w tym samym roku kalendarzowym spowoduje, że dla zbywcy nieruchomości wybudowanej np. w lutym, której własność przeniesiono w maju tego samego roku, obowiązek podatkowy w ogóle nie powstanie. Inaczej jest natomiast traktowany nabywca powyższej nieruchomości, względem którego nabyta nieruchomość nie stanowi nowo wybudowanego budynku, lecz nieruchomość istniejącą.

Ulga polegająca na odroczeniu obowiązku podatkowego do dnia 1 stycznia następnego roku – nie obejmuje więc nabywcy. W takiej sytuacji zastosowanie będzie miał przepis stanowiący o powstaniu obowiązku podatkowego w pierwszym dniu następnego miesiąca. Jeśli nieruchomość zbyto w dniu 3 maja 2011 r., obowiązek podatkowy dla nabywcy budynku już istniejącego powstanie w dniu 1 czerwca 2011 r.

Kancelaria Prawna Skarbiec

Oceń ten artykuł: