SKOK FIO Rynku Pieniężnego

SKOK FIO Rynku Pieniężnego

Przedmiotem działalności SKOK FIO Rynku Pieniężnego jest lokowanie środków pieniężnych Uczestników w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych.

Maksymalny ważony wartością lokat średni termin do wykupu nie przekracza 90 dni. Fundusz utrzymuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich aktywów na rachunkach bankowych.

Główne cechy funduszu:

  • wysoka płynność inwestycji
  • stabilny wzrost wartości jednostek uczestnictwa
  • brak opłat manipulacyjnych

Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy nastawieni są na inwestowanie w portfel o wysokiej płynności. Fundusz charakteryzuje się stabilnym i systematycznym przyrostem ulokowanego kapitału. Jego rentowność zbliżona jest do większości lokat terminowych z tą różnicą, że z Funduszu oszczędności mogą być wycofane w dowolnej chwili bez utraty wypracowanego zysku.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: