Odpowiedzialno�� wsp�lnik�w sp�ki komandytowej

[2009.07.05] Odpowiedzialno�� wsp�lnik�w sp�ki komandytowej jest zale�na od tego jaki status si� w niej posiada. Odpowiedzialno�� wsp�lnik�w przedstawia si� nast�puj�co:

(1) Komplementariusz odpowiada bez ograniczenia wobec wierzycieli za zobowi�zania sp�ki;
(2) Komandytariusz ponosi ograniczon� odpowiedzialno��:
(a) do wysoko�ci sumy komandytowej, wobec wierzycieli za zobowi�zania sp�ki,
(b) jest wolny od odpowiedzialno�ci w granicach wk�adu wniesionego do sp�ki, jednak�e, w przypadku zwrotu wk�adu w ca�o�ci lub w cz�ci przywr�cenie odpowiedzialno�ci w wysoko�ci r�wnej dokonanego zwrotu.

Zgodnie z wyrokiem S�du Apelacyjnego w Bia�ymstoku z dnia 26 pa�dziernika 2004 r. I ACa 327/2004 (Lexpolonica nr 383353) "subsydiarno�� odpowiedzialno�ci wsp�lnik�w sp�ki komandytowej rzutuje nie na powinno�� �wiadczenia przez wsp�lnik�w, ale na kolejno�� zaspokojenia wierzyciela z okre�lonych mas maj�tkowych. Wyst�powanie przes�anki bezskuteczno�ci egzekucji z maj�tku sp�ki komandytowej (art. 31 � 1 ksh w zw. z art. 103 ksh) badane jest na etapie post�powania o nadanie klauzuli wykonalno�ci tytu�owi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko wsp�lnikom w oparciu o tre�� art. 31 � 2 ksh w zw. z art. 103 ksh. Up�yw terminu przedawnienia przeciwko sp�ce komandytowej w czasie toczenia si� sprawy wniesionej przez wierzyciela przeciwko wsp�lnikom sp�ki mo�e by� skutecznie podnoszony przez wsp�lnik�w na podstawie art. 35 � 1 ksh w zw. z art. 103 ksh".

[oprac. Aneta Ignatiuk]

>>> POWR�T
do strony g��wnej "Encyklopedii Prawa"