Obligacja | Obligacje

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (przy czym przez papiery wartościowe emitowane w serii rozumie się papiery wartościowe reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek).

W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach.

Obligacje mogą emitować:

1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne,
2) gminy, powiaty, województwa, zwane dalej "jednostkami samorządu terytorialnego", a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa,
3) inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw,
4) instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub bank centralny takiego państwa, lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zawierające stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji.

[Podstawa prawna: ustawa o obligacjach]

Rodzaje obligacji

Obligacje komunalne
Obligacje przychodowe
Obligacje skarbowe
Obligacje strukturyzowane
Obligacje z prawem pierwszeństwa
Obligacje zamienne

Użyteczne linki po polsku

Fitch Ratings: Raporty o stanie rynku pozarządowych papierów dłużnych w Polsce
Raporty przygotowane przez jedną z trzech największych na świecie agencji ratingowych.

Jolanta Onoszko: Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (KPDP) w Polsce i w krajach wysokorozwiniętych

Anna Krześniak: Dekompozycja premii za ryzyko na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych na przykładzie polskiego rynku obligacji korporacyjnych
Artykuł opublikowany w serii "Materiały i Studia" nr 19, wydawanej przez Narodowy Bank Polski.

Użyteczne linki po angielsku:

European Cemtral Bank: Bond markets and long-term interest rates in non-euro area Member States of the European Union and in acceding countries
Addendum incorporating 2004 figures.

European Cemtral Bank: Global bond portfolios and EMU
EBC Working Paper No. 553, by Philip R. Lane.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Obligacje" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"