ING Selektywny

ING Selektywny

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje przynajmniej 67% zgromadzonych aktywów w akcje spółek niedowartościowanych o wysokim prawdopodobieństwie wzrostu ich wartości.
  • Pozostałą część aktywów stanowią dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
  • Silnie skoncentrowany fundusz akcyjny, którego zachowanie może odbiegać od zachowania indeksu szerokiego rynku WIG.


Dane aktualne na dzień: 03.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: