Karty kredytowe

Karta kredytowa to rodzaj karty p�atniczej, kt�ra jest wydawana jednocze�nie z przyznaniem przez bank limitu kredytowego na rzecz posiadacza karty. Karty kredytowe s� zazwyczaj wysoko oprocentowane, ale w cz�sto banki oferuj� bardzo korzystne warunki sp�aty d�ug�w z kart kredytowych, o ile p�atno�� zostanie dokonana w okre�lonym terminie.

Poni�ej przedstawiamy wybrane karty kredytowe w ofercie polskich bank�w oraz szereg informacji prawnych na temat kart kredytowych.

Karty kredytowe w ofercie polskich bank�w

Bankier.Pl: Karty kredytowe dla firm
"Karty kredytowe to produkt wci�� skierowany g��wnie do klient�w detalicznych. Jednak jak si� okazuje tak�e i przedsi�biorcy mog� w kilku polskich bankach stara� si� o kart� przeznaczon� specjalnie dla nich. Ka�da z nich oferuje inne parametry. Kt�ra jest najlepsza?"

Karty kredytowe w ofercie banku Cetelem
https://www.cetelem.pl/main2/produkty_karty.php

Karty kredytowe Lukas Banku
https://www.lukas.com.pl/oferta_karty.asp

Karty kredytowe Banku BPH
https://www.bph.pl/pl/narzedzia/oplaty_i_prowizje/klienci_indywidualni/karty_kredytowe

Umowa o elektroniczny instrument p�atniczy

Umow� o elektroniczny instrument p�atniczy pomi�dzy wydawc� a posiadaczem zawiera si� w formie pisemnej. Wym�g formy pisemnej nie dotyczy umowy o instrument pieni�dza elektronicznego na okaziciela.

Umowa o elektroniczny instrument p�atniczy powinna okre�la� w szczeg�lno�ci:
1) strony umowy;
2) rodzaj udost�pnianego elektronicznego instrumentu p�atniczego i urz�dze�, z kt�rych mo�e korzysta� posiadacz, dokonuj�c operacji przy u�yciu tego instrumentu;
3) rodzaje operacji, kt�rych mo�na dokonywa� przy u�yciu elektronicznego instrumentu p�atniczego;
4) terminy wykonywania przez wydawc� zlece� posiadacza;
5) okre�lenie ogranicze� w dokonywaniu operacji, je�eli umowa je przewiduje;
6) terminy wykonywania przez posiadacza zobowi�za� z tytu�u operacji dokonanych przy u�yciu elektronicznego instrumentu p�atniczego oraz z tytu�u nale�nych wydawcy op�at i prowizji lub sp�aty nale�no�ci;
7) rodzaj i wysoko�� op�at i prowizji oraz warunki ich zmian;
8) zasady rozlicze� z tytu�u operacji w walutach obcych oraz wskazanie stosowanych kurs�w walut;
9) zasady obliczania odsetek;
10) zasady, tryb i terminy sk�adania oraz rozpatrywania reklamacji;
11) okres, na jaki zosta�a zawarta umowa, i warunki jej przed�u�ania;
12) spos�b, termin i wa�ne powody wypowiedzenia warunk�w umowy przez wydawc�;
13) spos�b post�powania w przypadku utraty elektronicznego instrumentu p�atniczego.
Do umowy o elektroniczny instrument p�atniczy do��cza si� wz�r podpisu posiadacza lub u�ytkownika karty p�atniczej, w przypadku gdy pos�ugiwanie si� takim instrumentem wymaga u�ycia podpisu posiadacza lub u�ytkownika karty p�atniczej.

Rozwi�zanie umowy o elektroniczny instrument p�atniczy mo�e nast�pi� za wypowiedzeniem przez kt�r�kolwiek ze stron, z tym �e wydawca mo�e umow� wypowiedzie� tylko z wa�nych powod�w okre�lonych w umowie.

Nota prawna: Przed u�yciem strony "Karty kredytowe" prosz� nie zapomnie� o zapoznaniu si� z "Warunkami korzystania z portalu".