Skutki podatkowe zbycia nieruchomości przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 10 stycznia 2020 r. wydał interpretację indywidualną ws. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości przez jednego z małżonków, w trwającym ustroju rozdzielności majątkowej, przed upływem 5 lat od jej nabycia, jednak pozyskanej pierwotnie do majątku wspólnego znacznie wcześniej, jeszcze przed ustanowieniem rozdzielności.

W 1998 r. małżeństwo otrzymało w darowiźnie dom, który zasilił ich majątek wspólny. W lutym 2016 r. ustanowili ustrój rozdzielności majątkowej, dokonali częściowego podziału majątku wspólnego, a pełna własność domu przypadła małżonce. W czerwcu 2019 r. małżonka sprzedała tę nieruchomość i w związku z tym wystąpiła do Dyrektora KIS o ustalenie skutków podatkowych tej sprzedaży. Stała na stanowisku, że nie będzie zobowiązaną do uiszczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży domu, gdyż, mimo że nabyła go na wyłączną własność na 3 lata przed zbyciem, to 5-letni okres, uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a–c ustawy o PIT, należy liczyć od chwili nabycia nieruchomości do majątku wspólnego w 1998 r.

Organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni, a o jego prawidłowości przesądza treść przepisu art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą: „W przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c,  okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej” (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, ze zm.). Dlatego też 5-letni okres karencji, jaki musiał minąć, by wnioskodawczyni mogła skorzystać ze zwolnienia w PIT, upłynął wraz z końcem 2003 roku.

„…dla ustalenia roku kalendarzowego, od końca którego należy liczyć pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdzie przepis art. 10 ust. 6 ww. ustawy. Oznacza to, że w przedstawionym przypadku odpłatnego zbycia w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Wnioskodawczynię nieruchomości, upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca 1998 r., w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej” (interpretacja indywidualna z 10.01.20120 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.44.2019.1.RS).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: