Kolejne zmiany w prawie podatkowym od 1 lipca

Kolejne zmiany w prawie podatkowym od 1 lipca

Z dniem 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Prócz zmian w ustawach wymienionych w tytule nowelizacji, modyfikacje wprowadzone zostaną również do Ordynacji podatkowej, a także do ustawy o podatku od towarów i usług, ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, a także do wcześniejszej nowelizacji, czyli ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem zmian jest:

– dostosowanie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów o podatku dochodowym od obecnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015;

– uregulowanie kwestii składania przez podatnika wniosku do organu rentowego o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i ograniczenie obowiązków płatników będących organami rentowymi, poprzez zmniejszenie liczby rocznych obliczeń (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe;

– modyfikacja zasad zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki spoza wykazu podatników VAT;

– modyfikacja IP Box, czyli opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej;

– modyfikacja zasad ustalania zaliczek w sytuacji wystąpienia zatorów płatniczych;

– wprowadzenie nowej szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania odnośnie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek;

– rozszerzenie pojęcia „deklaracje”, w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, na sprawozdania, a więc od 1 lipca 2020 r. jako złożenie deklaracji podatkowej będzie rozumiane także złożenie np. sprawozdania finansowego;

– wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez zagraniczną spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2020 r., ale część jej przepisów, dotyczących: dostosowania do PKWiU 2015, opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, nowej klauzuli szczególnej przeciw unikaniu opodatkowania, a także zasad obliczania zaliczek przy wystąpieniu zatorów płatniczych, wjedzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: