31 maja upływa termin na przekazanie informacji wymaganych do sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

W środę 29 maja 2019 r., w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2019, poz. 996).

 

Rozporządzenie dostosowuje krajowe regulacje do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 (Dz. Urz. UE L 277 z 07.11.2018).

Unijne rozporządzenie 2018/1624 zawiera załącznik „Z 02.00”, w którym należy zawrzeć informacje o strukturach zobowiązań podmiotu objętego planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, m.in. w przedmiocie: zobowiązań mających krytyczne znaczenie dla prowadzenia bieżącej działalności, zobowiązań w stosunku do pracowników, czy w stosunku do organów podatkowych. Informacje te podmioty krajowe, a w przypadku grup – krajowe podmioty dominujące, przekazują Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu po raz pierwszy za rok obrachunkowy kończący się w okresie między dniem 1 stycznia 2018 r. a dniem 31 grudnia 2018 r. Termin na przekazanie tych informacji upływa 31 maja 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: