UniKorona Akcje

UniKorona Akcje

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach subfunduszu może wynosić 100% i nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, subfundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o  charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Dane aktualne na dzień 19.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: