Nowelizacja przepisów dotyczących NFZ i świadczeń opieki zdrowotnej

W czwartek 28 lutego 2019 r., Prezydent podpisał Ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest poprawa jakości opieki lekarskiej, działania SOR-ów, ale i skuteczności przeprowadzanych przez NFZ kontroli. Pacjenci przyjęci na SOR będą otrzymywać jedną z pięciu kategorii stanu zagrożenia zdrowia w pięciostopniowej skali, w ramach tzw. segregacji medycznej”.

 

Zgodnie z projektem ustawy, w przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przez świadczeniodawcę ustawowych obowiązków, czynności kontrolne u tego świadczeniodawcy będzie mógł przeprowadzić Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie on mógł przeprowadzić kontrolę realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie m.in., organizacji i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności, zasadności wyboru leków, wyrobów medycznych, a nawet przestrzegania zasad wystawiania recept. Ujednoliceniu ulec ma tryb kontroli wobec wszystkich podmiotów kontrolowanych. Maksymalny czas przeprowadzanej w jednym roku kalendarzowym kontroli może wynieść 48 dni.

Karą do 2000 zł będzie mógł zostać obciążony przedsiębiorca prowadzący aptekę lub punkt apteczny, który nie poinformuje NFZ o aktualnych danych adresowych reprezentującej go osoby lub danych osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej ten podmiot w terminie 7 dni od dnia, w którym dane te uległy zmianie.

Szpitale posiadające szpitalny oddział ratunkowy lub izbę przyjęć będą mogły udzielać nocnej oraz świątecznej opieki lekarskiej. W działalności SOR-ów zostanie wprowadzone pojęcie „segregacji medycznej”. Pielęgniarka, lekarz lub ratownik medyczny będą przydzielać pacjentom jedną z pięciu kategorii stanu zagrożenia zdrowia w pięciostopniowej skali.

Te i inne, wprowadzane nowelizacją zmiany, wejdą w większości w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: