Pozorne bankructwo

 Kto b�d�c d�u�nikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich nale�no�ci przez to, �e tworzy w oparciu o przepisy prawa now� jednostk� gospodarcz� i przenosi na ni� sk�adniki swojego maj�tku, podlega karze pozbawienia wolno�ci od 3 miesi�cy do lat 5.  

Tej samej karze podlega, kto b�d�c d�u�nikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upad�o�ci lub niewyp�acalno�ci.

>>> POWR�T
do strony g��wnej "Encyklopedii Prawa"