ING SFIO Obligacji 2

ING SFIO Obligacji 2

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.

  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje minimum 80% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności, głównie w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

  • Zarządzający funduszem wybierają instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu, koncentrują się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Dane aktualne na dzień: 25.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: