Sąd UE oddalił skargę Chanel na rejestrację znaku towarowego przez Huawei

Sąd UE oddalił skargę Chanel na rejestrację znaku towarowego przez Huawei

Wyrokiem z 21 kwietnia 2021 r. Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę francuskiego domu mody Chanel na rejestrację znaku towarowego przez chińskiego potentata technologicznego Huawei stwierdzając, że sporne graficzne znaki towarowe nie są podobne.

W dniu 26 września 2017 r. spółka Huawei Technologies złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o rejestrację znaku towarowego m.in. dla sprzętu komputerowego. Zgłoszenie dotyczyło oznaczenia graficznego w postaci dwóch odwróconych od siebie, ale w pozycji pionowej, złączonych ze sobą liter „U”.

W dniu 28 grudnia 2017 r. Chanel wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku towarowego na tej podstawie, że wykazuje on podobieństwo do jej wcześniejszych francuskich znaków towarowych zarejestrowanych dla perfum, kosmetyków, biżuterii, wyrobów skórzanych i odzieży, w postaci dwóch liter „C”, również złączonych i od siebie odwróconych, ale poziomo.

Decyzją z dnia 28 listopada 2019 r. EUIPO odrzucił wniosek Chanael na tej podstawie, że znak towarowy zgłoszony przez Huawei nie jest podobny do tych dwóch znaków towarowych, przy czym na drugi znak towarowy powoływano się jako na cieszący się renomą, i że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców.

W wydanym 21 kwietnia 2021 r. wyroku Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę Chanel o stwierdzenie nieważności tej decyzji. W swojej ocenie Sąd przeprowadził przede wszystkim badanie stopnia podobieństwa spornych oznaczeń. W tym względzie Sąd orzekł, że w ramach oceny identyczności lub podobieństwa sporne znaki towarowe należy porównywać w postaci, w jakiej zostały zarejestrowane i zgłoszone, niezależnie od ewentualnej rotacji ich używania na rynku. Sąd zbadał sporne znaki towarowe pod kątem ich aspektów wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych.

Stwierdził między innymi, że znak towarowy zgłoszony przez Huawei jest oznaczeniem graficznym składającym się z okręgu zawierającego dwie krzywe przypominające wizerunek dwóch czarnych liter „U” umieszczonych pionowo i jako odwrócone lustrzane odbicie, które przecinają się i krzyżują, tworząc centralny element stanowiący poziomą elipsę. Jeśli chodzi o dwa znaki towarowe Chanel, to składają się one z dwóch krzywych przypominających wizerunek dwóch czarnych liter „C”, umieszczonych poziomo i jako odwrócone lustrzane odbicie, które krzyżują się i przecinają w celu utworzenia centralnego elementu stanowiącego pionową elipsę, a drugi znak posiada szczególną cechę polegającą na tym, że krzywe te są zawarte w okręgu.

Sporne znaki towarowe wykazują pewne podobieństwa, ale ich różnice wizualne są znaczące. W szczególności znaki towarowe Chanel mają bardziej zaokrąglone krzywizny, grubsze linie i orientację poziomą, podczas gdy orientacja znaku towarowego Huawei jest pionowa. W związku z tym Sąd doszedł do wniosku, że znaki towarowe są różne.

W odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców, w związku ze sprzeciwem wniesionym przez Chanel w odniesieniu do pierwszego znaku towarowego, Sąd wskazał, że ponieważ sporne oznaczenia nie są podobne, pozostałe czynniki istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie mogą w żadnym wypadku zrównoważyć i zrekompensować tego niepodobieństwa, a zatem nie ma potrzeby ich badania.

Wyrok w sprawie T-44/20, Chanel SAS przeciwko EUIPO, Sąd Unii Europejskiej komunikat prasowy nr 67/21, Luksemburg, 21 kwietnia 2021 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: