KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO

Fundusze AIG

KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO

Fundusz typowo akcyjny, inwestujący przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek o stabilnej sytuacji fundamentalnej lub silnie niedowartościowanych, notowanych na polskiej giełdzie, wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80.

Notowania w skrócie

 Z dnia:Wartość j.u.:
Pierwsza wycena:2007-09-2799.92 PLN
Ostatnia wycena:2010-06-0956.79 PLN

Fundusz inwestuje w:

 

Akcje ( akcje małych i średnich spółek stanowią nie mniej niż 60% wartości lokat funduszu.)

70% – 100%

Inne kategorie lokat

0% – 30%

 

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

Ze względu na duży udział akcji w portfelu fundusz charakteryzuje bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne. Dodatkowo z uwagi na znaczny udział w lokatach akcji małych i średnich spółek, które cechują się dużą zmiennością, możliwe są znaczne wahania jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Rekomendowany okres inwestycji: minimum 5 lat.

Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku 2,15
Minimalna pierwsza wpłata 500,00zł
Kolejne wpłaty minimum 100,00zł

[31.05.2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: