ING Chiny i Indie USD

ING Chiny i Indie USD

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane w dolarze amerykańskim, ryzyko walutowe jest wysokie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania lokujące swoje aktywa głównie na indyjskim oraz chińskim rynku akcji.
  • Zarządzający funduszem wybierają fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
  • Zdywersyfikowana strategia regionalna.

Dane aktualne na dzień: 03.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: