Zmiana nazwy GTFI S.A.


Zmiana nazwy GTFI S.A.

Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmieniło nazwę na Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Idea TFI). Wkrótce zmianie ulegną również nazwy zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo informujemy, iż siedziba Idea TFI S.A. została przeniesiona do Warszawy. Dotychczasowa siedziba w Katowicach pozostaje biurem regionalnym Towarzystwa.

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego z dnia 30 stycznia 2007 r.

Niniejszym, Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie w statutu GTFI Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, która nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego:

1) § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 1. Definicje
Użyte w niniejszym statucie wyrażenia mają następujące znaczenie:
1)Agent Transferowy – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników,
2)Aktywa – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat dokonywanych przez Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw,
3)Centrum Obsługi Inwestora – Telefoniczne Centrum Obsługi Uczestników Funduszu, prowadzone na podstawie umowy z Funduszem,
4)Depozytariusz – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr aktywów Funduszu,
5)Dystrybutorzy – Towarzystwo oraz inne uprawnione na podstawie umowy z Funduszem podmioty prowadzące zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz przyjmujące inne oświadczenia woli dotyczące uczestnictwa w Funduszu,
6)Dzień Wyceny – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w którym dokonuje się wyceny Aktywów Netto Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbycia Jednostki Uczestnictwa,
7)Fundusz – Idea Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
8)IKE Idea– indywidualne konto emerytalne prowadzone dla Oszczędzającego w formie wyodrębnionych zapisów w Rejestrze Uczestników Funduszu, na zasadach określonych Ustawą o IKE, Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych oraz Regulaminie IKE Idea,
9)IKE – IKE Idea lub indywidualne konto emerytalne prowadzone przez Instytucję Finansową,
10)Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zmianami), oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych,
11)Instrumenty Rynku Pieniężnego – papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok, których wartość może być ustalona w każdym czasie, i co do których istnieją popyt i podaż umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego,
12)Instytucja Finansowa – fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność maklerska, zakład ubezpieczeń i bank prowadzące IKE,
13)Jednostka Uczestnictwa – prawo majątkowe Uczestnika do udziału w Aktywach Netto Funduszu,
14)KNF – Komisja Nadzoru Finansowego,
15)Nadpłata – kwota środków pieniężnych wpłacona przez Oszczędzającego na IKE Idea w roku kalendarzowym przewyższająca limit określony w Ustawie o IKE,
16)Niewystandaryzowne Instrumenty Pochodne – instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji miedzy stronami,
17)OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
18)Opłata Dystrybucyjna – opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa, ustalana procentowo do wartości wpłat,
19)Opłata Manipulacyjna – opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE Idea,
20)Opłata Wyrównawcza – Opłata Dystrybucyjna pobierana przez Towarzystwo zgodnie ze Statutem Funduszu przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w wyniku realizacji zlecenia konwersji pomniejszona o opłatę dystrybucyjną pobraną przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo odkupującego jednostki uczestnictwa w wyniku realizacji zlecenia konwersji,
21)PPE, Pracowniczy Program Emerytalny – pracowniczy program emerytalny, realizowany na zasadach określonych w Statucie, zgodnie z Ustawa o PPE,
22)PSO, Program Systematycznego Oszczędzania – program systematycznego oszczędzania realizowany na zasadach określonych w § 30 Statutu,
23)Prospekt Informacyjny – prospekt informacyjny Funduszu, sporządzony zgodnie z przepisami prawa,
24)Punkt Obsługi Funduszu – jednostka organizacyjna Dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania od Uczestników oświadczeń woli, zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz innych zleceń określonych Statutem Funduszu,
25)Regulamin PSO – Regulamin Programu Systematycznego Oszczędzania,
26)Regulamin IKE Idea – Regulamin Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Fundusze Inwestycyjne Idea,
27)Reinwestycja – nie będące konwersją nabycie przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa za kwotę nie wyższą niż równowartość odkupionych Jednostek Uczestnictwa,
28)Rejestr – elektroniczna ewidencja danych dotycząca Uczestnika Funduszu,
29)Rejestr Dodatkowy – rejestr wskazany przez Oszczędzającego w Umowie o Prowadzenie IKE Idea lub nowy rejestr otwarty przez fundusz zarządzany przez Towarzystwo, wskazany w Umowie o Prowadzenie IKE Idea, otwierany w przypadku Nadpłaty,
30)Rejestr Uczestników – elektroniczna ewidencja danych dotycząca wszystkich Uczestników Funduszu,
31)Statut – statut Funduszu,
32)Świadczenie Dodatkowe – część opłaty za zarządzanie należna Uczestnikowi Funduszu, na zasadach określonych w umowie zawartej zgodnie z § 28,
33)Tabela Opłat – ustalane przez Towarzystwo zestawienie obowiązujących stawek opłat udostępniane Uczestnikom Funduszu w siedzibie Towarzystwa, Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej www.ideatfi.pl,
34)Towarzystwo – Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16
35)Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze Uczestników zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części,
36)Oszczędzający – osoba fizyczna, która gromadzi środki w ramach IKE Idea,
37)Umowa o Prowadzenie IKE Idea – pisemna umowa zawarta z Funduszem przez osobę uprawnioną do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, na podstawie przepisów Ustawy o IKE, która określa uprawnienia i obowiązki Funduszu i Oszczędzającego na IKE Idea,
38)Umowa o PSO – pisemna deklaracja przystąpienia do Programu Systematycznego Oszczędzania na warunkach określonych w Regulaminie PSO,
39)Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zmianami),
40)Ustawa o IKE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1205, ze zmianami),
41)Ustawa o PPE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207, ze zmianami),
42)Wartość Aktywów Netto – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny,
43)Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa – Wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisaną w Rejestrze Uczestników w Dniu Wyceny,
44)Wypłata – wypłata środków zgromadzonych na IKE Idea dokonywana na rzecz Oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o IKE, albo osób uprawnionych, w przypadku śmierci Oszczędzającego,
45)Wypłata Transferowa – przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE do innej Instytucji Finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, lub jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (Konwersja), pod warunkiem, że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE Idea Oszczędzającego lub przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił Oszczędzający lub przeniesienie środków z programu emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w Ustawie o PPE,
46)Zwrot – wycofanie środków zgromadzonych na IKE Idea, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej.

2) § 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" §2. Fundusz
1.Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą: Idea Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
2.Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Idea Akcji FIO.
3.Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu Ustawy.
4.Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
5.Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie, w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe, w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu i zgodnie z celem inwestycyjnym określonym w Statucie, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
6.Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż 4.000.000 złotych.

3) Skreśla się dotychczasowy § 3.

4)Dotychczasowy § 4 zmienia na § 3

5)§ 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 3. Organ Funduszu, jego firma, siedziba i adres oraz sposób reprezentacji
1.Organem Funduszu jest Towarzystwo.
2.Towarzystwo zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.
3.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa łącznie, jeden członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem, pełnomocnicy Towarzystwa w granicach udzielonych pełnomocnictw.
4.Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.
5.Za szkody z tytułów, o których mowa w ust. 4, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
6.Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności Towarzystwa.

6)Dotychczasowy § 5 zmienia się na § 4.

7)§ 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
§ 4. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu
1.Towarzystwo na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Domowi Maklerskiemu IDM S.A.
2.Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do Uczestników za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności."

8)Dodaje się § 5.

9)§ 5 otrzymuje następujące brzmienie:
" § 5. Rozwiązanie Funduszu
1.Fundusz ulega rozwiązaniu, jeżeli:
a)zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa,
b)Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru aktywów,
c)Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej minimalnej wartości, określonej w obowiązujących przepisach.
2.Informacja o wystąpieniu przesłanek rozwiązania, o których mowa w ust. 1 zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza w sposób, o którym mowa w § 32 ust. 1."

10)Dodaje się § 6.

11)§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:
" § 6. Zmiana Statutu
1. Zmiany Statutu dokonywane są przez Towarzystwo, jako organ Funduszu w sposób zgodny z Ustawą.
2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej www.ideatfi.pl.
3. Zmiana Statutu, wchodzi w życie w terminie:
a)3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu, jeżeli zmiana Statutu wymaga zezwolenia KNF, z zastrzeżeniem ust. 4,
b)3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w zakresie zmiany celu inwestycyjnego Funduszu albo zmiany zasad polityki inwestycyjnej Funduszu,
c)z dniem ogłoszenia o dokonaniu zmiany Statutu – w pozostałych przypadkach zmian Statutu nie wskazanych w pkt a) i b).
4. Termin określone w ust. 3 pkt a) może zostać skrócony za zezwoleniem KNF.
5. Zmiana Statutu może zostać wprowadzona na żądanie KNF w terminie przez nią określonym.
6. Postanowienia Statutu obowiązują wszystkich Uczestników.

12)Dotychczasowy § 6 zmienia się na § 7.

13)W § 7 ust. 1 wyraz "Ślaski" zastępuje się wyrazem "Śląski".

14)W § 7 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 3. Towarzystwo, w granicach obowiązującego prawa, na podstawie odrębnych umów, może powierzyć Depozytariuszowi wykonanie również innych czynności, niż wymienione w ust. 1 i 2."

15)Skreśla się dotychczasowy § 7

16)W § 8, w ust. 2 wyraz "Stopa" zastępuje się wyrazem "Stopą".

17)W § 9, w ust. 4 wyrazy "zgoda Komisji Papierów Wartościowych i Giełd" zastępuje się wyrazami "zgodą KNF".

18)W § 10 ust. 4, odniesienie "ust. 4" zastępuje się odniesieniem "ust. 3".

19)§ 12 otrzymuje nowe brzmienie:
" 12 Umowy z Depozytariuszem
1.Fundusz może zawierać umowy z Depozytariuszem wyłącznie wówczas, gdy zawarcia umowy wymaga interes Uczestników, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.
2.Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy dotyczące:
a)prowadzenia rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne w celu zarządzania bieżącą płynnością Funduszu oraz w zakresie zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, o ile są zawierane na warunkach rynkowych.
b)rachunków lokat terminowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 7 dni. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne w celu zarządzania bieżącą płynnością Funduszu oraz w zakresie zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, o ile są zawierane na warunkach rynkowych.
c)papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne o ile dokonuje się na warunkach takich samych lub lepszych niż możliwe do uzyskania u innych uczestników rynku. Przy porównywaniu warunków transakcji z Depozytariuszem z możliwymi do uzyskania u innych uczestników rynku stosuje się aktualną cenę rynkową danego papieru wartościowego, uwzględniając wielkość prowizji i innych kosztów transakcyjnych. Przez aktualną cenę rynkową należy rozumieć aktualną cenę rynkową na rynku, na którym dokonywana jest transakcja, z uwzględnieniem rynków międzybankowych i innych rynków nieregulowanych. Zawieranie umów z Depozytariuszem nie jest dopuszczalne jeżeli ustalonej w powyższy sposób ceny rynkowej danego papieru wartościowego nie można uznać za miarodajną z jakiegokolwiek powodu.
d)obligacji i bonów skarbowych, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu – obligacje i bony skarbowe rządów państw członkowskich, obligacje i bony skarbowe rządów państw europejskich innych niż państwa członkowskie należących do OECD, obligacje i bony skarbowe rządu lub agencji rządowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, obligacje innych podmiotów, których rating wydany przez renomowane agencje ratingowe jest na poziomie minimum inwestycyjnym. Umowy zawierane są w ramach realizacji celu inwestycyjnego oraz w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu, na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ich konkurencyjności w stosunku do warunków oferowanych przez inne podmioty. Fundusz przed zawarciem wskazanych wyżej umów z Depozytariuszem zobowiązany jest do porównania ofert innych podmiotów oferujących zawarcie takich umów.
e)kupna i sprzedaży walut obcych. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne, o ile dokonuje się zgodnie z celem inwestycyjnym Funduszu oraz na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ich konkurencyjności w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki. Konkurencyjność warunków transakcji oceniana jest poprzez kryteria brane pod uwagę w następującej kolejności: koszty transakcji, termin rozliczenia transakcji, możliwości dopasowania warunków transakcji w zakresie terminów i jej wielkości, w przypadku transakcji terminowych, dostępność waluty. Jeżeli zawarcie umów wskazanych w ust. 2, z innym niż Depozytariusz podmiotem, mimo korzystniejszych cen, wiązałoby się z gorszymi warunkami związanymi z dopasowaniem transakcji w szczególności w zakresie terminu i wielkości transakcji lub innymi utrudnieniami, które ograniczałyby możliwość utrzymania korzystniejszej ceny, transakcja może zostać zawarta z Depozytariuszem. Wybór oferty dokonywany jest na podstawie co najmniej trzech ofert podmiotów o porównywalnej pozycji rynkowej, w tym oferty Depozytariusza.
3.Towarzystwo dokumentuje proces inwestycyjny związany z zawieraniem transakcji o których mowa w ust. 2 oraz archiwizuje przez okres przewidziany przepisami prawa dokumentację związaną z zawieraniem transakcji.
4.Zawieranie przez Fundusz z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do OECD oraz których dopuszczenie do obrotu na takich rynkach jest zapewnione – może nastąpić po uzyskaniu stosownej zgody KNF udzielonej na podstawie Ustawy.

20)§ 15 w ust. 1 skreśla się słowo "Funduszu".

21)Skreśla się dotychczasowy § 18.

22)Skreśla się dotychczasowy § 19.

23)Dotychczasowy § 20 zmienia się na § 18.

24)§ 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 18 Wycena Aktywów Funduszu
1.Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania ustala się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
2.Ustalenie Wartości Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ceny zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa, dokonywane są w każdym Dniu Wyceny.
3.Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu opisane w Prospekcie Informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
4.Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania.
5.Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa jest wartości Aktywów Netto Funduszu podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny, z tym że w danym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w Rejestrze Uczestników w tym Dniu Wyceny.
6.Fundusz wyznacza wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku w oparciu o ostatnio dostępne kursy, w dniu dokonywania wyceny Funduszu, o godzinie 23.30.

25)Skreśla się dotychczasowy § 21

26)Dotychczasowy § 22 zmienia się na § 19.

27)W § 19 skreśla się ust. 8.

28)Dotychczasowy § 23 zmienia się na § 20.

29)W § 20 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 2. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik będący osobą prawną, może udzielić dalszych pełnomocnictw zatrudnionym przez siebie pracownikom. Substytuci nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw."

30)W § 20 w ust. 6 na końcu dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:
" Podpis Uczestnika na pełnomocnictwie może być również poświadczony przez podmiot umocowany do tego przez Fundusz."

31)W § 20 ust. 7 , wyraz "wskazana" zastępuje się wyrazem "wskazaną"

32) W § 20 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 8. Udzielenie pełnomocnictwa i jego odwołanie jest skuteczne od dnia otrzymania przez Fundusz pisemnego oświadczenia o jego udzieleniu lub odwołaniu."

33)W § 20 skreśla się dotychczasowy ust. 9.

34)W § 20 ust. 10 zmienia się na ust. 9.

35)Dotychczasowy § 24 zmienia się na § 21.

36)W § 21 skreśla się ust. 4.

37) W § 21 dotychczasowy ust. 5 zmienia się na ust. 4.

38)W § 21 dotychczasowy ust. 6 zmienia się na ust. 5.

39)W § 21 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 5. Zamiar podziału Jednostek Uczestnictwa ogłaszany jest na stronie internetowej www.ideatfi.pl, co najmniej na 14 dni przed podziałem."

40)Dotychczasowy § 24 1 zmienia się na § 22.

41)Dotychczasowy § 25 zmienia się na § 23.

42)W § 23 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 1. Fundusz prowadzi Rejestr Uczestników."

43)Skreśla się dotychczasowy § 26.

44)Dotychczasowy § 27 zmienia się na § 24.

45)W § 24 w ust. 1 po wyrazach " na żądanie Uczestnika" dodaje się wyrazy " w każdym Dniu Wyceny".

46)W § 24 ust. 2 wyrazy www.gtfi.pl zastępuje się wyrazami www.ideatfi.pl.

47)W § 24 ust. 3 wyrazy "IKE GTFI" zastępuje się wyrazami "IKE Idea".

48)W § 24 skreśla się ust. 4.

49)W § 24 dotychczasowy ust. 5 zmienia się na ust. 4.

50)W § 24 ust. 4 lit. d) cyfrę 29 zastępuje się cyfrą 26.

51)W § 24 ust. 4 dodaje się nowe lit. f), g), h) w następującym brzmieniu:
f)w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE Idea,
g)gdy Uczestnik dokonał otwarcia Rejestru bezpośrednio w Towarzystwie,
h)gdy Uczestnik dokonał otwarcia Rejestru w Centrum Obsługi Inwestora lub przez Internet za pośrednictwem stron internetowych wskazanych w Prospekcie Informacyjnym."

52) W § 24 dotychczasowy ust. 6 zmienia się na ust. 5.

53)W § 24 ust. 5 wyrazy www.gtfi.pl zastępuje się wyrazami www.ideatfi.pl.

54)W § 24 dotychczasowy ust. 7 zmienia się na ust. 6.

55)W § 24 dotychczasowy ust. 8 zmienia się na ust. 7.

56)Dotychczasowy § 28 zmienia się na § 25

57)§ 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 25. Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa
1.Minimalna kwota wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi:
a)500,- zł (pięćset złotych) – w przypadku pierwszej wpłaty,
b)100,- zł (sto złotych) – w przypadku każdej kolejnej wpłaty.
2.Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane dodatkowo w USD i EUR, na zasadach określonych poniżej. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania wpłat i wypłat w danej walucie wskazanej w zdaniu pierwszym, Fundusz poinformuje w sposób określony w § 32 ust. 1, w szczególności określając zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa za wpłaty dokonywane w danej walucie.
3.Każda dyspozycja Uczestnika może dotyczyć wyłącznie Jednostek Uczestnictwa nabywanych albo odkupywanych za daną walutę.
4.W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa za wpłaty w walutach określonych w ust. 2, kwota wpłaty podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do danej waluty ustalonego przez NBP i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa.
5.W przypadku odkupywania Jednostek Uczestnictwa nabytych na zasadach określonych w ust. 4, kwota w złotych podlega przeliczeniu na daną walutę według kursu średniego złotego ustalonego przez NBP i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
6.Środki pieniężne z odkupienia Jednostek Uczestnictwa będą wypłacane w walucie, w której dokonano wpłaty.
7.Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w walutach wskazanych w ust. 2 dokonywane będą wyłącznie przelewem na rachunek wskazany przez Uczestnika.
8.W przypadku PSO oraz IKE Idea, minimalna kwota wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określona jest w Regulaminie PSO lub Regulaminie IKE Idea, jednak nie może być wyższa niż określona w ust. 1.
9.W przypadku wpłaty na IKE Idea dokonanej przez Oszczędzającego przewyższającej limit określony w Ustawie o IKE, Fundusz dokona nabycia jednostek uczestnictwa na Rejestrze Dodatkowym za kwotę Nadpłaty, pod warunkiem zachowania minimalnych kwot określonych w ust. 1.
10.Uczestnik powinien dokonać wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w terminie do 14 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia.
11.Zlecenia nabycia, odkupienia lub konwersji Jednostek Uczestnictwa mogą być również składane za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu. Fundusz ustala zasady składania zleceń w powyższy sposób, w tym w szczególności sposoby identyfikacji Uczestnika (hasło, kod) oraz minimalne warunki techniczne. Zasady te nie mogą ograniczać praw Uczestników, ani obowiązków i odpowiedzialności Funduszu wynikających z niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów. Zasady składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu określone są w Prospekcie Informacyjnym.
12.Nieprawidłowe zlecenia uniemożliwiające ich realizację są nieważne. W przypadku drobnych nieprawidłowości w zleceniu Fundusz dołoży wszelkich racjonalnych starań w celu ich wyjaśnienia i realizacji.
13.Niezwłocznie po dokonaniu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz przesyła Uczestnikowi pisemne potwierdzenie dokonania transakcji. Uczestnik może wyrazić pisemną zgodę na doręczanie potwierdzeń w innych terminach lub ustalić, że będzie odbierał potwierdzenia osobiście w Towarzystwie. Uczestnikom PSO oraz Oszczędzającym na IKE Idea Fundusz przesyła potwierdzenie na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach. W przypadku jakichkolwiek niezgodności na otrzymanym potwierdzeniu, Uczestnik powinien zgłosić je Funduszowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji."

58)Dotychczasowy § 29 zmienia się na § 26.

59)Skreśla się dotychczasowy § 30.

60)Skreśla się dotychczasowy § 31.

61)Dotychczasowy § 32 zmienia się na § 27.

62)W § 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
" 4. Ustanowienie blokady i jej odwołanie jest skuteczne od dnia otrzymania przez Fundusz pisemnego oświadczenia o jej ustanowieniu lub odwołaniu."

63)Dotychczasowy § 33 zmienia się na § 28.

64)W § 28 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
" 2. Wysokość Świadczenia Dodatkowego ustalana jest jako część wynagrodzenia
stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w § 16 ust. 2, naliczonego od wartości aktywów netto przypadających na posiadane przez Uczestnika Funduszu Jednostki Uczestnictwa."
65)Skreśla się dotychczasowy § 34.

66)Dotychczasowy § 35 zmienia się na § 29.

67)W § 29 skreśla się ust. 2.

68)W § 29 dotychczasowy ust. 3 zmienia się na ust. 2.

69)Dotychczasowy § 36 zmienia się na § 30.

70)W § 30 ust. 3 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:
" b) zasady naliczania i wysokość Opłaty Dystrybucyjnej,"

71)Dotychczasowy § 37 zmienia się na § 31.

72)W § 31 ust. 1-22 wyrazy "IKE GTFI" zastępuje się wyrazami "IKE Idea".

73)W § 31 ust 1 cyfrę 38 zastępuje się cyfrą 32.

74)W § 31 ust. 10 cyfrę 28 zastępuje się cyfrą 25.

75)W § 31 ust 22 cyfrę 27 zastępuje się cyfrą 24.

76)Dotychczasowe oznaczenie § 38 zmienia się na § 32.

77)W § 32 ust. 1 wyrazy "www.gtfi.pl" zastępuje się wyrazami "www.ideatfi.pl"

78)W § 32 ust.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 3. Wartości, o których mowa w ust. 2, dodatkowo będą podawane informacyjnie w walutach, w których Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa, po przeliczeniu cen i wartości w złotych polskich według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego do dokonania wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny."

79)W § 32 dotychczasowy ust. 4 zmienia się na ust. 5.

80)W § 32 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
" 4. O zamiarze połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym Towarzystwo, niezwłocznie po uzyskaniu zgody KNF, ogłasza w sposób określony w ust. 1."

81)Skreśla się dotychczasowy § 39.

82)Skreśla się dotychczasowy § 40.

83)Skreśla się dotychczasowy § 41.

Zmiany w statucie GTFI Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji wchodzą w życie:
1.w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia o zmianie statutu, w przypadku zmian określonych w pkt: 16, 17, 18 i 20.
2.z dniem ogłoszenia – w pozostałych przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego z dnia 30 stycznia 2007 r.

Niniejszym, Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie w statutu GTFI Funduszu Inwestycyjnego Obligacji Skarbowych, która nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego:

1) W § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 1. Definicje
Użyte w niniejszym statucie wyrażenia mają następujące znaczenie:
1)Agent Transferowy – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników,
2)Aktywa – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat dokonywanych przez Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw,
3)Centrum Obsługi Inwestora – Telefoniczne Centrum Obsługi Uczestników Funduszu, prowadzone na podstawie umowy z Funduszem,
4)Depozytariusz – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr aktywów Funduszu,
5)Dystrybutorzy – Towarzystwo oraz inne uprawnione na podstawie umowy z Funduszem podmioty prowadzące zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz przyjmujące inne oświadczenia woli dotyczące uczestnictwa w Funduszu,
6)Dzień Wyceny – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w którym dokonuje się wyceny Aktywów Netto Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbycia Jednostki Uczestnictwa,
7)Fundusz – Idea Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
8)IKE Idea– indywidualne konto emerytalne prowadzone dla Oszczędzającego w formie wyodrębnionych zapisów w Rejestrze Uczestników Funduszu, na zasadach określonych Ustawą o IKE, Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych oraz Regulaminie IKE Idea,
9)IKE – IKE Idea lub indywidualne konto emerytalne prowadzone przez Instytucję Finansową,
10)Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zmianami), oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych,
11)Instrumenty Rynku Pieniężnego – papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok, których wartość może być ustalona w każdym czasie, i co do których istnieją popyt i podaż umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego,
12)Instytucja Finansowa – fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność maklerska, zakład ubezpieczeń i bank prowadzące IKE,
13)Jednostka Uczestnictwa – prawo majątkowe Uczestnika do udziału w Aktywach Netto Funduszu,
14)KNF – Komisja Nadzoru Finansowego,
15)Nadpłata – kwota środków pieniężnych wpłacona przez Oszczędzającego na IKE Idea w roku kalendarzowym przewyższająca limit określony w Ustawie o IKE,
16)Niewystandaryzowne Instrumenty Pochodne – instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji miedzy stronami,
17)OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
18)Opłata Dystrybucyjna – opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa, ustalana procentowo do wartości wpłat,
19)Opłata Manipulacyjna – opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE Idea,
20)Opłata Wyrównawcza – Opłata Dystrybucyjna pobierana przez Towarzystwo zgodnie ze Statutem Funduszu przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w wyniku realizacji zlecenia konwersji pomniejszona o opłatę dystrybucyjną pobraną przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo odkupującego jednostki uczestnictwa w wyniku realizacji zlecenia konwersji,
21)PPE, Pracowniczy Program Emerytalny – pracowniczy program emerytalny, realizowany na zasadach określonych w Statucie, zgodnie z Ustawa o PPE,
22)PSO, Program Systematycznego Oszczędzania – program systematycznego oszczędzania realizowany na zasadach określonych w § 30 Statutu,
23)Prospekt Informacyjny – prospekt informacyjny Funduszu, sporządzony zgodnie z przepisami prawa,
24)Punkt Obsługi Funduszu – jednostka organizacyjna Dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania od Uczestników oświadczeń woli, zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz innych zleceń określonych Statutem Funduszu,
25)Regulamin PSO – Regulamin Programu Systematycznego Oszczędzania,
26)Regulamin IKE Idea – Regulamin Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Fundusze Inwestycyjne Idea,
27)Reinwestycja – nie będące konwersją, nabycie przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa za kwotę nie wyższą niż równowartość odkupionych Jednostek Uczestnictwa,
28)Rejestr – elektroniczna ewidencja danych dotycząca Uczestnika Funduszu,
29)Rejestr Dodatkowy – rejestr wskazany przez Oszczędzającego w Umowie o Prowadzenie IKE Idea lub nowy rejestr otwarty przez fundusz zarządzany przez Towarzystwo, wskazany w Umowie o Prowadzenie IKE Idea, otwierany w przypadku Nadpłaty,
30)Rejestr Uczestników – elektroniczna ewidencja danych dotycząca wszystkich Uczestników Funduszu,
31)Statut – statut Funduszu,
32)Świadczenie Dodatkowe – część opłaty za zarządzanie należna Uczestnikowi Funduszu, na zasadach określonych w umowie zawartej zgodnie z § 28,
33)Tabela Opłat – ustalane przez Towarzystwo zestawienie obowiązujących stawek opłat udostępniane Uczestnikom Funduszu w siedzibie Towarzystwa, Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej www.ideatfi.pl,
34)Towarzystwo – Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16,
35)Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze Uczestników zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części,
36)Oszczędzający – osoba fizyczna, która gromadzi środki w ramach IKE Idea,
37)Umowa o Prowadzenie IKE Idea – pisemna umowa zawarta z Funduszem przez osobę uprawnioną do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, na podstawie przepisów Ustawy o IKE, która określa uprawnienia i obowiązki Funduszu i Oszczędzającego na IKE Idea,
38)Umowa o PSO – pisemna deklaracja przystąpienia do Programu Systematycznego Oszczędzania na warunkach określonych w Regulaminie PSO,
39)Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zmianami),
40)Ustawa o IKE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1205, ze zmianami),
41)Ustawa o PPE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207, ze zmianami),
42)Wartość Aktywów Netto – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny,
43)Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa – Wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisaną w Rejestrze Uczestników w Dniu Wyceny,
44)Wypłata – wypłata środków zgromadzonych na IKE Idea dokonywana na rzecz Oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o IKE, albo osób uprawnionych, w przypadku śmierci Oszczędzającego,
45)Wypłata Transferowa – przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE do innej Instytucji Finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, lub jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (Konwersja), pod warunkiem, że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE Idea Oszczędzającego lub przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił Oszczędzający lub przeniesienie środków z programu emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w Ustawie o PPE,
46)Zwrot – wycofanie środków zgromadzonych na IKE Idea, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej.

2) § 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 2 Fundusz
1.Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą: Idea Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty .
2.Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Idea Obligacji Skarbowych FIO.
3.Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu Ustawy.
4.Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
5.Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie, w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe, w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu i zgodnie z celem inwestycyjnym określonym w Statucie, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
6.Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż 4.000.000 złotych."

3) Skreśla się dotychczasowy § 3.

84)Dotychczasowy § 4 zmienia na § 3

85)§ 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 3. Organ Funduszu, jego firma, siedziba i adres oraz sposób reprezentacji
1.Organem Funduszu jest Towarzystwo.
2.Towarzystwo zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.
3.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa łącznie, jeden członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem, pełnomocnicy Towarzystwa w granicach udzielonych pełnomocnictw.
4.Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.
5.Za szkody z tytułów, o których mowa w ust. 4, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
6.Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności Towarzystwa."

86)Dotychczasowy § 5 zmienia się na § 4.

87)§ 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
§ 4. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu
3.Towarzystwo na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Domowi Maklerskiemu IDM S.A.
4.Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do Uczestników za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności."

88)Dodaje się § 5.

89)§ 5 otrzymuje następujące brzmienie:
" § 5. Rozwiązanie Funduszu
3.Fundusz ulega rozwiązaniu, jeżeli:
1.Fundusz ulega rozwiązaniu, jeżeli:
a)zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa,
b)Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru aktywów,
c) Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej minimalnej wartości, określonej w obowiązujących przepisach.
4.Informacja o wystąpieniu przesłanek rozwiązania, o których mowa w ust. 1 zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza w sposób, o którym mowa w § 32 ust. 1."

90)Dodaje się § 6.

91)§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:
" § 6. Zmiana Statutu
1. Zmiany Statutu dokonywane są przez Towarzystwo, jako organ Funduszu w sposób zgodny z Ustawą.
2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej www.ideatfi.pl.
3. Zmiana Statutu, wchodzi w życie w terminie:
d)3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu, jeżeli zmiana Statutu wymaga zezwolenia KNF, z zastrzeżeniem ust. 4,
e)3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w zakresie zmiany celu inwestycyjnego Funduszu albo zmiany zasad polityki inwestycyjnej Funduszu,
f)z dniem ogłoszenia o dokonaniu zmiany Statutu – w pozostałych przypadkach zmian Statutu nie wskazanych w pkt a) i b).
4. Termin określone w ust. 3 pkt a) może zostać skrócony za zezwoleniem KNF.
5. Zmiana Statutu może zostać wprowadzona na żądanie KNF w terminie przez nią określonym.
6. Postanowienia Statutu obowiązują wszystkich Uczestników."

92)Dotychczasowy § 6 zmienia się na § 7.

93)W § 7 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 3. Towarzystwo, w granicach obowiązującego prawa, na podstawie odrębnych umów, może powierzyć Depozytariuszowi wykonanie również innych czynności, niż wymienione w ust. 1 i 2."

94)Skreśla się dotychczasowy § 7.

95)W § 8, w ust. 2 wyraz otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 2. Stopą odniesienia Funduszu jest benchmarkowa obligacja o czasie do wykupu najbliższym 2 lat."

96)W § 9 ust. 1, akapit "Aktywa Funduszu będą lokowane wyłącznie w emitowane lub w 100% poręczane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski" otrzymuje brzmienie: "Aktywa Funduszu będą lokowane w",

97)W § 9 ust. 1 pkt a, wyrazy "dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego" zastępuje się wyrazami "papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego".

98)W § 9 ust. 1, po pkt b) dodaje się pkt c w brzmieniu:
c) instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt a) i b), jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
– emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, lub
– emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
– emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt a)."

99)W § 9 ust. 1, pkt c) otrzymuje oznaczenie pkt d).

100)W § 9, w ust. 3 wyrazy "zgoda Komisji Papierów Wartościowych i Giełd" zastępuje się wyrazami " zgodą KNF".

101)W § 9 ust. 4, pierwszy akapit otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 – 7, Fundusz może inwestować w następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu"

102)W § 10 skreśla się ust. 2.

103)W § 10 dotychczasowe oznaczenie ust. 3 – 5 zmienia się odpowiednio na ust. 2- 4.

104)W § 10 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
" 5. Poniżej wskazane kategorie lokat będą stanowiły nie mniej niż 60% i nie więcej niż 100% Aktywów, przy czym każda kategoria lokat może stanowić od 0% do 100% Aktywów:
a) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,
b) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo członkowskie."

105)W § 10 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:
" 6. Poniżej wskazane kategorie lokat będą stanowiły nie więcej niż 40% Aktywów, przy czym każda kategoria lokat może stanowić od 0% do 40% Aktywów:
a) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa,
b) inne dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego."

106) § 11 dodaje się ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:
" 3. Lokaty Funduszu, o których mowa w § 9 ust. 1 będą dokonywane w ten sposób, aby papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot nie przekraczały 5% wartości Aktywów Funduszu.
4. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów."

107)Dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymują odpowiednio oznaczenie ust. 5 i 6.

108)§ 11 dodaje się ust. 7-11 w następującym brzmieniu:
" 7. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35 % wartości Aktywów. Lokat w listy zastawne nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 2.
8. Łączna wartość lokat Funduszu, o których mowa w § 9 ust. 1 lit. d) nie może przekraczać 10% wartości Aktywów.
9. Fundusz nie może nabyć więcej niż 10 % wartości nominalnej instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot.
10. Fundusz nie może nabyć więcej niż 10 % wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot.
11. Limitów, o których mowa w ust. 9 i 10, Fundusz może nie stosować w chwili nabycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa, jeżeli nie można ustalić wartości brutto papierów dłużnych lub instrumentów rynku pieniężnego albo wartości netto papierów wartościowych w emisji.

109)W § 11 dotychczasowe oznaczenie ust. 5 zmienia się na ust. 12.

110)§ 12 otrzymuje nowe brzmienie:
" 12 Umowy z Depozytariuszem
5.Fundusz może zawierać umowy z Depozytariuszem wyłącznie wówczas, gdy zawarcia umowy wymaga interes Uczestników, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.
6.Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy dotyczące:
f)prowadzenia rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne w celu zarządzania bieżącą płynnością Funduszu oraz w zakresie zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, o ile są zawierane na warunkach rynkowych.
g)rachunków lokat terminowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 7 dni. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne w celu zarządzania bieżącą płynnością Funduszu oraz w zakresie zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, o ile są zawierane na warunkach rynkowych.
h)papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne o ile dokonuje się na warunkach takich samych lub lepszych niż możliwe do uzyskania u innych uczestników rynku. Przy porównywaniu warunków transakcji z Depozytariuszem z możliwymi do uzyskania u innych uczestników rynku stosuje się aktualną cenę rynkową danego papieru wartościowego, uwzględniając wielkość prowizji i innych kosztów transakcyjnych. Przez aktualną cenę rynkową należy rozumieć aktualną cenę rynkową na rynku, na którym dokonywana jest transakcja, z uwzględnieniem rynków międzybankowych i innych rynków nieregulowanych. Zawieranie umów z Depozytariuszem nie jest dopuszczalne jeżeli ustalonej w powyższy sposób ceny rynkowej danego papieru wartościowego nie można uznać za miarodajną z jakiegokolwiek powodu.
i)obligacji i bonów skarbowych, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu – obligacje i bony skarbowe rządów państw członkowskich, obligacje i bony skarbowe rządów państw europejskich innych niż państwa członkowskie należących do OECD, obligacje i bony skarbowe rządu lub agencji rządowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, obligacje innych podmiotów, których rating wydany przez renomowane agencje ratingowe jest na poziomie minimum inwestycyjnym. Umowy zawierane są w ramach realizacji celu inwestycyjnego oraz w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu, na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ich konkurencyjności w stosunku do warunków oferowanych przez inne podmioty. Fundusz przed zawarciem wskazanych wyżej umów z Depozytariuszem zobowiązany jest do porównania ofert innych podmiotów oferujących zawarcie takich umów.
j)kupna i sprzedaży walut obcych. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne, o ile dokonuje się zgodnie z celem inwestycyjnym Funduszu oraz na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ich konkurencyjności w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki. Konkurencyjność warunków transakcji oceniana jest poprzez kryteria brane pod uwagę w następującej kolejności: koszty transakcji, termin rozliczenia transakcji, możliwości dopasowania warunków transakcji w zakresie terminów i jej wielkości, w przypadku transakcji terminowych, dostępność waluty. Jeżeli zawarcie umów wskazanych w ust. 2, z innym niż Depozytariusz podmiotem, mimo korzystniejszych cen, wiązałoby się z gorszymi warunkami związanymi z dopasowaniem transakcji w szczególności w zakresie terminu i wielkości transakcji lub innymi utrudnieniami, które ograniczałyby możliwość utrzymania korzystniejszej ceny, transakcja może zostać zawarta z Depozytariuszem. Wybór oferty dokonywany jest na podstawie co najmniej trzech ofert podmiotów o porównywalnej pozycji rynkowej, w tym oferty Depozytariusza.
7.Towarzystwo dokumentuje proces inwestycyjny związany z zawieraniem transakcji o których mowa w ust. 2 oraz archiwizuje przez okres przewidziany przepisami prawa dokumentację związaną z zawieraniem transakcji.
8.Zawieranie przez Fundusz z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do OECD oraz których dopuszczenie do obrotu na takich rynkach jest zapewnione – może nastąpić po uzyskaniu stosownej zgody KNF udzielonej na podstawie Ustawy.

111)§ 15 w ust. 1 skreśla się słowo "Funduszu".

112)§ 15 w ust. 2 wyrazy "wartości aktywów netto Funduszu" zastępuje się wyrazami " Wartości Aktywów Netto".

113)Skreśla się dotychczasowy § 18.

114)Skreśla się dotychczasowy § 19.

115)Dotychczasowy § 20 zmienia się na § 18.

116)§ 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 18 Wycena Aktywów Funduszu
7.Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania ustala się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
8.Ustalenie Wartości Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ceny zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa, dokonywane są w każdym Dniu Wyceny.
9.Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu opisane w Prospekcie Informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
10.Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania.
11.Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa jest wartości Aktywów Netto Funduszu podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny, z tym że w danym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w Rejestrze Uczestników w tym Dniu Wyceny.
12.Fundusz wyznacza wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku w oparciu o ostatnio dostępne kursy, w dniu dokonywania wyceny Funduszu, o godzinie 23.30.

117)Skreśla się dotychczasowy § 21

118)Dotychczasowy § 22 zmienia się na § 19.

119)W § 19 skreśla się ust. 8.

120)Dotychczasowy § 23 zmienia się na § 20.

121)W § 20 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 2. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik będący osobą prawną, może udzielić dalszych pełnomocnictw zatrudnionym przez siebie pracownikom. Substytuci nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw."

122)W § 20 w ust. 6 na końcu dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:
" Podpis Uczestnika na pełnomocnictwie może być również poświadczony przez podmiot umocowany do tego przez Fundusz."

123)W § 20 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 8. Udzielenie pełnomocnictwa i jego odwołanie jest skuteczne od dnia otrzymania przez Fundusz pisemnego oświadczenia o jego udzieleniu lub odwołaniu."

124)W § 20 skreśla się dotychczasowy ust. 9.

125)W § 20 ust. 10 zmienia się na ust. 9.

126)Dotychczasowy § 24 zmienia się na § 21.

127)W § 21 skreśla się ust. 4.

128) W § 21 dotychczasowy ust. 5 zmienia się na ust. 4.

129)W § 21 dotychczasowy ust. 6 zmienia się na ust. 5.

130)W § 21 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 5. Zamiar podziału Jednostek Uczestnictwa ogłaszany jest na stronie internetowej www.ideatfi.pl, co najmniej na 14 dni przed podziałem."

131)Dotychczasowy § 24 1 zmienia się na § 22.

132)Dotychczasowy § 25 zmienia się na § 23.

133)W § 23 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 1. Fundusz prowadzi Rejestr Uczestników."

134)Skreśla się dotychczasowy § 26.

135)Dotychczasowy § 27 zmienia się na § 24.

136)W § 24 w ust. 1 po wyrazach " na żądanie Uczestnika" dodaje się wyrazy " w każdym Dniu Wyceny".

137)W § 24 ust. 2 wyrazy www.gtfi.pl zastępuje się wyrazami www.ideatfi.pl.

138)W § 24 ust. 3 wyrazy "IKE GTFI" zastępuje się wyrazami "IKE Idea".

139)W § 24 skreśla się ust. 4.

140)W § 24 dotychczasowy ust. 5 zmienia się na ust. 4.

141)W § 24 ust. 4 lit. d) cyfrę 29 zastępuje się cyfrą 26.

142)W § 24 ust. 4 dodaje się nowe lit. f), g), h) w następującym brzmieniu:
f)w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE Idea,
g)gdy Uczestnik dokonał otwarcia Rejestru bezpośrednio w Towarzystwie,
h)gdy Uczestnik dokonał otwarcia Rejestru w Centrum Obsługi Inwestora lub przez Internet za pośrednictwem stron internetowych wskazanych w Prospekcie Informacyjnym."

143)W § 24 dotychczasowy ust. 6 zmienia się na ust. 5.

144)W § 24 ust. 5 wyrazy www.gtfi.pl zastępuje się wyrazami www.ideatfi.pl.

145)W § 24 dotychczasowy ust. 7 zmienia się na ust. 6.

146)W § 24 dotychczasowy ust. 8 zmienia się na ust. 7.

147)Dotychczasowy § 28 zmienia się na § 25.

148)§ 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 25. Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa
1.Minimalna kwota wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi:
a)500,- zł (pięćset złotych) – w przypadku pierwszej wpłaty,
b)100,- zł (sto złotych) – w przypadku każdej kolejnej wpłaty.
2.Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane dodatkowo w USD i EUR, na zasadach określonych poniżej. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania wpłat i wypłat w danej walucie wskazanej w zdaniu pierwszym, Fundusz poinformuje w sposób określony w § 32 ust. 1, w szczególności określając zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa za wpłaty dokonywane w danej walucie.
3.Każda dyspozycja Uczestnika może dotyczyć wyłącznie Jednostek Uczestnictwa nabywanych albo odkupywanych za daną walutę.
4.W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa za wpłaty w walutach określonych w ust. 2, kwota wpłaty podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do danej waluty ustalonego przez NBP i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa.
5.W przypadku odkupywania Jednostek Uczestnictwa nabytych na zasadach określonych w ust. 4, kwota w złotych podlega przeliczeniu na daną walutę według kursu średniego złotego ustalonego przez NBP i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
6.Środki pieniężne z odkupienia Jednostek Uczestnictwa będą wypłacane w walucie, w której dokonano wpłaty.
7.Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w walutach wskazanych w ust. 2 dokonywane będą wyłącznie przelewem na rachunek wskazany przez Uczestnika.
8.W przypadku PSO oraz IKE Idea, minimalna kwota wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określona jest w Regulaminie PSO lub Regulaminie IKE Idea, jednak nie może być wyższa niż określona w ust. 1.
9.W przypadku wpłaty na IKE Idea dokonanej przez Oszczędzającego przewyższającej limit określony w Ustawie o IKE, Fundusz dokona nabycia jednostek uczestnictwa na Rejestrze Dodatkowym za kwotę Nadpłaty, pod warunkiem zachowania minimalnych kwot określonych w ust. 1.
10.Uczestnik powinien dokonać wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w terminie do 14 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia.
11.Zlecenia nabycia, odkupienia lub konwersji Jednostek Uczestnictwa mogą być również składane za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu. Fundusz ustala zasady składania zleceń w powyższy sposób, w tym w szczególności sposoby identyfikacji Uczestnika (hasło, kod) oraz minimalne warunki techniczne. Zasady te nie mogą ograniczać praw Uczestników, ani obowiązków i odpowiedzialności Funduszu wynikających z niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów. Zasady składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu określone są w Prospekcie Informacyjnym.
12.Nieprawidłowe zlecenia uniemożliwiające ich realizację są nieważne. W przypadku drobnych nieprawidłowości w zleceniu Fundusz dołoży wszelkich racjonalnych starań w celu ich wyjaśnienia i realizacji.
13.Niezwłocznie po dokonaniu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz przesyła Uczestnikowi pisemne potwierdzenie dokonania transakcji. Uczestnik może wyrazić pisemną zgodę na doręczanie potwierdzeń w innych terminach lub ustalić, że będzie odbierał potwierdzenia osobiście w Towarzystwie. Uczestnikom PSO oraz Oszczędzającym na IKE Idea Fundusz przesyła potwierdzenie na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach. W przypadku jakichkolwiek niezgodności na otrzymanym potwierdzeniu, Uczestnik powinien zgłosić je Funduszowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji."

149)Dotychczasowy § 29 zmienia się na § 26.

150)Skreśla się dotychczasowy § 30.

151)Skreśla się dotychczasowy § 31.

152)Dotychczasowy § 32 zmienia się na § 27.

153)W § 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
" 4. Ustanowienie blokady i jej odwołanie jest skuteczne od dnia otrzymania przez Fundusz pisemnego oświadczenia o jej ustanowieniu lub odwołaniu."

154)Dotychczasowy § 33 zmienia się na § 28.

155)W § 28 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
" 2. Wysokość Świadczenia Dodatkowego ustalana jest jako część wynagrodzenia
stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w § 16 ust. 1, naliczonego od wartości aktywów netto przypadających na posiadane przez Uczestnika Funduszu Jednostki Uczestnictwa."

156)Skreśla się dotychczasowy § 34.

157)Dotychczasowy § 35 zmienia się na § 29.

158)W § 29 skreśla się ust. 2.

159)W § 29 dotychczasowy ust. 3 zmienia się na ust. 2.

160)Dotychczasowy § 36 zmienia się na § 30.

161)W § 30 ust. 3 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:
" b) zasady naliczania i wysokość Opłaty Dystrybucyjnej,"

162)Dotychczasowy § 37 zmienia się na § 31.

163)W § 31 ust. 1-22 wyrazy "IKE GTFI" zastępuje się wyrazami "IKE Idea".

164)W § 31 ust 1. cyfrę 38 zastępuje się cyfrą 32.

165)W § 31 ust. 10 cyfrę 28 zastępuje się cyfrą 25.

166)W § 31 ust 22 cyfrę 27 zastępuje się cyfrą 24.

167)Dotychczasowe oznaczenie § 38 zmienia się na § 32.

168)W § 32 ust. 1 wyrazy "www.gtfi.pl" zastępuje się wyrazami "www.ideatfi.pl"

169)W § 32 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 3. Wartości, o których mowa w ust. 2, dodatkowo będą podawane informacyjnie w walutach, w których Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa, po przeliczeniu cen i wartości w złotych polskich według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego do dokonania wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny."

170)W § 32 dotychczasowy ust. 4 zmienia się na ust. 5.

171)W § 32 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
" 4. O zamiarze połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym Towarzystwo, niezwłocznie po uzyskaniu zgody KNF, ogłasza w sposób określony w ust. 1."

172)Skreśla się dotychczasowy § 39.

173)Skreśla się dotychczasowy § 40.

174)Skreśla się dotychczasowy § 41.

Zmiany w statucie GTFI Funduszu Inwestycyjnego Obligacji Skarbowych wchodzą w życie:
3.w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia o zmianie statutu, w przypadku zmian określonych w pkt: 15-29 oraz 31 i 32,
4.z dniem ogłoszenia – w pozostałych przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego z dnia 30 stycznia 2007 r.

Niniejszym, Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie w statucie GTFI Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Krótkoterminowych Papierów Wartościowych, która nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego:

1)W § 1 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
" 7) Fundusz – Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,"

2)W § 1 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
" 8) Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zmianami), oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych,"

3)W § 1 ust. 20 otrzymuje następujące brzmienie:
" 20) Towarzystwo – Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

4)W § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
" 1. Fundusz działa pod nazwą: Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty."

5)W § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
" 2. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Idea Premium SFIO.

6)W § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
" 1. Organem Funduszu jest Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16."

7)§ 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 5 Zarządzanie Funduszem
5.Towarzystwo na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Domowi Maklerskiemu IDM S.A.
6.Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do Uczestników za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. "

8)W § 9 ust. 3 wyrazy "zgoda Komisji Papierów Wartościowych i Giełd" zastępuje się wyrazami "zgodą KNF."

9) § 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 12 Umowy z Depozytariuszem
9.Fundusz może zawierać umowy z Depozytariuszem wyłącznie wówczas, gdy zawarcia umowy wymaga interes Uczestników, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.
10.Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy dotyczące:
k)prowadzenia rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne w celu zarządzania bieżącą płynnością Funduszu oraz w zakresie zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, o ile są zawierane na warunkach rynkowych.
l)rachunków lokat terminowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 7 dni. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne w celu zarządzania bieżącą płynnością Funduszu oraz w zakresie zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, o ile są zawierane na warunkach rynkowych.
m)papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne o ile dokonuje się na warunkach takich samych lub lepszych niż możliwe do uzyskania u innych uczestników rynku. Przy porównywaniu warunków transakcji z Depozytariuszem z możliwymi do uzyskania u innych uczestników rynku stosuje się aktualną cenę rynkową danego papieru wartościowego, uwzględniając wielkość prowizji i innych kosztów transakcyjnych. Przez aktualną cenę rynkową należy rozumieć aktualną cenę rynkową na rynku, na którym dokonywana jest transakcja, z uwzględnieniem rynków międzybankowych i innych rynków nieregulowanych. Zawieranie umów z Depozytariuszem nie jest dopuszczalne jeżeli ustalonej w powyższy sposób ceny rynkowej danego papieru wartościowego nie można uznać za miarodajną z jakiegokolwiek powodu.
n)obligacji i bonów skarbowych, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu – obligacje i bony skarbowe rządów państw członkowskich, obligacje i bony skarbowe rządów państw europejskich innych niż państwa członkowskie należących do OECD, obligacje i bony skarbowe rządu lub agencji rządowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, obligacje innych podmiotów, których rating wydany przez renomowane agencje ratingowe jest na poziomie minimum inwestycyjnym. Umowy zawierane są w ramach realizacji celu inwestycyjnego oraz w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu, na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ich konkurencyjności w stosunku do warunków oferowanych przez inne podmioty. Fundusz przed zawarciem wskazanych wyżej umów z Depozytariuszem zobowiązany jest do porównania ofert innych podmiotów oferujących zawarcie takich umów.
o)kupna i sprzedaży walut obcych. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne, o ile dokonuje się zgodnie z celem inwestycyjnym Funduszu oraz na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ich konkurencyjności w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki. Konkurencyjność warunków transakcji oceniana jest poprzez kryteria brane pod uwagę w następującej kolejności: koszty transakcji, termin rozliczenia transakcji, możliwości dopasowania warunków transakcji w zakresie terminów i jej wielkości, w przypadku transakcji terminowych, dostępność waluty. Jeżeli zawarcie umów wskazanych w ust. 2, z innym niż Depozytariusz podmiotem, mimo korzystniejszych cen, wiązałoby się z gorszymi warunkami związanymi z dopasowaniem transakcji w szczególności w zakresie terminu i wielkości transakcji lub innymi utrudnieniami, które ograniczałyby możliwość utrzymania korzystniejszej ceny, transakcja może zostać zawarta z Depozytariuszem. Wybór oferty dokonywany jest na podstawie co najmniej trzech ofert podmiotów o porównywalnej pozycji rynkowej, w tym oferty Depozytariusza.
11.Towarzystwo dokumentuje proces inwestycyjny związany z zawieraniem transakcji o których mowa w ust. 2 oraz archiwizuje przez okres przewidziany przepisami prawa dokumentację związaną z zawieraniem transakcji.
12.Zawieranie przez Fundusz z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do OECD oraz których dopuszczenie do obrotu na takich rynkach jest zapewnione – może nastąpić po uzyskaniu stosownej zgody KNF udzielonej na podstawie Ustawy.

10)W § 26 wyrazy " www.gtfi.pl" zastępuje się wyrazami "www.ideatfi.pl"

11)W § 34 ust. 1 wyrazy " www.gtfi.pl" zastępuje się wyrazami "www.ideatfi.pl"

Zmiany w statucie GTFI Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Krótkoterminowych Papierów Wartościowych wchodzą w życie:
5.w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia o zmianie statutu, w przypadku zmian określonych w pkt 8.
6.z dniem ogłoszenia – w pozostałych przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego z dnia 30 stycznia 2007 r.

Niniejszym, Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie w statutu GTFI Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Kapitału, która nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego:

1)W całym tekście statutu funduszu wyrazy "IKE GTFI" zastępuje się wyrazami "IKE Idea".

2)W całym tekście statutu funduszu wyrazy "www.gtfi.pl" zastępuje się wyrazami "www.ideatfi.pl.

3)W § 1 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
" 7) Fundusz – Idea Protect Fundusz Inwestycyjny Otwarty,"

4)W § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
" 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą: Idea Protect Fundusz Inwestycyjny Otwarty."

5)W § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
" 2. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Idea Protect FIO."

6)W § 26 ust. 2, odniesienie "§ 14 ust. 2" poprawia się na "§ 14 ust. 1".

Zmiany w statucie GTFI Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Kapitału wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego z dnia 30 stycznia 2007 r.

Niniejszym, Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie w statutu GTFI Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, która nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego:

1)W § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 1. Definicje
Użyte w niniejszym statucie wyrażenia mają następujące znaczenie:
1)Agent Transferowy – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników,
2)Aktywa – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat dokonywanych przez Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw,
3)Centrum Obsługi Inwestora – Telefoniczne Centrum Obsługi Uczestników Funduszu, prowadzone na podstawie umowy z Funduszem,
4)Depozytariusz – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr aktywów Funduszu,
5)Dystrybutorzy – Towarzystwo oraz inne uprawnione na podstawie umowy z Funduszem podmioty prowadzące zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz przyjmujące inne oświadczenia woli dotyczące uczestnictwa w Funduszu,
6)Dzień Wyceny – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w którym dokonuje się wyceny Aktywów Netto Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbycia Jednostki Uczestnictwa,
7)Fundusz – Idea Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
8)IKE Idea– indywidualne konto emerytalne prowadzone dla Oszczędzającego w formie wyodrębnionych zapisów w Rejestrze Uczestników Funduszu, na zasadach określonych Ustawą o IKE, Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych oraz Regulaminie IKE Idea,
9)IKE – IKE Idea lub indywidualne konto emerytalne prowadzone przez Instytucję Finansową,
10)Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zmianami), oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych,
11)Instrumenty Rynku Pieniężnego – papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok, których wartość może być ustalona w każdym czasie, i co do których istnieją popyt i podaż umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego,
12)Instytucja Finansowa – fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność maklerska, zakład ubezpieczeń i bank prowadzące IKE,
13)Jednostka Uczestnictwa – prawo majątkowe Uczestnika do udziału w Aktywach Netto Funduszu,
14)KNF – Komisja Nadzoru Finansowego,
15)Nadpłata – kwota środków pieniężnych wpłacona przez Oszczędzającego na IKE Idea w roku kalendarzowym przewyższająca limit określony w Ustawie o IKE,
16)Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji miedzy stronami,
17)OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
18)Opłata Dystrybucyjna – opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa, ustalana procentowo do wartości wpłat,
19)Opłata Manipulacyjna – opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE Idea,
20)Opłata Wyrównawcza – Opłata Dystrybucyjna pobierana przez Towarzystwo zgodnie ze Statutem Funduszu przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w wyniku realizacji zlecenia konwersji pomniejszona o opłatę dystrybucyjną pobraną przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo odkupującego jednostki uczestnictwa w wyniku realizacji zlecenia konwersji,
21)PPE, Pracowniczy Program Emerytalny – pracowniczy program emerytalny, realizowany na zasadach określonych w Statucie, zgodnie z Ustawą o PPE,
22)PSO, Program Systematycznego Oszczędzania – program systematycznego oszczędzania realizowany na zasadach określonych w § 30 Statutu,
23)Prospekt Informacyjny – prospekt informacyjny Funduszu, sporządzony zgodnie z przepisami prawa,
24)Punkt Obsługi Funduszu – jednostka organizacyjna Dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania od Uczestników oświadczeń woli, zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz innych zleceń określonych Statutem Funduszu,
25)Regulamin PSO – Regulamin Programu Systematycznego Oszczędzania,
26)Regulamin IKE Idea – Regulamin Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Fundusze Inwestycyjne Idea,
27)Reinwestycja – nie będące konwersją nabycie przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa za kwotę nie wyższą niż równowartość odkupionych Jednostek Uczestnictwa,
28)Rejestr – elektroniczna ewidencja danych dotycząca Uczestnika Funduszu,
29)Rejestr Dodatkowy – rejestr wskazany przez Oszczędzającego w Umowie o Prowadzenie IKE Idea lub nowy rejestr otwarty przez fundusz zarządzany przez Towarzystwo, wskazany w Umowie o Prowadzenie IKE Idea, otwierany w przypadku Nadpłaty,
30)Rejestr Uczestników – elektroniczna ewidencja danych dotycząca wszystkich Uczestników Funduszu,
31)Statut – statut Funduszu,
32)Świadczenie Dodatkowe – część opłaty za zarządzanie należna Uczestnikowi Funduszu, na zasadach określonych w umowie zawartej zgodnie z § 28,
33)Tabela Opłat – ustalane przez Towarzystwo zestawienie obowiązujących stawek opłat udostępniane Uczestnikom Funduszu w siedzibie Towarzystwa, Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej www.ideatfi.pl,
34)Towarzystwo – Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16,
35)Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze Uczestników zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części,
36)Oszczędzający – osoba fizyczna, która gromadzi środki w ramach IKE Idea,
37)Umowa o Prowadzenie IKE Idea – pisemna umowa zawarta z Funduszem przez osobę uprawnioną do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, na podstawie przepisów Ustawy o IKE, która określa uprawnienia i obowiązki Funduszu i Oszczędzającego na IKE Idea,
38)Umowa o PSO – pisemna deklaracja przystąpienia do Programu Systematycznego Oszczędzania na warunkach określonych w Regulaminie PSO,
39)Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zmianami),
40)Ustawa o IKE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1205, ze zmianami),
41)Ustawa o PPE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207, ze zmianami),
42)Wartość Aktywów Netto – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny,
43)Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa – Wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisaną w Rejestrze Uczestników w Dniu Wyceny,
44)Wypłata – wypłata środków zgromadzonych na IKE Idea dokonywana na rzecz Oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o IKE, albo osób uprawnionych, w przypadku śmierci Oszczędzającego,
45)Wypłata Transferowa – przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE do innej Instytucji Finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, lub jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (Konwersja), pod warunkiem, że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE Idea Oszczędzającego lub przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił Oszczędzający lub przeniesienie środków z programu emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w Ustawie o PPE,
46)Zwrot – wycofanie środków zgromadzonych na IKE Idea, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej.

2)§ 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" §2. Fundusz
1.Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą: Idea Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
2.Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Idea Stabilnego Wzrostu FIO.
3.Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu Ustawy.
4.Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
5.Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie, w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe, w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu i zgodnie z celem inwestycyjnym określonym w Statucie, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
6.Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż 4.000.000 złotych."

175)Skreśla się dotychczasowy § 3

176)Dotychczasowy § 4 zmienia na § 3

177)§ 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 3. Organ Funduszu, jego firma, siedziba i adres oraz sposób reprezentacji
7.Organem Funduszu jest Towarzystwo.
8.Towarzystwo zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.
9.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa łącznie, jeden członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem, pełnomocnicy Towarzystwa w granicach udzielonych pełnomocnictw.
10.Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.
11.Za szkody z tytułów, o których mowa w ust. 4, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
12.Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności Towarzystwa."
178)Dotychczasowy § 5 zmienia się na § 4.
179)§ 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
§ 4. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu
7.Towarzystwo na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Domowi Maklerskiemu IDM S.A.
8.Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do Uczestników za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności."

180)Dodaje się § 5.

181)§ 5 otrzymuje następujące brzmienie:
" § 5. Rozwiązanie Funduszu
5.Fundusz ulega rozwiązaniu, jeżeli:
a)zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa,
b)Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru aktywów,
c)Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej minimalnej wartości, określonej w obowiązujących przepisach.
6.Informacja o wystąpieniu przesłanek rozwiązania, o których mowa w ust. 1 zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza w sposób, o którym mowa w § 32 ust. 1."

182)Dodaje się § 6.

183)§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:
" § 6. Zmiana Statutu
1. Zmiany Statutu dokonywane są przez Towarzystwo, jako organ Funduszu w sposób zgodny z Ustawą.
2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej www.ideatfi.pl.
3. Zmiana Statutu, wchodzi w życie w terminie:
g)3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu, jeżeli zmiana Statutu wymaga zezwolenia KNF, z zastrzeżeniem ust. 4,
h)3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w zakresie zmiany celu inwestycyjnego Funduszu albo zmiany zasad polityki inwestycyjnej Funduszu,
i)z dniem ogłoszenia o dokonaniu zmiany Statutu – w pozostałych przypadkach zmian Statutu nie wskazanych w pkt a) i b).
4. Termin określone w ust. 3 pkt a) może zostać skrócony za zezwoleniem KNF.
5. Zmiana Statutu może zostać wprowadzona na żądanie KNF w terminie przez nią określonym.
6. Postanowienia Statutu obowiązują wszystkich Uczestników."

184)Dotychczasowy § 6 zmienia się na § 7.

185)W § 7 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 3. Towarzystwo, w granicach obowiązującego prawa, na podstawie odrębnych umów, może powierzyć Depozytariuszowi wykonanie również innych czynności, niż wymienione w ust. 1 i 2."

180)Skreśla się dotychczasowy § 7.

187)W § 8, w ust. 2 wyraz otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 2. Stopą odniesienia Funduszu jest stopa obliczona według następującego wzoru:
Stopa odniesienia = 30% x Stopa zwrotu Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) + 70% x Stopa zwrotu z benchmarkowej obligacji o czasie do wykupu najbliższym 2 lat."

188)W § 9, w ust. 4 wyrazy "zgoda Komisji Papierów Wartościowych i Giełd" zastępuje się wyrazami " zgodą KNF".

189)§ 12 otrzymuje nowe brzmienie:
" 12 Umowy z Depozytariuszem
13.Fundusz może zawierać umowy z Depozytariuszem wyłącznie wówczas, gdy zawarcia umowy wymaga interes Uczestników, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.
14.Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy dotyczące:
p)prowadzenia rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne w celu zarządzania bieżącą płynnością Funduszu oraz w zakresie zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, o ile są zawierane na warunkach rynkowych.
q)rachunków lokat terminowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 7 dni. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne w celu zarządzania bieżącą płynnością Funduszu oraz w zakresie zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, o ile są zawierane na warunkach rynkowych.
r)papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne o ile dokonuje się na warunkach takich samych lub lepszych niż możliwe do uzyskania u innych uczestników rynku. Przy porównywaniu warunków transakcji z Depozytariuszem z możliwymi do uzyskania u innych uczestników rynku stosuje się aktualną cenę rynkową danego papieru wartościowego, uwzględniając wielkość prowizji i innych kosztów transakcyjnych. Przez aktualną cenę rynkową należy rozumieć aktualną cenę rynkową na rynku, na którym dokonywana jest transakcja, z uwzględnieniem rynków międzybankowych i innych rynków nieregulowanych. Zawieranie umów z Depozytariuszem nie jest dopuszczalne jeżeli ustalonej w powyższy sposób ceny rynkowej danego papieru wartościowego nie można uznać za miarodajną z jakiegokolwiek powodu.
s)obligacji i bonów skarbowych, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu – obligacje i bony skarbowe rządów państw członkowskich, obligacje i bony skarbowe rządów państw europejskich innych niż państwa członkowskie należących do OECD, obligacje i bony skarbowe rządu lub agencji rządowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, obligacje innych podmiotów, których rating wydany przez renomowane agencje ratingowe jest na poziomie minimum inwestycyjnym. Umowy zawierane są w ramach realizacji celu inwestycyjnego oraz w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu, na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ich konkurencyjności w stosunku do warunków oferowanych przez inne podmioty. Fundusz przed zawarciem wskazanych wyżej umów z Depozytariuszem zobowiązany jest do porównania ofert innych podmiotów oferujących zawarcie takich umów.
t)kupna i sprzedaży walut obcych. Zawarcie takich umów jest dopuszczalne, o ile dokonuje się zgodnie z celem inwestycyjnym Funduszu oraz na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ich konkurencyjności w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki. Konkurencyjność warunków transakcji oceniana jest poprzez kryteria brane pod uwagę w następującej kolejności: koszty transakcji, termin rozliczenia transakcji, możliwości dopasowania warunków transakcji w zakresie terminów i jej wielkości, w przypadku transakcji terminowych, dostępność waluty. Jeżeli zawarcie umów wskazanych w ust. 2, z innym niż Depozytariusz podmiotem, mimo korzystniejszych cen, wiązałoby się z gorszymi warunkami związanymi z dopasowaniem transakcji w szczególności w zakresie terminu i wielkości transakcji lub innymi utrudnieniami, które ograniczałyby możliwość utrzymania korzystniejszej ceny, transakcja może zostać zawarta z Depozytariuszem. Wybór oferty dokonywany jest na podstawie co najmniej trzech ofert podmiotów o porównywalnej pozycji rynkowej, w tym oferty Depozytariusza.
15.Towarzystwo dokumentuje proces inwestycyjny związany z zawieraniem transakcji o których mowa w ust. 2 oraz archiwizuje przez okres przewidziany przepisami prawa dokumentację związaną z zawieraniem transakcji.
16.Zawieranie przez Fundusz z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do OECD oraz których dopuszczenie do obrotu na takich rynkach jest zapewnione – może nastąpić po uzyskaniu stosownej zgody KNF udzielonej na podstawie Ustawy."

190)§ 15 w ust. 1 skreśla się słowo "Funduszu".

191)Skreśla się dotychczasowy § 18.

192)Skreśla się dotychczasowy § 19.

193)Dotychczasowy § 20 zmienia się na § 18.

194)§ 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 18 Wycena Aktywów Funduszu
13.Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania ustala się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
14.Ustalenie Wartości Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ceny zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa, dokonywane są w każdym Dniu Wyceny.
15.Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu opisane w Prospekcie Informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
16.Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania.
17.Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa jest wartości Aktywów Netto Funduszu podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny, z tym że w danym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w Rejestrze Uczestników w tym Dniu Wyceny.
18.Fundusz wyznacza wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku w oparciu o ostatnio dostępne kursy, w dniu dokonywania wyceny Funduszu, o godzinie 23.30."

195)Skreśla się dotychczasowy § 21

196)Dotychczasowy § 22 zmienia się na § 19.

197)W § 19 skreśla się ust. 8.

198)Dotychczasowy § 23 zmienia się na § 20.

199)W § 20 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 2. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik będący osobą prawną, może udzielić dalszych pełnomocnictw zatrudnionym przez siebie pracownikom. Substytuci nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw."

200)W § 20 w ust. 6 na końcu dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:
" Podpis Uczestnika na pełnomocnictwie może być również poświadczony przez podmiot umocowany do tego przez Fundusz."

201)W § 20 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 8. Udzielenie pełnomocnictwa i jego odwołanie jest skuteczne od dnia otrzymania przez Fundusz pisemnego oświadczenia o jego udzieleniu lub odwołaniu."

202)W § 20 skreśla się dotychczasowy ust. 9.

203)W § 20 ust. 10 zmienia się na ust. 9.

204)Dotychczasowy § 24 zmienia się na § 21.

205)W § 21 skreśla się ust. 4.

206) W § 21 dotychczasowy ust. 5 zmienia się na ust. 4.

207)W § 21 dotychczasowy ust. 6 zmienia się na ust. 5.

208)W § 21 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 5. Zamiar podziału Jednostek Uczestnictwa ogłaszany jest na stronie internetowej www.ideatfi.pl, co najmniej na 14 dni przed podziałem."

209)Dotychczasowy § 24 1 zmienia się na § 22.

210)Dotychczasowy § 25 zmienia się na § 23.

211)W § 23 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 1. Fundusz prowadzi Rejestr Uczestników."

212)Skreśla się dotychczasowy § 26.

213)Dotychczasowy § 27 zmienia się na § 24.

214)W § 24 w ust. 1 po wyrazach " na żądanie Uczestnika" dodaje się wyrazy " w każdym Dniu Wyceny".

215)W § 24 ust. 2 wyrazy "www.gtfi.pl" zastępuje się wyrazami "www.ideatfi.pl".

216)W § 24 ust. 3 wyrazy "IKE GTFI" zastępuje się wyrazami "IKE Idea".

217)W § 24 skreśla się ust. 4.

218)W § 24 dotychczasowy ust. 5 zmienia się na ust. 4.

219)W § 24 ust. 4 lit. d) cyfrę 29 zastępuje się cyfrą 26.

220)W § 24 ust. 4 dodaje się nowe lit. f), g), h) w następującym brzmieniu:
f)w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE Idea,
g)gdy Uczestnik dokonał otwarcia Rejestru bezpośrednio w Towarzystwie,
h)gdy Uczestnik dokonał otwarcia Rejestru w Centrum Obsługi Inwestora lub przez Internet za pośrednictwem stron internetowych wskazanych w Prospekcie Informacyjnym."

221)W § 24 dotychczasowy ust. 6 zmienia się na ust. 5.

222)W § 24 ust. 5 wyrazy "www.gtfi.pl" zastępuje się wyrazami "www.ideatfi.pl".

223)W § 24 dotychczasowy ust. 7 zmienia się na ust. 6.

224)W § 24 dotychczasowy ust. 8 zmienia się na ust. 7.

225)Dotychczasowy § 28 zmienia się na § 25.

226)§ 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" § 25. Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa
1.Minimalna kwota wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi:
a)500,- zł (pięćset złotych) – w przypadku pierwszej wpłaty,
b)100,- zł (sto złotych) – w przypadku każdej kolejnej wpłaty.
2.Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane dodatkowo w USD i EUR, na zasadach określonych poniżej. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania wpłat i wypłat w danej walucie wskazanej w zdaniu pierwszym, Fundusz poinformuje w sposób określony w § 32 ust. 1, w szczególności określając zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa za wpłaty dokonywane w danej walucie.
3.Każda dyspozycja Uczestnika może dotyczyć wyłącznie Jednostek Uczestnictwa nabywanych albo odkupywanych za daną walutę.
4.W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa za wpłaty w walutach określonych w ust. 2, kwota wpłaty podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do danej waluty ustalonego przez NBP i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa.
5.W przypadku odkupywania Jednostek Uczestnictwa nabytych na zasadach określonych w ust. 4, kwota w złotych podlega przeliczeniu na daną walutę według kursu średniego złotego ustalonego przez NBP i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
6.Środki pieniężne z odkupienia Jednostek Uczestnictwa będą wypłacane w walucie, w której dokonano wpłaty.
7.Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w walutach wskazanych w ust. 2 dokonywane będą wyłącznie przelewem na rachunek wskazany przez Uczestnika.
8.W przypadku PSO oraz IKE Idea, minimalna kwota wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określona jest w Regulaminie PSO lub Regulaminie IKE Idea, jednak nie może być wyższa niż określona w ust. 1.
9.W przypadku wpłaty na IKE Idea dokonanej przez Oszczędzającego przewyższającej limit określony w Ustawie o IKE, Fundusz dokona nabycia jednostek uczestnictwa na Rejestrze Dodatkowym za kwotę Nadpłaty, pod warunkiem zachowania minimalnych kwot określonych w ust. 1.
10.Uczestnik powinien dokonać wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w terminie do 14 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia.
11.Zlecenia nabycia, odkupienia lub konwersji Jednostek Uczestnictwa mogą być również składane za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu. Fundusz ustala zasady składania zleceń w powyższy sposób, w tym w szczególności sposoby identyfikacji Uczestnika (hasło, kod) oraz minimalne warunki techniczne. Zasady te nie mogą ograniczać praw Uczestników, ani obowiązków i odpowiedzialności Funduszu wynikających z niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów. Zasady składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu określone są w Prospekcie Informacyjnym.
12.Nieprawidłowe zlecenia uniemożliwiające ich realizację są nieważne. W przypadku drobnych nieprawidłowości w zleceniu Fundusz dołoży wszelkich racjonalnych starań w celu ich wyjaśnienia i realizacji.
13.Niezwłocznie po dokonaniu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz przesyła Uczestnikowi pisemne potwierdzenie dokonania transakcji. Uczestnik może wyrazić pisemną zgodę na doręczanie potwierdzeń w innych terminach lub ustalić, że będzie odbierał potwierdzenia osobiście w Towarzystwie. Uczestnikom PSO oraz Oszczędzającym na IKE Idea Fundusz przesyła potwierdzenie na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach. W przypadku jakichkolwiek niezgodności na otrzymanym potwierdzeniu, Uczestnik powinien zgłosić je Funduszowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji."

227)Dotychczasowy § 29 zmienia się na § 26.

228)Skreśla się dotychczasowy § 30.

229)Skreśla się dotychczasowy § 31.

230)Dotychczasowy § 32 zmienia się na § 27.

231)W § 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

" 4. Ustanowienie blokady i jej odwołanie jest skuteczne od dnia otrzymania przez Fundusz pisemnego oświadczenia o jej ustanowieniu lub odwołaniu."

232)Dotychczasowy § 33 zmienia się na § 28.

233)W § 28 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
" 2. Wysokość Świadczenia Dodatkowego ustalana jest jako część wynagrodzenia
stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w § 16 ust. 2, naliczonego od wartości aktywów netto przypadających na posiadane przez Uczestnika Funduszu Jednostki Uczestnictwa."
234)Skreśla się dotychczasowy § 34.

235)Dotychczasowy § 35 zmienia się na § 29.

236)W § 29 skreśla się ust. 2.

237)W § 29 dotychczasowy ust. 3 zmienia się na ust. 2.

238)Dotychczasowy § 36 zmienia się na § 30.

239)W § 30 ust. 3 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:
" b) zasady naliczania i wysokość Opłaty Dystrybucyjnej,"

240)Dotychczasowy § 37 zmienia się na § 31.

241)W § 31 ust. 1-22 wyrazy "IKE GTFI" zastępuje się wyrazami "IKE Idea".

242)W § 31 ust 1. cyfrę 38 zastępuje się cyfrą 32.

243)W § 31 ust. 10 cyfrę 28 zastępuje się cyfrą 25.

244)W § 31 ust 22 cyfrę 27 zastępuje się cyfrą 24.

245)Dotychczasowe oznaczenie § 38 zmienia się na § 32.

246)W § 32 ust. 1 wyrazy "www.gtfi.pl" zastępuje się wyrazami "www.ideatfi.pl"

247)W § 32 ust.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" 3. Wartości, o których mowa w ust. 2, dodatkowo będą podawane informacyjnie w walutach, w których Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa, po przeliczeniu cen i wartości w złotych polskich według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego do dokonania wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny."

248)W § 32 dotychczasowy ust. 4 zmienia się na ust. 5.

249)W § 32 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
" 4. O zamiarze połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym Towarzystwo, niezwłocznie po uzyskaniu zgody KNF, ogłasza w sposób określony w ust. 1."

250)Skreśla się dotychczasowy § 39.

251)Skreśla się dotychczasowy § 40.

252)Skreśla się dotychczasowy § 41.

Zmiany w statucie GTFI Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu wchodzą w życie:
7.w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia o zmianie statutu, w przypadku zmian określonych w pkt: 15, 16 i 18,
8.z dniem ogłoszenia – w pozostałych przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

>> POWRÓT
do archiwum wiadomości Portalu Skarbiec.Biz”

Oceń ten artykuł: