Zmiany w przepisach o cenach transferowych i specjalnej dokumentacji podatkowej

Zmiany w przepisach o cenach transferowych i specjalnej dokumentacji podatkowej

[24.12.2015] Dnia 27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą szereg zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kluczową zmianą jest nowe podejście do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Większość regulacji w zakresie cen transferowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r. Wyjątkiem jest raport na kraje (ang. country-by-country report), który będzie musiał zostać sporządzony po raz pierwszy za 2016 r.

Nowelizacja obejmuje przede wszystkim:

  definicję podmiotów powiązanych kapitałowo – przez podmioty powiązane rozumiane będą podmioty, które będą posiadały udział (bezpośredni lub pośredni) w kapitale innego podmiotu w wysokości nie mniejszej niż 25%. Ustawodawca zwiększył więc udział w kapitale z 5% na 25%;

zakres podmiotowy obowiązku dokumentacyjnego, tj. obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych będzie spoczywał, co do zasady, na podatnikach, których przychody lub koszty przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln euro. (wyjątek to transakcje z rajami podatkowymi);  Obowiązek ten dotyczy transakcji z podmiotami powiązanymi oraz ujętych w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych innych zdarzeń, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty);

obowiązek dokumentacyjny w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek niebędących osobą prawną (będzie możliwość wyznaczenia jednego ze wspólników do przygotowania dokumentacji dla spółki, ale i tak odpowiedzialność z tytułu niesporządzenia dokumentacji będzie spoczywała na wszystkich wspólnikach);

zakres dokumentacji – dokumentacja powinna zawierać opis podatnika, opis transakcji i innych zdarzeń, a także informacje finansowe; dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub zdarzeń, identyfikacja podmiotów powiązanych dokonujących transakcji,, w tym informacje o ewentualnych korektach wyniku analizy porównawczej, związanych z różnicami w opisie przebiegu transakcji podatnika oraz podmiotów niezależnych, wraz z określeniem której strony dotyczy korekta;

wprowadzenie przepisu regulującego termin sporządzenia dokumentacji na poziomie lokalnym – dokumentacja powinna być sporządzona nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Co ważne podatnik będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (takie oświadczenie będzie załączane do zeznania podatkowego);

 zakres przedmiotowy obowiązku dokumentacyjnego – zgodnie ze zaktualizowanym projektem, podatnicy będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej nie tylko dla transakcji z podmiotami powiązanymi, ale również dla innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), oraz innych zdarzeń, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami z nimi powiązanymi, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, umów spółki niebędącej osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia lub umów o podobnym charakterze. (np. umowy o zarządzanie płynnością, umowy o podziale kosztów, umowy spółki niebędącej osobą prawną, JV).

Kryterium istotności zostało zdefiniowane w zaktualizowanych zmianach w sposób jakościowy i ilościowy – za transakcje lub zdarzenia istotne uznano transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro.

Ponadto, wprowadzono progi istotności w zależności od wartości przychodów podatnika, mianowicie, za transakcje istotne w przypadku podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

  • 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż 20 000 000 euro – uznano transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50.000 euro powiększoną o 5 000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
  • 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – uznano transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
  • 100 000 000 euro – uznano transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

Dokumentacja powinna być sporządzona nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Co ważne podatnik będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (takie oświadczenie będzie załączane do zeznania podatkowego).

Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10.000.000 euro, będą zobowiązani do przygotowania dokumentacji podatkowej zawierającej dodatkowo opis analizy danych porównawczych wykorzystywanych do kalkulacji rozliczeń (tzw. bechmarking study). Taka analiza powinna uwzględniać polskie podmioty porównywalne. W przypadku podatników, których przychody lub koszty przekraczają 10.000.000 euro powstanie obowiązek dołączenia do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji / innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi lub rajami podatkowymi.

Jeżeli przychody lub koszty przekroczą u danego podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 20.000.000 euro, podatnik będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentacji zawierającej dodatkowo informacje o całej grupie podmiotów powiązanych (tzw. "Master File").

W przypadku, największych podmiotów, u których skonsolidowane przychody przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 750.000.000 euro, powstanie obowiązek przedstawienia sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku jednostek zależnych oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej, a także zakładów zagranicznych (tzw. "Country-By-Country Reporting").

doradca podatkowy Maciej Sobiech

Treści dostarcza: Kancelaria prawna MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY

Oceń ten artykuł: