Projekt wydłużenia terminów na złożenie sprawozdań finansowych

Projekt wydłużenia terminów na złożenie sprawozdań finansowych

W niedzielę 29 marca 2020 r., Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieściło propozycję przesunięcia daty wypełniania obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (nr z wykazu 158), wydłuża terminy na ich złożenie w ramach wykonania tych obowiązków informacyjno – sprawozdawczych, wskazanych w:

 1. a) ustawie o rachunkowości;
 2. b) ustawie o finansach publicznych oraz
 3. c) ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. d) oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub inny dzień bilansowy, ale najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od ostatniego dnia roku obrotowego, czyli do 31 marca. Badanie sprawozdania i jego zatwierdzenie musi nastąpić do 6 miesięcy od dnia bilansowego, a więc do 30 czerwca. Ze sprawozdawczością wiążą się jeszcze inne obowiązkowe terminy, np. na złożenie sprawozdania finansowego, wynoszący 10 dni, liczonych od daty zatwierdzenia sprawozdania. Rozumiejąc, że procedury związane ze sprawozdawczością finansową wymagają od przedsiębiorców i innych zobowiązanych podmiotów dużego nakładu prac analityczno-kontrolnych, Ministerstwo Finansów chce w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wyżyłowywanym przez epidemię koronwariusa, dać im na wypełnianie tych obowiązków trochę więcej czasu.

Jak wynika z rozporządzenia MF:

 1. termin na przekazanie sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez podatników prowadzących księgi rachunkowe – zostaje przedłużony do 31 lipca 2020 r.;
 2. termin na sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, a także termin zakończenia inwentaryzacji składników aktywów – zostają wydłużone o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 60 dni;
 3. zostaje wydłużony o 3 miesiące termin (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego o 2 miesiące):

– sporządzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenia go na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego,

– sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia go właściwym organom,

– sporządzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości lub na inny dzień bilansowy,

– sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki,

– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,

– sporządzenia przez jednostkę dominującą odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenia go na swojej stronie internetowej,

– sporządzenia przez jednostkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

– zatwierdzenia przez organ zatwierdzający jednostki dominującej rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

– sporządzenia wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym sprawozdania z płatności przez jednostkę działającą w przemyśle wydobywczym lub jednostkę zajmującą się wyrębem lasów pierwotnych,

– sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności przez jednostkę działającą w przemyśle wydobywczym lub jednostkę zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych,

 1. zostaje wydłużony o 30 dni termin na podanie do publicznej wiadomości przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego informacji na temat:

– kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwoty deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych,

– danych dotyczących wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwoty deficytu albo nadwyżki,

– kwot wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

– kwot wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, a także uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem,

– kwot dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

– wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

– wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

– wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,

 1. zostaje wydłużony o 30 dni termin przedstawienia przez jednostkę, dla której organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
 2. zostaje wydłużony o 30 dni termin przedstawienia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

– informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;

– informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

– informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

 1. zostaje wydłużony o 60 dni termin na przekazanie przez zarząd organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdania finansowego jednostki,
 2. zostaje wydłużony o 60 dni termin na rozpatrzenie i zatwierdzenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 3. zostaje wydłużony o 2 miesiące termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego przez fundusz emerytalny oraz na podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego rocznego sprawozdania finansowego funduszu,
 4. zostaje wydłużony o 2 miesiące termin na podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy;
 5. zostaje wydłużony o 2 miesiące termin na złożenie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający,
 6. zostają wydłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań za I kwartał 2020 r., określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych:

– o 23 dni w zakresie sporządzenia i przekazania Ministrowi Finansów na podstawie otrzymanych sprawozdań przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zbiorczych sprawozdań według rodzaju danych jednostek,

– o 30 dni w zakresie sporządzenia i przekazania Ministrowi Finansów na podstawie otrzymanych od jednostek sprawozdań w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa zbiorczych sprawozdań według rodzaju danych jednostek, a także terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań w zakresie budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek;

 1. o 60 dni zostają wydłużone terminy dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych w zakresie:

– ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność lub placówki kontynuującej działalność;

– sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki obsługującej organ, któremu placówka podlega i do którego włączone zostały odpowiednie dane wynikające z bilansu placówki,

– przekazania przez kierowników jednostek, w tym jednostek obsługujących, sprawozdania finansowego odpowiednio jednostkom nadrzędnym, jednostkom, których kierownicy są dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia, albo zarządom jednostek samorządu terytorialnego,

– przekazania przez kierowników jednostek będących dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia, sprawozdań finansowych kierownikom jednostek nadrzędnych,

– przekazania przez kierowników jednostek nadrzędnych łącznych sprawozdań finansowych do Ministerstwa Finansów,

– przekazania przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do właściwych izb obrachunkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych bilansów,

– przekazania przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego,

– publikacji sprawozdań finansowych oraz łącznych sprawozdań finansowych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania;

– publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów bilansu budżetu państwa,

 1. o 2 miesiące zostaje wydłużony termin sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego oraz sporządzenia bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sporządzenia bilansu budżetu państwa,
 2. wydłuża się terminy przekazania sprawozdań, określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej o:

– 21 dni – w przypadku sprawozdań kwartalnych Rb-50 za I kwartał 2020 r., sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2020 r. oraz sprawozdań miesięcznych za miesiąc marzec 2020 r., z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ,

– 15 dni – w przypadku sprawozdań miesięcznych za kwiecień 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie Ministra Finansów ma wejść w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: