Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Najważniejsze korzyści

  • Wysoki potencjał zysku dzięki inwestycji w renomowane fundusze akcji na całym świecie
  • Możliwość dokonania wpłat i wypłat w złotówkach, w euro lub w dolarach amerykańskich
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon

Polityka inwestycyjna

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych jest subfunduszem funduszy akcji zagranicznych.

Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, które lokują przeważającą część swoich aktywów w akcje i instrumenty o podobnym charakterze.

Do portfela subfunduszu dobierani są renomowani powiernicy, inwestujący co najmniej 50% aktywów w akcje oraz działający w regionach i sektorach o najwyższym potencjale wzrostowym.

Subfundusz może inwestować do 34% aktywów bezpośrednio w zagraniczne akcje i instrumenty o podobnym charakterze.

Środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w instrumenty dłużne.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: