Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

W nocy z czwartku na piątek (z 17 na 18 września 2020 r.) posłowie przyjęli w Sejmie nowelizację Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, która wprowadza wiele bardzo poważnych, istotnych zmian w zakresie tej ochrony, m.in. zakaz uboju rytualnego, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, czy wykorzystywania zwierząt w cyrku.

Wzbudzająca ogromne emocje, poddana nocnemu głosowaniu ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, została przyjęta olbrzymią większością głosów: 356 za, 75 przeciw i 18 wstrzymujących się. Ustawie towarzyszyła burzliwa dyskusja, bowiem zwiększając znacznie zakres ochrony zwierząt w Polsce, jednocześnie może zadać dotkliwy cios dla rolników, zwłaszcza hodowców zwierząt. Jakie najważniejsze zmiany wprowadza nowelizacja?

1) zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach lub do podobnych pokazów, związanych z wykorzystywaniem zwierząt w celach rozrywkowych – występy zwierząt będzie można obejrzeć tylko w dogodnych dla nich warunkach, stworzonych np. w ogrodach zoologicznych, oceanariach;

2) utrzymywanie zwierzęcia bez zapewnienia mu schronienia przed warunkami atmosferycznymi, a więc zimnem, upałem lub opadami, będzie traktowane jak znęcanie się nad zwierzętami, podobnie jak utrzymywanie go bez dostępu do światła dziennego oraz w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;

3) wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek – w przypadku tymczasowego uwiązania długość uwięzi musi wynosić co najmniej 6 m i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni minimum 20 metrów kwadratowych;

4) wprowadzenie możliwości asysty Policji, straży gminnej w przypadku odbierania właścicielowi zwierzęcia przez organizację społeczną oraz przyznanie prawa organizacji społecznej, korzystającej z asysty policjanta, strażnika straży gminnej, do wejścia na teren nieruchomości bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela;

5) zakaz chowu lub hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer (z wyjątkiem królika);

6) zakaz dokonywania uboju rytualnego, czyli uboju poprzez podrzynanie gardła i wykrwawianie się zwierzęcia bez pozbawienia go wcześniej świadomości – za wyjątkiem uboju na potrzeby członków polskich gmin i związków wyznaniowych;

7) wprowadzenie zakazu zatrudniania i zezwalania na prowadzenie schronisk również dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa których przedmiotem było zwierzę, a także za umyślne przestępstwo, popełnione z użyciem przemocy, oraz wprowadzenie obowiązku spełnienia warunku pełnoletności oraz, nieposzlakowanej opinii;

8) ograniczenie podmiotów mogących prowadzić schroniska dla bezdomnych zwierząt jedynie do jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających nie dla zysku i posiadających status organizacji pożytku publicznego;

9) zwiększenie częstotliwości (raz na kwartał roku) dokonywanej przez Inspekcję Weterynaryjną kontroli podmiotów prowadzących schroniska;

10) rozszerzenie katalogu przypadków z ustawy o ochronie zwierząt, w których pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego;

11) powołanie Rady do spraw zwierząt działającej przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej.

Po powrocie ustawy z Senatu, wprowadzeniu ewentualnych poprawek i jej podpisaniu przez Prezydenta, ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt weszłaby w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy dotyczące trzymania zwierząt na uwięzi, a także określające wymagania w zakresie trzymania zwierząt w kojcu, zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, oraz dotyczące wymagań podmiotowych odnośnie osób prowadzących i zatrudnionych w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, weszłyby w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia. Natomiast dopiero po upływie 12 miesięcy zacząłby obowiązywać zakaz uboju rytualnego oraz przepisy dotyczące zakazu chowu lub hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskiwania z nich futer.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: