Arka BZ WBK Zrównoważony

Arka BZ WBK Zrównoważony

Najważniejsze korzyści

  • Stosunkowo wysoki potencjał zysku dzięki inwestycji do 70% aktywów w akcje
  • Ryzyko inwestycyjne jest mniejsze, niż w funduszach / subfunduszach akcyjnych
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon

Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest subfunduszem zrównoważonym, może inwestować w akcje między 30% a 70% aktywów.

Inwestycje w akcje opierają się na analizie fundamentalnej, badającej kondycję całej gospodarki, danej branży, oraz konkretnych spółek.

Środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.

Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne aktywa denominowane w polskich złotych.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: