Ustawa o zawodzie ratownika medycznego

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego

W celu ustanowienia przepisów regulujących wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz działalności samorządu ratowników medycznych, jak i zasad ich odpowiedzialności zawodowej 14 grudnia 2021 r. Minister Zdrowia opublikował projekt ustawy (nr z wykazu sejmowego UD44).

Ustawa będzie określać:

1) zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego;

2) zasady i warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego;

3) zasady organizacji i działania samorządu ratowników medycznych;

4) zasady odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych;

5) zasady i organizację kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Projektowany art. 2 ust. 1 ustawy stwierdza, ze zawód ratownika medycznego będzie mogła wykonywać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;

3) legitymuje się znajomością języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu ratownika medycznego;

4) oraz spełnia dodatkowe wymagania:

a) rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub

b) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra, lub

c) rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub

d) posiada inny dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie UE, uznany w Polsce za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym, o których mowa w p. a) lub b) i uzyskała prawo pobytu na terytorium RP, lub

e) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego uznane w Polsce.

Ustawa precyzuje, że ratownicy medyczni będą obowiązkowo przynależeć do samorządu zawodowego, którego zadaniem będzie m.in.: sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego, czy przyznawanie prawa wykonywania zawodu, zawieszanie i pozbawianie tego prawa.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: