Momentem wykonania umowy spedycji jest chwila dostarczenia przesyłki, a miejscem – państwo przeznaczenia

Momentem wykonania umowy spedycji jest chwila dostarczenia przesyłki, a miejscem – państwo przeznaczenia

Momentem wykonania umowy spedycji jest chwila dostarczenia przesyłki, a miejscem – państwo przeznaczenia

Zamawiający zlecił firmie z Gdyni spedycję kontenerów z Krakowa do Indii. Sąd Rejonowy w Gdyni uznał żądania spedytora i wystawił nakaz zapłaty na jego rzecz za wykonaną usługę. Ale zlecający spedycję zaskarżył ten nakaz podnosząc mi.in. zarzut niewłaściwości miejscowej gdyńskiego sądu. Zleceniodawca twierdził, że skoro kontenery załadowano na TIR-y w Krakowie, a potem tylko przeładowano w Gdyni na statek, to miejscem świadczenia usługi spedycyjnej jest Kraków. Spedytor twierdził, że Gdynia. Obie strony sporu pogodził sąd, wskazując zupełnie inne miejsce.

 Zgodnie z art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego,  powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie   niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. A za miejsce wykonania umowy uważa się miejsce spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umów danego rodzaju, w szczególności w przypadku świadczenia usług – miejsce, w którym usługi zgodnie z umową były lub miały być świadczone.

Miejsce wykonania usługi

W lutym 2020 r. nakazem zapłaty referendarz Sądu Rejonowego w Gdyni uwzględnił w całości żądanie pozwu jednej z firm z tytułu wykonanych przez nią usług spedycji na rzecz pozwanego, który wykonanie tych usług zlecił. Spedytor organizował dla pozwanego przewóz kontenerów z Krakowa do Indii, po drodze przeładowując je w Gdyni z TIR-ów na statek. Odbioru kontenerów w Indiach miał dokonać już sam kupujący – kontrahent pozwanego. Pozwany zaskarżył nakaz zapłaty, jako jeden z zarzutów podnosząc niewłaściwość miejscową gdyńskiego sądu. Wniósł o przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, bo jego zdaniem, miejscem wykonania umowy spedycji było miejsce załadunku kontenerów, a więc Kraków.

Spedytor powołując przepis  art. 34 K.p.c. w zw. z art. 794 Kodeksu cywilnego podniósł, że świadczenie charakterystyczne spedytora polega na przekazaniu towaru ostatniemu przewoźnikowi, w tym przypadku morskiemu, w celu dostarczenia towaru odbiorcy – a więc miejscem świadczenia usługi była Gdynia.

Umowa spedycji jest wykonana z momentem dostarczenia przesyłki

Sąd Rejonowy w Gdyni zgodził się z pozwanym co do swojej niewłaściwości miejscowej, ale jako właściwego nie wskazał ani sądu w Gdyni, ani w Krakowie, a w Nowym Sączu – bo to w okręgu jego właściwości miejsce zamieszkania ma pozwany. Jak bowiem wyjaśnił w swoim rozstrzygnięciu:

„… umowa spedycji jest wykonana z momentem dostarczenia przesyłki, tj. wykonania zobowiązania przez spedytora zgodnie z umową, bo dopiero z tym momentem dochodzi do realizacji jego zobowiązania, którego celem jest właśnie takie zorganizowanie przewozu, aby doszło do dostarczenia przesyłki. W tym przypadku zatem miejscem świadczenia z umowy byłyby Indie, co wyłącza zastosowanie art. 34 k.p.c. i powoduje, że właściwość miejscową Sądu ustalić należy zgodnie z ogólnymi regułami wskazanymi w art. 27 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem powództwo wytacza się przed Sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany będący osobą fizyczną ma miejsce zamieszkania” (Postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni – VI Wydział Gospodarczy, z 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt VI GC 576/20).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: