US Value Equity 2005 Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

US Value Equity 2005 Fund

Zarządca inwestycyjny:
Vontobel Europe S.A.
Ś Zarządca subfunduszu:
Vontobel Asset Management Inc
Ś Cel inwestycyjny:
Styl inwestycyjny funduszu jest zorientowany na utrzymanie kapitału. Inwestycje dotyczą głównie papierów wartościowych spółek, których cena jest niższa od wartości prognozowanych przepływów środków pieniężnych.
Subfundusz ma na celu, przy uwzględnieniu zasad dywersyfikacji ryzyka oraz utrzymania kapitału, osiągnięcie w perspektywie długoterminowej możliwie najwyższego wzrostu kapitału w USD, poprzez inwestycje w spółki amerykańskie i/lub spółki, których działalność koncentruje się w Stanach Zjednoczonych. Dla realizacji tego celu, minimum 2/3 aktywów netto subfunduszu zostanie zainwestowane w starannie wybrane akcje (w tym inne zbywalne udziałowe papiery wartościowe, świadectwa udzialowe itd.) spółek amerykańskich i/lub spółek, których działalność koncentruje się w USA. Dodatkowo, do 10 % aktywów może zostać zainwestowane w spółki spoza Stanów Zjednoczonych. Z uwzględnieniem ograniczeń inwestycyjnych, pozostałe aktywa będą lokowane w obligacje krótkoterminowe (w tym w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego) spółek amerykańskich. W mniejszym stopniu inwestycje obejmą środki płynne. Biorąc pod uwagę stosowane Ograniczenia inwestycyjne, ten styl inwestycyjny może prowadzić do uzyskania bardziej skoncentrowanej pozycji w pojedynczych spółkach lub sektorach.
Ś Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "US Value Equity 2005 Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: