Wybrane nowości wydawnicze

[01.06.2007] Historia funduszy venture capital
W ciągu ostatnich 50 lat, niezliczona ilość amerykańskich, szybko rozwijających się firm, przeważnie związanych z nowoczesnymi technologiami, uzyskała finansowanie poprzez venture capital. Wśród nich znalazły się: Amazon.com, America Online, Amgen, Apple Computer, Cisco Systems, Compaq, DEC, Federal Express, Heltheon, Silicon Graphics, Genentech, Intel, Lotus, Netscape, Oracle, Seagate, Sun Microsystems, 3Com, Yahoo!. Te i wiele innych firm wspartych przez venture capital przyczyniło się do powstania całkowicie nowych branż przemysłu takich jak biotechnologie, półprzewodniki, oprogramowanie baz danych, Internet, minikomputery, stacje robocze oraz łączność cyfrowa. W ten sposób venture capital stał się ważną częścią amerykańskiego narodowego systemu innowacji.

[31.05.2007] Jak zarządzać ryzykiem walutowym?
Ryzyko walutowe wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej w wielu jej sferach. Problem ten dotyczy w szczególności eksporterów i importerów. Nikt nie posiada idealnego sposobu i narzędzi dla prognozowania kursów walut, szczególnie w dłuższym horyzoncie czasowym. W wyniku niekorzystnych zmian na rynku walutowym można stracić znaczną część marży, a w konsekwencji utratę całości zysku lub nawet poniesienie straty. Ryzyko podmiotu funkcjonującego w takich warunkach jest równoważne ryzyku spekulanta. A prowadzenie handlu zagranicznego to poważne przedsięwzięcie, gdzie występuje wiele rodzajów ryzyka. Nie wszystkie zdołamy zneutralizować, lecz spróbujmy zająć się jednym z nich – ryzykiem kursów walut obcych.

[27.05.2007] Jan Mazurek: Produkty strukturyzowane – mity i rzeczywistość
Podejmowanie decyzji na podstawie ulotek reklamowych, gdzie pisze się zazwyczaj o korzyściach może przynieść w przyszłości wiele rozczarowania i nieporozumień. Często nie zdajemy sobie sprawy ze skutków zapisu, że gwarancja zwrotu 100 proc. zainwestowanego kapitału jest ważna jedynie od dnia wygaśnięcia produktu. Przy wcześniejszym przedstawieniu emitentowi takiego produktu do wykupu należy liczyć się ze znaczną stratą. Może być to przykre doświadczenie po kilkuletnim zamrożeniu środków.

[01.05.2007] Najlepsi traderzy w 2006 r.
Wydawany przez Doubledown Media "Trader Daily" opublikował zestawienie setki najlepszych traderów w 2006 roku. By dostać się na listę trzeba było zarobić co najmniej 50 mln dolarów. My poniżej prezentujemy sylwetki traderów których "Trader Daily" posądza o to, że w ubiegłym roku mogli zarobić powyżej miliarda.

[29.04.2007] Pierwsze komentarze do sprawy Interbrok Investment
W czwartek, 26 kwietnia media obiegła sensacyjna wiadomość, że Centralne Biuro Śledcze zatrzymało trzech współwłaścicieli zajmującej się działalnością inwestycyjną spółki Interbrok Investment. Według wstępnych doniesień oszukali oni co najmniej 100 osób na kwotę do 500 mln zł. Dzień później, 27 kwietnia, media doniosły, że Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga postawiła trzem współwłaścicielom Interbrok Investment zarzuty oszustwa na kwotę 100 mln zł i przywłaszczenia po 1 mln zł. Jak wyjaśniała dla PAP rzeczniczka prokuratury Renata Mazur: "w tej sprawie mamy już około 900 osób poszkodowanych, które wpłacały firmie pieniądze w kwocie od kilkudziesięciu do kilkunastu milionów złotych". Wiadomość okazała się bardzo "medialna", ponieważ jeden z zatrzymanych, Andrzej K. w latach 1995-1997 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Łączności, a następnie zasiadał w radzie nadzorczej BRE Banku (2002-2004).

[22.03.2007] Szwajcarskie konta polityków
Nie ma chyba w naszej polityce większego pechowca niż Leszek Miller. Sam przykładnie uczciwy, o czym całą powagą swojego autorytetu zaświadczał sam Adam Michnik ("Z przekonaniem powtarzałem i powtarzam dalej, że wedle mojej opinii Leszek Miller nie miał nic wspólnego z propozycją korupcyjną Lwa Rywina; powtarzam też, że wedle mojej opinii Leszek Miller jest politykiem uczciwym") ma pecha być otoczonym wariatami biegającymi po ludziach z korupcyjnymi propozycjami, składanymi rzekomo w jego imieniu. Najpierw Lew Rywin od Agory, potem Lech Jaworowicz od Gudzowatego, teraz Pęczak od Dochnala – i wszyscy w imieniu i na rzecz Millera. Jakby się sprzysięgli zrujnować reputację porządnego człowieka.

[11.03.2007] Syndykat milczenia
Ponad tysiąc osób utraciło oszczędności życia na niejasnych operacjach finansowych Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. W całej tej historii zdumiewające jest to, że walka wierzycieli WGI o odzyskanie powierzonych pieniędzy odbywa się przy milczeniu mediów, chociaż przecież dużo mniejsze afery trafiały na pierwsze strony gazet. Niewątpliwie duże znaczenie odgrywa tu strategia działania organizatorów WGI, Łukasza K. i Macieja S., którzy w celu wyciszania niewygodnej krytyki od lat korzystali z usług najlepszych specjalistów PR na rynku. Dzięki temu udało im się stworzyć parasol ochronny nad swoją działalnością, w którym takie przedsięwzięcie jak WGI mogło spokojnie się rozwijać, a popełniane nadużycia przez długie lata utrzymywano w tajemnicy.

[24.02.2007] Komisja Nadzoru Finansowego: Podsumowanie roku 2006 na rynku funduszy inwestycyjnych. Prognozy na 2007 rok.
Biorąc pod uwagę występująca w 2006 r. tendencje do tworzenia funduszy typu parasolowego oraz aktualnie złożone w Komisji Nadzoru Finansowego wnioski poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, można przypuszczać, że w 2007 r. przybędzie tego typu funduszy na rynku. W roku 2007 należy się również spodziewać wzrostu liczba tzw. zamkniętych funduszy inwestycyjnych (emitujących niepubliczne certyfikaty inwestycyjne) oraz tzw. specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, głównie z uwagi na niesłabnące zainteresowanie inwestorów funduszami dedykowanymi. Jednocześnie rok 2006 pokazał, że na rynku funduszy inwestycyjnych jest duży popyt na fundusze z ochrona kapitału i że fundusze tego typu są w stanie zgromadzić znaczne aktywa. Można założyć wiec, że w 2007 roku będzie przybywać funduszy o takiej konstrukcji.

[09.02.2007] Ustawa kominowa
Czy w odniesieniu do spółek prawa handlowego ograniczenia wysokości wynagrodzenia, które zawiera tzw. "ustawa kominowa" odnoszą się wyłącznie do członków zarządu, czy również do dyrektorów?

[04.01.2007] Status prawny udziałów nabytych przez małżonka przed zawarciem małżeństwa
Stosownie do art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (tzw. wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Dlatego też, jeśli udziały zostały nabyte przez małżonka przed zawarciem małżeństwa, to nie wchodzą one do majątku wspólnego.

[31.01.2007] Wkłady niepieniężne (aporty) w spółkach prawa handlowego
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego mogą być obejmowane nie tylko za gotówkę, ale również w zamian za tzw. wkłady niepieniężne (aporty), czyli prawa majątkowe inne niż środki pieniężne.

[24.01.2007] Jak pomnażać środki za pomocą polis ubezpieczeniowych?
Polisa lokacyjna to produkt finansowy, który łączy w sobie ubezpieczenie na życie oraz możliwość zainwestowania środków w lokatę bankową (tzw. polisolokata), produkt strukturyzowany (tzw. polisa strukturyzowana) albo fundusze inwestycyjne (tzw. polisa inwestycyjna). Część pieniędzy wpłacanych przez klienta stanowi składkę ubezpieczeniową, która zapewnia beneficjentowi ubezpieczenia wypłatę świadczenia w wypadku śmierci ubezpieczającego – zaś inna część wpłaty jest inwestowana w wybrane formy inwestycji. Podział wpłacanych środków na część "ubezpieczeniową" i "inwestycyjną" może być dokonywany w rozmaity sposób – tym niemniej zazwyczaj zdecydowanie przeważa część inwestycyjna, dzięki czemu polisa inwestycyjna stanowi produkt zbliżony do jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, zazwyczaj zachowując jednocześnie dodatkowe korzyści podatkowe, jakie są charakterystyczne dla ubezpieczeń na życie.

[23.01.2007] Jak występować o urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego?
Wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

[22.01.2007] Jak ustalać ceny w transakcjach między podmiotami powiązanymi?
Ogólną zasadę polskiego prawa podatkowego w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi stanowi założenie, że powinny one ustalać ceny w rozliczeniach pomiędzy sobą według takich zasad, jakie przyjęłyby przedsiębiorstwa niezależne, czyli według cen rynkowych. Sprawa ta jest o tyle istotna, że podmioty powiązane mogą również wykorzystywać swoje związki do tzw. transferowania zysków, co może objawiać się tym, że będą między sobą ustalać ceny zbyt niskie albo zbyt wysokie, dzięki czemu jeden z uczestników transakcji wykazuje sztuczną "stratę", a inny – równie sztuczny "zysk".

[19.01.2007] Rachunkowość w praktyce
W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia sprawozdań finansowych na łamach Portalu Skarbiec.Biz stworzyliśmy specjalny dział tematyczny, poświęcony wyłącznie problematyce ustawy o rachunkowości, w szczególności takim problemom jak zakres stosowania przepisów o rachunkowości, zasady rachunkowości czy struktura ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych. Przypomnijmy, że stosownie do obowiązujących przepisów kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

[17.01.2007] Fundusze inwestycyjne Raiffeisen Capital Management
W chwili obecnej w Polsce oferowanych jest dwadzieścia funduszy Raiffeisen, z których siedem posiada ratingi nadane przez agencję Standard & Poor’s. Cztery otrzymały najwyższą możliwą ocenę "AAA", a trzy inne "AA-", co łącznie pozwala zaliczyć fundusze RCM do najlepszych produktów w swojej klasie na świecie.

[16.01.2006] Private equity
Uaktualnione zestawienie funduszy private equity w Polsce wraz z informacjami o ich inwestycjach i danymi teleadresowymi.

[16.01.2007] Czym są swapy?
Kontrakt swap stanowi rodzaj umowy zawieranej pomiędzy dwoma lub więcej stronami, które zobowiązują się, że w określonym punkcie przyszłości wymienią się pewnymi płatnościami wedle reguł zdefiniowanych w kontrakcie swapowym. Swapy stanowią rodzaj instrumentów pochodnych, czyli praw majątkowych, których cena rynkowa zależna jest od ceny lub wartości określonych papierów wartościowych, walut, stóp procentowych bądź jeszcze innych okoliczności (podstawa do wyliczenia wartości instrumentu pochodnego zwana jest instrumentem bazowym). Oprócz swapów zalicza się do nich m.in. opcje oraz kontrakty terminowe.

[15.01.2007] Prawdziwa historia Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej
Mija już prawie rok od chwili, gdy w prasie pojawiły się pierwsze spekulacje na temat nieprawidłowości w domu maklerskim Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. Kilka tygodni po nich WGI Dom Maklerski S.A. utracił zezwolenie na wykonywanie działalności maklerskiej, a następnie ogłoszono upadłość kluczowych spółek z grupy kapitałowej WGI. Wiele wskazuje na to, że upadłość WGI DM będzie opisywana w podręcznikach, i to nie podręcznikach ekonomii, ale fizyki, jako eksperymentalny dowód na fałszywość zasady zachowania masy. Choć bowiem Łomonsow i Lavoisier twierdzili, że w zamkniętym układzie suma mas jest stała, to w polskim systemie finansowym całkiem niemała masa w postaci ponad trzystu milionów złotych pochodzących od inwestorów WGI DM po prostu zniknęła bez śladu, stanowiąc tym samym eksperymentalny dowód na fałszywość kilku podstawowych praw chemii i fizyki.

[11.01.2007] Biblioteczka inwestora
W ramach cyklu "Biblioteczka inwestora" będziemy systematycznie wyjaśniać istotne pojęcia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. W pierwszych publikacjach (w formacie PDF) wyjaśniamy sposób działania takich instrumentów finansowych jak: instrumenty pochodne, prawa pochodne, warranty oraz prawa do akcji. Osoby, które nie korzystają z plików PDF mogą użyć powyższych publikacji także w wersji html ("Instrumenty pochodne", "Prawa pochodne", "Warranty subskrypcyjne", "Warranty opcyjne" oraz "Prawa do akcji (PDA)".

[09.01.2007] Nowe fundusze Robeco w Polsce
Gama produktów oferowanych przez Robeco obejmuje inwestycje w instrumenty o stałym dochodzie i papiery udziałowe, a także zrównoważone rachunki, fundusze rynku pieniężnego i alternatywne produkty inwestycyjne.

[08.01.2007] W co będzie warto inwestować w 2007 roku?
Prezentujemy opinie specjalistów od zarządzania aktywami oraz prasowych komentatorów, w tym Xelion, Expander, "Rzeczpospolitej" oraz "Gazety Prawnej".

[07.01.2007] Jak stracić sześć miliardów w dziesięć dni?
Upadek funduszu hedgingowego zarządzanego przez Amaranth Advisors LLC z całą pewnością można zaliczyć do najbardziej spektakularnych katastrof, które zdarzyły się na globalnym rynku finansowym na przełomie XX i XXI wieku, obok podobnych wypadków jakie stały się udziałem banku inwestycyjnego Barings, prowadzonego przez laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii R. Mertona i M. Scholesa funduszu LTCM oraz Enron Corporation.

[05.01.2007] Fundusze inwestycyjne Barings
Do 1995 r. fundusze Baring były pośrednio kontrolowane przez Barings Bank, który był najstarszym bankiem handlowym w Wielkiej Brytanii. Założony w 1762 r., na przestrzeni dziejów uczestniczył w wielu historycznych transakcjach, w tym m.in. w 1802 r. pośredniczył w transakcji sprzedaży Luizjany (wówczas kolonii amerykańskiej) przez Napoleona na rzecz Stanów Zjednoczonych. Kolonia Luizjana – obejmująca 23 % powierzchni obecnych Stanów Zjednoczonych, w tym współczesne stany Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Luizjana i Nebraska – została sprzedana za 10 mln ówczesnych dolarów w obligacjach rządu Stanów Zjednoczonych, które osobiście odebrali Alexander Baring w imieniu banku Barings oraz François Barbé-Marbois w imieniu rządu Francji.

[05.01.2007] Fundusze inwestycyjne Nomura
Nomura Asset Management należy do wiodących podmiotów zarządzających aktywami na rynku japońskim. Historia tego podmiotu sięga do 1959 r., gdy w Japonii założony został fundusz Investment Trust Co., Ltd. (NSIT). W 1981 r. w ramach tej samej grupy kapitałowej powstała spółka Nomura Investment Management Co., Ltd. (NIMCO), która zajmowała się głównie zarządzaniem portfelami klientów instytucjonalnych.

[28.12.2006] Rynek nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii
Rynek nieruchomości w Polsce przechodzi obecnie niebywałe wstrząsy popytowe skutkujące dynamicznym wzrostem cen. Potencjalni nabywcy zadają pytanie o kres tego wzrostu a wyczekujący sprzedawcy zastanawiają się czy nie przyszła właśnie pora na wyskoczenie z pędzącego pociągu i skonsumowanie zysku.