Niedozwolone klauzule umowne [1]


Niedozwolone klauzule umowne [1]

Stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (tzw. niedozwolone klauzule umowne).

Poniżej przedstawiamy fragment rejestru postanowień wzorców uznanych za niedozwolone, który jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pełny spis treści rejestru można znaleźć na tej stronie.

Rejestr klauzul niedozwolonych [1]

Lp

Data wydania wyroku i sygnatura akt

Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok

Oznaczenie stron oraz informacja o udziale w postępowaniu prokuratora lub organizacji społecznej

Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone

Data dokonania wpisu

1

11 marca 2002 rok; Sygn. Akt. XVII Amc30/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Marcin Romejko; Pozwani: Andrzej Biruka i Lech Jerzy Pilecki, prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej

"W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, sprzedający zwróci mu sumę dokonanych przedpłat, bez rewaloryzacji i oprocentowania, pomniejszoną o 5% wartości mieszkania oraz kwoty robót dodatkowych i zamiennych"

11 czerwca 2002

2

27 luty 2002 Sygn. Akt XVII Amc 27/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Pozwany: Biuro Pośrednictwa Handlowo-Finansowego MeCom Sp. z o.o. w Szczecinie

"Ze względu na to, że środki finansowe wniesione przez Klienta skradającego rezygnację zostały przeznaczone na zakup Produktów przyznawanych uczestnikom jego grupy na Aktach Asygnacyjnych, zwrot rat czystych wniesionych przez Klienta rezygnującego, może nastąpić dopiero wtedy, gdy członkowie tejże grupy spłacą swoje Umowy do końca. MeCom przystąpi do przekazywania Klientom, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w Systemie, wniesionych przez nich rat czystych pomniejszonych o koszty przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu, po zakończeniu planu ratalnego grupy, z uwzględnieniem warunków określonych w & 18 niniejszej umowy”

23 sierpnia 2002

3

27 luty 2002 Sygn. Akt XVII Amc 27/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Pozwany: Biuro Pośrednictwa Handlowo-Finansowego MeCom Sp. z o.o. w Szczecinie

„W okresie trzech miesięcy po terminie zakończenia planu ratalnego MeCom dokona ostatecznej likwidacji grupy. 2. Fundusze jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych w grupie z powodów niezawinionych przez MeCom (np. niemożność wyegzekwowania zaległości płatniczych od Klientów lub poręczycieli itp.). b) wypłatę rat czystych Klientom, którym nie został przydzielony Produkt, a którzy zrezygnowali lub zostali wykluczeni, zgodnie z zasadami określonymi w & 16 i & 17 niniejszej umowy. 3 jeżeli będące w dyspozycji środki finansowe będą nie-wystarczające do całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności wypłacane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego Klienta. 4. Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu grupy, wy-wołane przez zdarzenia nie uwzględnione w tej Umowie, a niezależne od MeCom, będzie obciążać proporcjonalnie wszystkich Klientów uczestników danej grupy.”

23 sierpnia 2002

4

27 luty 2002 Sygn. Akt XVII Amc 27/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Pozwany: Biuro Pośrednictwa Handlowo-Finansowego MeCom Sp. z o.o. w Szczecinie

"W przypadku gdyby w danym miesiącu środki wniesione przez Klientów uczestników danej grupy nie wystarczyły na zakup jednego Produktu wówczas zebrana kwota zostanie przeniesiona na następny miesiąc, zasilając fundusz grupy w następnym Akcie Asygnacyjnym. W przypadku, gdy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalający na zakup jednego Produktu, MeCom jest upoważnione do przedterminowej likwidacji danej grupy lub podjęcia innych kroków, które posłużą interesom grupy i umożliwią dalsze funkcjonowanie w Systemie Klientom, którzy wypełnili swoje zobowiązania terminowo".

23 sierpnia 2002

5

27 luty 2002 Sygn. Akt XVII Amc 27/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Pozwany: Biuro Pośrednictwa Handlowo-Finansowego MeCom Sp. z o.o. w Szczecinie

„W przypadku rezygnacji Klienta MeCom zatrzyma opłatę administracyjną, a także opłatę wstępna, która w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi. Klient otrzyma wniesione przez siebie raty czyste. Od wpłaconej sumy MeCom potrąci z tytułu kary umownej 10 % wartości rat czystych wniesionych przez Klienta, ale nie mniej niż wysokość dwóch rat czystych obowiązujących dla danego Zestawu Asygnacyjnego, określonego na pierwszej stronie niniejszej Umowy.”

23 sierpnia 2002

6

27 luty 2002 Sygn. Akt XVII Amc 27/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Pozwany: Biuro Pośrednictwa Handlowo-Finansowego MeCom Sp. z o.o. w Szczecinie

„W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej Umowie, decyzje podejmuje MeCom w formie zarządzenia.”

23 sierpnia 2002

7

24 października 2001r. Sygn. akt XVII Amc 3/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Iwona Łukaszuk; Pozwana: Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza "InCo" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

„Koszty administracyjne – jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku do wybranego zestawu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobierana przez InCo na obsługę i administrację systemu miesięcznie w postaci tzw. opłaty administracyjnej lub w przypadkach zawartych w art. 15 i art. 16 ogólnych warunków umowy jednorazowo w pełnej wysokości. W przypadkach zawartych w Art. 15 i Art. 16 ogólnych warunków umowy wysokość tych kosztów nie może być wyższa od sumy miesięcznych rat podstawowych wpłaconych przez Członka Grupy”

15 października 2002

8

16 stycznia 2002r. Sygn. akt XVII Amc 7/00

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Miejski Rzecznik Konsumentów w Radomiu; Pozwana Ekologiczna Pralnia Chemiczna "Frania" Sp. z o.o. we Wrocławiu

"w przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla klienta stanowi kwota odpowiadająca jej wartości, nie więcej jednak niż równowartość 10-krotnej ceny za wykonaną usługę"

15 października 2002

9

27 marca 2002 Sygn. akt XVII Amc 41/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Federacja Konsumentów w Warszawie; Pozwany: Financial Partners Sp. z o.o. w Warszawie

"uczestnik przejmuje na siebie całość praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy"

15 października 2002

10

27 marca 2002 Sygn. akt XVII Amc 41/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Federacja Konsumentów w Warszawie; Pozwany: Financial Partners Sp. z o.o. w Warszawie

"nabycie towaru przez uczestnika następuje po łącznym ziszczeniu się następujących warunków – po podpisaniu z Financial Partners umowy pożyczki w formie aktu notarialnego na kwotę równą wartości wskazanego towaru pomniejszoną o sumę wpłacanych przez uczestnika rat podstawowych"

15 października 2002

11

27 marca 2002 Sygn. akt XVII Amc 41/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Federacja Konsumentów w Warszawie; Pozwany: Financial Partners Sp. z o.o. w Warszawie

"Financial Partners przewiduje, iż w ciągu dwóch miesięcy od chwili wniesienia całej opłaty wstępnej przez uczestnika zakończy procedurę przygotowawczą zmierzającą do uzyskania przydziału limitu wartości towaru przez uczestnika pod warunkiem, iż zgromadzone przez Financial Partners środki finansowe będą wystarczające"

15 października 2002

12

27 marca 2002 Sygn. akt XVII Amc 41/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Federacja Konsumentów w Warszawie; Pozwany: Financial Partners Sp. z o.o. w Warszawie

"o dokonaniu przydziału limitu wartości towaru Financial Partners zawiadomi listem poleconym uczestnika, informując go jednocześnie o dalszej procedurze postępowania"

15 października 2002

13

27 marca 2002 Sygn. akt XVII Amc 41/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Federacja Konsumentów w Warszawie; Pozwany: Financial Partners Sp. z o.o. w Warszawie

"uczestnik udokumentuje swoje możliwości spłaty rat przedstawiając stosowne dokumenty żądane przez Financial Partners"

15 października 2002

14

27 marca 2002 Sygn. akt XVII Amc 41/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Federacja Konsumentów w Warszawie; Pozwany: Financial Partners Sp. z o.o. w Warszawie

"po udzieleniu przez Financial Partners uczestnikowi pożyczki, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu, a dalsze zobowiązania pomiędzy stronami reguluje zawarta umowa pożyczki"

15 października 2002

15

27 marca 2002 Sygn. akt XVII Amc 41/01

 

Powód: Federacja Konsumentów w Warszawie; Pozwany: Financial Partners Sp. z o.o. w Warszawie

"uczestnik uzyska w terminie 9 dni od daty odstąpienia zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez odsetek i waloryzacji) po potrąceniu ewentualnych zaległości i potrąceniu 10% wartości wpłaconych rat kapitałowych tytułem kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy. Opłata wstępna (lub jej wpłacona część) podlega zwrotowi jeżeli odstąpienie od umowy następuje z wyłącznej winy Financial Partners lub jest efektem nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Financial Partners. Wpłacone miesięczne opłaty administracyjne nie podlegają zwrotowi, jako koszty zarządzania i administrowania niniejszym systemem"

15 października 2002

16

27 marca 2002 Sygn. akt XVII Amc 41/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Federacja Konsumentów w Warszawie; Pozwany: Financial Partners Sp. z o.o. w Warszawie

"uczestnik składając swój podpis pod niniejszą umową udziela Financial Partners nieodwołalnego pełnomocnictwa do równoprawnego rozwiązywania przez Financial Partners spraw dotyczących uczestników, w tym spowodowanych siłą wyższą, a które poza wolą Financial Partners mogłoby przynieść szkodę systemowi lub uczestnikowi"

15 października 2002

17

27 marca 2002 Sygn. akt XVII Amc 41/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Federacja Konsumentów w Warszawie; Pozwany: Financial Partners Sp. z o.o. w Warszawie

"niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszej sprawie Financial Partners nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec uczestnika za utratę zysków lub inną pośrednią szkodę wynikającą z realizacji niniejszej umowy"

15 października 2002

18

17 kwietnia 2002r. Sygn akt XVII Amc 21/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Federacja Konsumentów w Warszawie; Pozwany: Financial Partners Sp. z o.o. w Warszawie

"W wyniku odstąpienia od umowy wkład własny podlega zwrotowi w części pozostałej po potrąceniu kosztów administracyjnych poniesieniu przez zleceniodawcę. Koszty te stanowią 3,6% wartości kwoty kredytu wskazanego w Ankiecie Kredytowj"

15 października 2002

19

17 kwietnia 2002r. Sygn akt XVII Amc 21/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Federacja Konsumentów w Warszawie; Pozwany: Financial Partners Sp. z o.o. w Warszawie

"Zleceniodawca oświadcza, że nie podpisuje umowy w związku z jakimkolwiek oświadczeniem, które mogłoby być złożone nieświadomie lub wskutek niedbalstwa w formie pisemnej lub ustnej, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie zawarte w umowie i niniejszym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu oświadczeń, które nie zostały w umowie wyraźnie określone"

15 października 2002

20

06 maja 2002r. Sygn. akt XVII Amc 44/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Wojciech Płaczkowski; Pozwana: Polska Grupa Kapitałowa "Kredyt" Sp. z o.o. w Krakowie

"Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem grupy, traci opłatę wstępną"

15 października 2002

21

06 maja 2002r. Sygn. akt XVII Amc 44/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Wojciech Płaczkowski; Pozwana: Polska Grupa Kapitałowa "Kredyt" Sp. z o.o. w Krakowie

„Uczestnik Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych, bez waloryzacji i oprocentowania, w czasie likwidacji grupy określonym w § 19, po potrąceniu należnych PGK Kredyt kosztów administracyjnych oraz płaty wstępnej”

15 października 2002

22

06 maja 2002r. Sygn. akt XVII Amc 44/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Wojciech Płaczkowski; Pozwana: Polska Grupa Kapitałowa "Kredyt" Sp. z o.o. w Krakowie

„W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej umowie, decyzje podejmuje PGK Kredyt w drodze zarządzenia.”

15 października 2002

23

12 czerwca 2002r. Sygn. akt XVII Amc 6/00

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lubaniu; Pozwana AICE Polska S.A. w Warszawie

"W przypadku gdyby klient podpisał umowę i zrezygnował z uczestnictwa w Systemie zanim otrzyma informację o przynależności do grupy, a więc przed wpłaceniem pierwszej raty AICE przyjmie jego rezygnację zatrzymując opłatę wstępną, która w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi"

15 października 2002

24

12 sierpnia 2002r. Sygn. akt XVII Amc 43/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu; Pozwana: Europejski Fundusz Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

"uczestnik Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych (…) po potrąceniu (…) opłaty wstępnej"

15 października 2002

25

12 sierpnia 2002r. Sygn. akt XVII Amc 43/01

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy

Powód: Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu; Pozwana: Europejski Fundusz Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

"w stosunku do Uczestnika Grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru (…) Uczestnik Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych (…) po potrąceniu jednej raty podstawowej"

15 października 2002

Oceń ten artykuł: