Odpowiedzialno�� wsp�lnik�w sp�ki jawnej za zobowi�zania sp�ki

[2009.07.05] Odpowiedzialno�� wsp�lnika sp�ki jawnej ma charakter subsydiarny, ale bez ogranicze�. Wsp�lnik odpowiada wi�c ca�ym swoim maj�tkiem, solidarnie ze sp�k� i pozosta�ymi wsp�lnikami.

W przypadku wsp�lnika przyst�puj�cego do sp�ki, odpowiada on za jej zobowi�zania sprzed dnia przyst�pienia. Natomiast, umowa sp�ki jawnej zawarta z przedsi�biorc� jednoosobowym, kt�ry wni�s� do sp�ki przedsi�biorstwo, rodzi po stronie sp�ki odpowiedzialno�� za zobowi�zania tego przedsi�biorcy przy prowadzeniu tego przedsi�biorstwa sprzed dnia utworzenia sp�ki.

Wsp�lnik pozwany z tytu�u odpowiedzialno�ci za zobowi�zania sp�ki mo�e przedstawi� wierzycielowi zarzuty przys�uguj�ce sp�ce wobec wierzyciela. Je�eli zarzut wymaga z�o�enia o�wiadczenia woli przez sp�k� celem uchylenia si� od skutk�w prawnych o�wiadczenia woli, potr�cenia lub w innych podobnych przypadkach, wsp�lnik mo�e odm�wi� zaspokojenia wierzyciela; dop�ki sp�ka nie z�o�y takiego o�wiadczenia. Wierzyciel mo�e wyznaczy� sp�ce dwutygodniowy termin do z�o�enia o�wiadczenia woli, po kt�rego bezskutecznym up�ywie wsp�lnik lub wierzyciel mo�e wykona� swoje uprawnienia.

[oprac. Aneta Ignatiuk]

>>> POWR�T
do strony g��wnej "Encyklopedii Prawa"