Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW


Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Zapraszamy szeroką publiczność, wszystkich interesujących się przyszłością polskiego rynku giełdowego, do zapoznania się z tekstem dokumentu "Dobrych Praktyk Notowanych na GPW". Prosimy o uwagi, komentarze, sugestie dotyczące treści tego dokumentu, wyznaczającego standardy postępowania i działania spółek giełdowych wobec wszystkich interesariuszy polskiego rynku kapitałowego.

Aby pobrać tekst kliknij TUTAJ.

Prezentowany tekst powstał z inispiracji Zarządu Giełdy, we współpracy i dzięki wysiłkowi wielu instytucji publicznych, prywatnych, organizacji środowiska rynku giełdowego oraz osobistości związanych profesjonalnie z rynkiem finansowym, a także został zaaprobowany przez Radę Giełdy.

Obecnie kierujemy ten tekst do konsultacji publicznej, dedykując go uwadze szerokiego grona inwestorów i wszystkich osób zainteresowanych w umacnianiu konkurencyjności naszej gospodarki i pobudzaniu przedsiębiorczości.

Prosimy także o poświęcenie uwagi "Preambule" zawartej w dokumencie, wyjaśniającej cele, jakie przy pomocy wymogów stanowiących istotę "Dobrych Praktyk" zamierza osiągnąć GPW.

Giełda Papierów Wartościowych w Preambule do Dobrych Praktyk wyraża przekonanie, że:

– Polski rynek giełdowy rozwija się dynamicznie, systematycznie budując swoją ponadlokalną pozycję wśród innych europejskich rynków kapitałowych, a zwłaszcza rynków regionu środkowej i wschodniej Europy;
– Warunkiem tego rozwoju jest umacnianie i pogłębianie konkurencyjności polskiego rynku giełdowego, co jest tym ważniejsze, im silniejsza jest konkurencja pomiędzy rynkami kapitałowymi w zakresie przyciągania inwestycji i kapitału. Warunkiem rozwoju i budowania pozycji ponadlokalnej jest również innowacyjność w sposobie rozwiązywania problemów rynku kapitałowego, dzięki czemu staje się on atrakcyjny dla inwestorów i emitentów;
– Dobre praktyki, jako zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz zasad określających normy kształtowania relacji przedsiębiorstw giełdowych z ich otoczeniem rynkowym, mogą być ważnym instrumentem wzmacniającym konkurencyjność rynku, mogą być też nośnikiem innowacyjnego podejścia do rynku kapitałowego, a przez to budować jego atrakcyjność w wymiarze międzynarodowym. Działając w tej strategicznej intencji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA wprowadza, opierając się i nawiązując do dorobku i tradycji polskiego ruchu corporate governance, zbiór zasad określających Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW’
– Dobre Praktyki zawarte w niniejszym zbiorze przyczyniają się do umacniania transparentności spółek giełdowych, oddziaływują na jakość komunikacji spółek z inwestorami, zapewniają ochronę praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzają nieuzasadnionych obciążeń dla spółek giełdowych, ograniczając się do wypowiedzi w dziedzinach, w których stosowanie Dobrych Praktyk może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału;
– Dla tych powodów Dobre Praktyki w zakresie objętym częścią II i III niniejszego zbioru na mocy regulaminu Giełdy stanowią zasady, które wszystkie spółki notowane na GPW zobowiązane są stosować w swojej działalności na rynku publicznym bez odstępstw czy wyjątków. Z kolei zasady określone w części pierwszej niniejszego zbioru są zaleceniami, które Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uważa za wyraz właściwych tendencji i sposobów układania relacji wewnętrznych i relacji z otoczeniem spółek.

Uwagi zebrane w trakcie konsultacji publicznej będą wykorzystane przez GPW w pracy nad rozwojem debaty intelektualnej dotyczącej zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk przedsiębiorstw, w zastosowaniu do przedsiębiorstw notowanych na giełdzie warszawskiej.

[oprac. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie]

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"

Oceń ten artykuł: