PZU Akcji KRAKOWIAK

PZU Akcji KRAKOWIAK

Subfundusz inwestuje minimum 50% swoich aktywów w akcje.

Zarządzający dokonuje doboru akcji w oparciu o analizę fundamentalną, poszukując papierów wartościowych o jak najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są m. in. w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji. Decyzje o alokacji aktywów Subfunduszu podejmowane są z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej w kraju i zagranicą.

Dane aktualne na dzień 02.12.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: