Polish Opportunities Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Polish Opportunities Fund

Zarządca inwestycyjny:
Union Investment TFI S.A., Polska

Cel inwestycyjny:
Inwestycje w starannie w dobrany zestaw wysokodochodowych akcji, emitowanych przez najlepsze polskie spółki, o solidnych strukturach finansowych. Część aktywów może być zainwestowana w papiery dłużne emitowane przez Skarb Pańśtwa i inne podmioty o dużej wiarygodności kredytowej. Minimum 75% aktywów netto subfunduszu zostanie zainwestowane w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe. Subfundusz może również zainwestować w spółki z siedzibą w innych państwach OECD, których główna dzialalność skupia się na terytorium Polski.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Polish Opportunities Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: